SÙ-TÔ͘ HĒNG-TOĀN 10

1Tī [Khái-sat-lī-a] ū chi̍t ê lâng, miâ kiò-chòe [Ko-nî-liû], sī [Lô-má] kun-tūi kiò-chòe “[Ì-tāi-lī]-iâⁿ” ê tūi-tiúⁿ. 2I sī khiân-sêng ê lâng, kap choân-ke lóng kèng-ùi Siōng-tè; i khóng-khài chín-chè sàn-chhiah ê [Iû-thài]-lâng, koh put-sî tùi Siōng-tè kî-tó. 3Ū chi̍t ji̍t, chha-put-to ē-po͘ saⁿ tiám, i tī īⁿ-siōng tiong bêng-bêng khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè ê thiⁿ-sài ji̍p-lâi, kā i kiò, “[Ko-nî-liû]!” 4I kā thiⁿ-sài ti̍t-ti̍t siòng, hui-siông kiaⁿ-hiâⁿ, kóng, “Chú ah, sím-mi̍h tāi-chì?” Thiⁿ-sài kóng, “Lí ê kî-tó kap chín-chè í-keng lóng tit-tio̍h Siōng-tè hoaⁿ-hí chiap-la̍p. 5Taⁿ tio̍h chhe lâng khì [Iok-phàⁿ], chhiáⁿ hit-ê chheng-chòe [Pí-tek] ê [Se-bûn] lâi. 6I choh lâng-kheh tòa tī choh-phê sai-hū [Se-bûn] ê chhù; i ê chhù tī hái-piⁿ.” 7Tùi i kóng-ōe ê thiⁿ-sài lī-khui liáu-āu, [Ko-nî-liû] chiū kiò nn̄g ê lô͘-po̍k kap chi̍t ê pêng-siông teh sū-hāu i kèng-ùi Siōng-tè ê peng lâi, 8chiong chiah-ê tāi-chì lóng kā in kóng liáu-āu, chhe in khì [Iok-phàⁿ]. 9Keh-ji̍t, chha-put-to tiong-tàu, chit saⁿ ê lâng kiâⁿ beh kàu [Iok-phàⁿ] ê sî, [Pí-tek] peh-khì chhù-téng kî-tó. 10I pak-tó͘ iau, siūⁿ-beh chia̍h. Lâng teh ūi i chún-pī chia̍h-mi̍h ê sî, i ji̍p-sîn, 11khòaⁿ-kìⁿ thiⁿ khui, ū chi̍t ê mi̍h-kiāⁿ chhin-chhiūⁿ chi̍t tè tōa tè pò͘, sì-kak-thâu tiàu-teh, lūi lo̍h-lâi tōe-chiūⁿ, 12lāi-bīn ū tōe-chiūⁿ ta̍k chióng ê cháu-siù, thâng-thōa, kap khong-tiong ê chiáu-lūi. 13Ū siaⁿ tùi i kóng, “[Pí-tek], khí-lâi, thâi lâi chia̍h.” 14M̄-kú [Pí-tek] kóng, “Chú ah, choa̍t-tùi bōe ēng-tit! Góa m̄-bat chia̍h ù-òe bô chheng-khì ê mi̍h.” 15Hit-ê siaⁿ tē-jī piàn tùi i kóng, “Siōng-tè hō͘ i chheng-khì ê, lí m̄-thang khòaⁿ-chòe ù-òe.” 16Chit-ê tāi-chì kè-sio̍k ū saⁿ piàn, hit-ê mi̍h-kiāⁿ sûi-sî koh siu tò-khì thiⁿ-téng. 17[Pí-tek] kám-kak kî-koài, tú teh siūⁿ chit-ê īⁿ-siōng sī sím-mi̍h ì-sù ê sî, [Ko-nî-liû] só͘ chhe lâi ê lâng í-keng chhē-tio̍h [Se-bûn] ê chhù, lâi khiā tī mn̂g-kháu, 18tōa-siaⁿ mn̄g, “Ū chi̍t ê kiò-chòe [Pí-tek] ê [Se-bûn] tòa tī