SÙ-TÔ͘ HĒNG-TOĀN 1

1[Thê-o-hui-lô] sian-siⁿ: Tī góa só͘ siá ê thâu-chi̍t pún chheh, góa í-keng ū chiong Iâ-so͘ só͘ chòe só͘ kà-sī it-chhè ê tāi-chì, tùi I khai-sí kang-chok ti̍t-kàu chiūⁿ-thiⁿ hit ji̍t, lóng ū kóng-khí. I chiūⁿ-thiⁿ í-chêng, ū thong-kè Sèng Sîn chiong chin chōe tāi-chì chí-sī só͘ kéng-soán ê sù-tô͘. 3I siū-hāi í-āu, ū ēng chin chōe chèng-kù hián-bêng I pún-sin oa̍h-teh, tī sì-cha̍p ji̍t ê tiong-kan ū hián-hiān hō͘ sù-tô͘ khòaⁿ-kìⁿ, tùi in káng-lūn Siōng-tè-kok ê sū. 4Iâ-so͘ kap in chòe-hé ê sî ū hoan-hù in: “M̄-thang lī-khui [Iâ-lō͘-sat-léng], chiàu góa bat kā lín kóng, tio̍h thèng-hāu Pē ê èng-ún. 5[Iok-hān] ēng chúi sóe-lé, m̄-kú koh bô kúi ji̍t, lín ōe siū Sèng Sîn sóe-lé.” 6Sù-tô͘ kap Iâ-so͘ chū-chi̍p ê sî, mn̄g I kóng, “Chú ah, lí beh tī chit-ê sî chiong chú-koân hôe-ho̍k hō͘ [Í-sek-lia̍t] sī-bô?” 7I kā in kóng, “Pē ēng ka-kī ê koân-pèng koat-tēng ê sî-kan kap ki-hōe, m̄-sī lín thang chai ê. 8M̄-kú Sèng Sîn lîm-kàu lín ê sî, lín ōe tit-tio̍h lêng-le̍k, tī [Iâ-lō͘-sat-léng], choân [Iû-thài], kap [Sat-má-lī-a], ti̍t-kàu thiⁿ-piⁿ hái-kak ūi-tio̍h góa chòe kiàn-chèng.” 9Iâ-so͘ kóng chiah-ê ōe liáu-āu, in teh khòaⁿ ê sî, siū chiap chiūⁿ-thiⁿ; ū chi̍t phìⁿ hûn chiap I khì, in chiū khòaⁿ bōe-tio̍h. 10In iáu teh chù-ba̍k khòaⁿ thiⁿ ê sî, hut-jiân ū nn̄g ê chhēng pe̍h-saⁿ ê lâng khiā tī in sin-piⁿ, 11kóng, “[Ka-lī-lī]-lâng ah, lín ná khiā tī chia teh khòaⁿ thiⁿ? Chit-ūi lī-khui lín siū chiap chiūⁿ-thiⁿ ê Iâ-so͘, lín khòaⁿ-kìⁿ I án-ni chiūⁿ-thiⁿ, I mā ōe chiàu án-ni koh lâi.” 12Āu-lâi, sù-tô͘ tùi hit-ê kiò-chòe [Ka-ná-soaⁿ] ê só͘-chāi tò-khì [Iâ-lō͘-sat-léng]; [Ka-ná-soaⁿ] lī [Iâ-lō͘-sat-léng] bô jōa hn̄g, chha-put-to chi̍t kong-lí, chiū-sī An-hioh-ji̍t ōe ēng-tit kiâⁿ ê lō͘-thêng. 13In ji̍p-siâⁿ liáu-āu, peh-khì in só͘ tòa hit keng chhù lâu-téng ê thiaⁿ; [Pí-tek], [Iok-hān], [Ngá-kok], [An-tek-lia̍t], [Hui-le̍k] kap [To-má], [Pa-to-lô-mái] kap [Má-thài], [A-le̍k-hui] ê kiáⁿ [Ngá-kok], Kek-chìn-tóng ê [Se-bûn], kap [Ngá-kok] ê kiáⁿ [Iû-tāi] tī hia. 14In kap kúi-nā ê hū-jîn-lâng, mā ū Iâ-so͘ ê lāu-bú [Má-lī-a] í-ki̍p I ê hiaⁿ-tī, lóng kè-sio̍k tâng-sim ha̍p-ì pek-chhiat kî-tó. 15Kúi-nā ji̍t āu, chha-put-to ū chi̍t-pah jī-cha̍p ê sìn-tô͘ chū-chi̍p. [Pí-tek] khiā khí-lâi, kóng: 16“Kok ūi hiaⁿ-tī, Sèng Sîn thong-kè [Tāi-pi̍t] ê chhùi tī Sèng-keng só͘ ū-giân koan-hē [Iû-tāi] chhōa lâng lia̍h Iâ-so͘ ê tāi-chì it-tēng tio̍h èng-giām. 17I pún-lâi sī lán tiong-kan ê chi̍t ê, siū soán lâi hun-tam chit-ê chit-hūn. 18“[Iû-tāi] ēng i chòe put-gī ê tāi-chì só͘ tit-tio̍h ê chîⁿ bóe chi̍t tè tōe; I tī hia tò-thâu-chai siak-sí, pak-tó͘ piak-li̍h, tn̂g-á lóng lâu chhut-lâi. 19Tòa tī [Iâ-lō͘-sat-léng] ê lâng lóng chai chit hāng tāi-chì, só͘-í chiàu in pún-tōe ê ōe kā hit tè tōe kiò-chòe [A-kek-tāi-má], ì-sù sī ‘Huih-hn̂g’. 20“In-ūi Si-phian ū kì-chài: Tio̍h hō͘ i ê chhù hong-hòe, bô-lâng tī hia khiā-khí. Koh ū kì-chài: Tio̍h hō͘ pa̍t-lâng tāi-thòe i léng-tō ê chit-ūi. 21“Só͘-í, tio̍h ū chi̍t ê lâng lâi ka-ji̍p, kap lán chòe-hé choh Chú Iâ-so͘ koh-oa̍h ê kiàn-chèng-jîn. Chit-ê lâng tio̍h tī Chú Iâ-so͘ kap lán chòe-hé chhut-ji̍p ê sî, chiū-sī tùi [Iok-hān] si-sóe khí, kàu Iâ-so͘ lī-pia̍t lán siū chiap chiūⁿ-thiⁿ hit ji̍t, put-sî kap lán chòe-tīn.” 23In chiū thê-miâ nn̄g ê lâng, chiū-sī kiò-chòe [Pa-sat-pa], mā chheng-chòe [Iû-sū-to͘] ê [Iok-sek], kap [Má-thê-a]. 24In kî-tó kóng, “Chú ah, lí chai ta̍k ê lâng ê sim. Kiû lí chí-sī goán, chit nn̄g lâng tiong-kan tó chi̍t ê sī lí só͘ kéng-soán, 25beh lâi tam-tng sù-tô͘ ê chit-hūn ê, in-ūi [Iû-tāi] í-keng pàng-sak chit-ê chit-hūn, khì i eng-kai khì ê só͘-chāi.” 26Jiân-āu, in liam-khau, liam-tio̍h [Má-thê-a], i chiū ka-ji̍p cha̍p-it ê sù-tô͘ ê thoân-thé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\