chia bô?” 19[Pí-tek] iáu teh siūⁿ chit-ê īⁿ-siōng sī sím-mi̍h ì-sù ê sî, Sèng Sîn kā i kóng, “Ū saⁿ ê lâng lâi beh chhē lí! 20Lí khí-lâi, lo̍h-khì, kap in chòe-hé khì; m̄-thang tiû-tû, in-ūi in sī góa chhe lâi ê.” 21[Pí-tek] chiū lo̍h-khì kìⁿ hiah-ê lâng, kā in kóng, “Góa chiū-sī lín teh chhē ê lâng. Lín lâi ū sím-mi̍h kùi-sū?” 22In ìn kóng, “Goán ê tiúⁿ-koaⁿ [Ko-nî-liû] chhe goán lâi, i sī chèng-ti̍t koh kèng-ùi Siōng-tè ê lâng, siū choân-thé [Iû-thài]-lâng ê chun-kèng. I tit-tio̍h sèng thiⁿ-sài ê chí-sī, lâi chhiáⁿ lí khì in tau beh niá-siū lí ê kà-sī.” 23[Pí-tek] chiū chhiáⁿ in ji̍p-khì, lâu in tòa hia kè-mî. Keh-ji̍t, [Pí-tek] khí-lâi kap in chòe-hé khì; mā ū kúi-nā ê [Iok-phàⁿ] ê sìn-tô͘ tàu-tīn khì. 24Koh keh-ji̍t, in kàu [Khái-sat-lī-a], [Ko-nî-liû] í-keng iau-chhiáⁿ i ê chhin-lâng kap pêng-iú teh thèng-hāu. 25[Pí-tek] ji̍p-khì, [Ko-nî-liû] chiū chìn-chêng gêng-chiap, phak tī i ê kha-chêng kā i pài. 26[Pí-tek] kā i khan khí-lâi, kóng, “Khí-lâi, góa ka-kī mā-sī lâng.” 27[Pí-tek] kap i ná kiâⁿ ná kóng-ōe ji̍p-khì lāi-bīn, khòaⁿ-tio̍h chin chōe lâng í-keng chū-chi̍p tī hia, 28chiū tùi in kóng, “Lín chai-iáⁿ, chiàu goán ê kui-tēng, [Iû-thài]-lâng bōe ēng-tit kap Gōa-pang-lâng kau-pôe lâi-óng, m̄-kú Siōng-tè í-keng chí-sī góa, bô-lūn sím-mi̍h cho̍k-kûn ê lâng to m̄-thang khòaⁿ i chòe bô chheng-khì á-sī ù-òe. 29Só͘-í lín chhiáⁿ góa lâi, góa bô the-sî chiū lâi. Taⁿ chhiáⁿ mn̄g, lín ūi-tio̍h sím-mi̍h tāi-chì chhiáⁿ góa lâi?” 30[Ko-nî-liû] kóng, “Sì ji̍t chêng, tú chit-ê sî-chūn, chha-put-to ē-po͘ saⁿ tiám, góa tī chhù-lāi teh kî-tó ê sî, hut-jiân ū chi̍t ê lâng chhēng kng-iàⁿ-iàⁿ ê saⁿ khiā tī góa ê bīn-chêng, 31kóng, ‘[Ko-nî-liû]! Siōng-tè í-keng ū thiaⁿ-kìⁿ lí ê kî-tó, mā ōe kì-tit lí só͘ chòe chín-chè lâng ê sū. 32Lí tio̍h chhe lâng khì [Iok-phàⁿ], chhiáⁿ kiò-chòe [Pí-tek] ê [Se-bûn] lâi; i tòa tī hái-piⁿ choh-phê sai-hū [Se-bûn] in tau.’ 33Góa chiū sûi-sî chhe lâng khì chhiáⁿ lí lâi; taⁿ lí lâi lah, si̍t-chāi chin hó. Hiān-chāi goán lóng chū-chi̍p tī Siōng-tè bīn-chêng, beh thiaⁿ Chú bēng-lēng lí só͘ beh kóng lóng-chóng ê ōe.” 34[Pí-tek] khui-chhùi kóng, “Taⁿ góa khak-si̍t chai, Siōng-tè bô phian-thāi lâng. 35Bô-lūn tó chi̍t ê bîn-cho̍k, kèng-ùi I, hêng-ûi chèng-ti̍t ê lâng, I lóng hoaⁿ-hí chiap-la̍p. 36Lín chai: Chêng Siōng-tè ū thong-kè bān-bîn ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok tùi [Í-sek-lia̍t]-lâng thoân hô-pêng ê hok-im; [Iok-hān] thoân sóe-lé ê tō-lí í-āu, chit-ê hok-im ū tùi [Ka-lī-lī] khai-sí thoân-piàn [Iû-thài] choân-tōe; 38chiū-sī, [Ná-sat-le̍k]-lâng Iâ-so͘, Siōng-tè ū án-chóaⁿ ēng Sèng Sîn kap tōa lêng-le̍k kā I boah-iû jīm-bēng, ū án-chóaⁿ hō͘ I khì ta̍k só͘-chāi chòe hó-sū, i-hó só͘-ū siū Mô͘-kúi ap-chè ê lâng, in-ūi Siōng-tè kap I tông-chāi. 39Goán chiū-sī I tī [Iû-thài] ta̍k só͘-chāi kap [Iâ-lō͘-sat-léng] só͘ chòe ê sū ê kiàn-chèng-jîn. In kā I tèng-sí tī si̍p-jī-kè téng, 40tē-saⁿ ji̍t Siōng-tè hō͘ I koh-oa̍h, koh hō͘ I hián-hiān, 41m̄-sī tùi só͘-ū ê lâng, chí-ū tùi goán chiah-ê siū Siōng-tè kéng-soán lâi chòe kiàn-chèng ê lâng hián-hiān; goán bat tī I tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h liáu-āu kap I chòe-hé lim-chia̍h. 42I bēng-lēng goán thoân hok-im hō͘ só͘-ū ê lâng, chèng-si̍t I sī Siōng-tè só͘ jīm-bēng choh oa̍h-lâng kap sí-lâng ê sím-phòaⁿ-chiá. 43Só͘-ū ê sian-ti lóng ūi-tio̍h I chòe kiàn-chèng kóng, sìn I ê lâng lóng ōe in-ūi I ê miâ tit-tio̍h sià-chōe.” 44[Pí-tek] iáu teh kóng-ōe ê sî, Sèng Sîn kàng-lîm tī só͘-ū thiaⁿ tō-lí ê lâng. 45Kap [Pí-tek] tùi [Iok-phàⁿ] chòe-hé lâi hiah-ê siū kat-lé ê sìn-tô͘ lóng tōa tio̍h-kiaⁿ, in-ūi Sèng Sîn ê un-sù mā ū piàⁿ-lo̍h tī Gōa-pang-lâng ê sin-chiūⁿ; 46in-ūi in ū thiaⁿ-tio̍h hiah-ê lâng kóng lêng-gú koh chheng-chàn Siōng-tè ê úi-tāi. Jiân-āu [Pí-tek] kóng, 47“Chiah-ê lâng kap lán kâng-khoán í-keng ū niá-siū Sèng Sîn, kiám ū lâng ōe-tàng kìm-chí in niá-siū chúi ê sóe-lé?” 48I chiū bēng-lēng in hōng Iâ-so͘ Ki-tok ê miâ niá-siū sóe-lé. Āu-lâi, in chhiáⁿ [Pí-tek] kap in koh tòa kúi-nā ji̍t.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\