SÙ-TÔ͘ HĒNG-TOĀN 11

1Sù-tô͘ kap tòa tī [Iû-thài] ê sìn-tô͘ lóng ū thiaⁿ-tio̍h Gōa-pang-lâng mā chiap-siū Siōng-tè ê tō-lí. 2[Pí-tek] chiūⁿ [Iâ-lō͘-sat-léng] ê sî, hiah-ê siū kat-lé ê [Iû-thài]-lâng sìn-tô͘ kā i phoe-phêng, kóng, 3“Lí kèng-jiân ji̍p-khì bô siū kat-lé ê lâng ê chhù kap in chòe-hé chia̍h-pn̄g!” 4[Pí-tek] chiū chiong só͘ hoat-seng ê tāi-chì chi̍t-hāng chi̍t-hāng kā in soat-bêng: 5“Góa tī [Iok-phàⁿ]-siâⁿ teh kî-tó ê sî ū ji̍p-sîn khòaⁿ-kìⁿ īⁿ-siōng, ū chi̍t ê mi̍h-kiāⁿ chhin-chhiūⁿ chi̍t tè tōa tè pò͘, sì-kak-thâu tiàu-teh, tùi thiⁿ-téng lūi lo̍h-lâi kàu góa bīn-chêng. 6Góa siông-sè khòaⁿ, lāi-bīn ū tōe-chiūⁿ ê cheng-siⁿ, iá-siù, thâng-thōa, kap khong-tiong ê chiáu-lūi. 7Góa koh thiaⁿ-tio̍h ū siaⁿ kā góa kóng, ‘[Pí-tek], khí-lâi, thâi lâi chia̍h!’ 8Góa kóng, ‘Chú ah, choa̍t-tùi bōe ēng-tit! Góa m̄-bat chia̍h ù-òe bô chheng-khì ê mi̍h.’ 9Hit-ê siaⁿ tē-jī piàn tùi thiⁿ-téng ìn góa kóng, ‘Siōng-tè hō͘ i chheng-khì ê, lí m̄-thang khòaⁿ-chòe ù-òe.’ 10Chit-ê tāi-chì kè-sio̍k ū saⁿ piàn, hiah-ê mi̍h-kiāⁿ chiū lóng koh siu tò tńg-khì thiⁿ-téng. 11Tú hit sî, tùi [Khái-sat-lī-a] phài lâi chhē góa hit saⁿ ê lâng lâi-kàu goán teh tòa hit keng chhù. 12Sèng Sîn kiò góa tio̍h kap in khì, m̄-thang tiû-tû. Hit la̍k ê sìn-tô͘ mā kap góa chòe-hé khì [Khái-sat-lī-a]. Goán chiū lóng ji̍p-khì [Ko-nî-liû] ê chhù. 13[Ko-nî-liû] kā goán kóng i ū khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê thiⁿ-sài khiā tī i ê chhù-lāi, tùi i kóng, ‘Tio̍h chhe lâng khì [Iok-phàⁿ] chhiáⁿ hit-ê kiò-chòe [Pí-tek] ê [Se-bûn] lâi. 14I ū ōe beh kā lí kóng, thang hō͘ lí kap lí ê choân-ke lóng tit-tio̍h kiù.’ 15Góa khai-sí kóng-ōe ê sî, Sèng Sîn kàng-lîm tī in sin-chiūⁿ, kap tong-chho͘ kàng-lîm tī lán sin-chiūⁿ kâng-khoán. 16Góa chiū siūⁿ-khí Chú só͘ kóng ê ōe: ‘[Iok-hān] ēng chúi kā lín sóe-lé, m̄-kú lín ōe niá-siū Sèng Sîn ê sóe-lé.’ 17Kì-jiân Siōng-tè ū chiong lán sìn Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê sî só͘ niá-siū siâng-khoán ê un-sù sù hō͘ Gōa-pang-lâng, góa sǹg siáⁿ-lâng, ná ōe-tàng chó͘-tòng Siōng-tè ê só͘-chòe?” 18In thiaⁿ-tio̍h chiah-ê ōe chiū tiām-khì, kui êng-kng hō͘ Siōng-tè kóng, “Siōng-tè mā ū hō͘ Gōa-pang-lâng hóe-kái lâi tit-tio̍h oa̍h-miā.” 19In-ūi [Sū-thê-hoán] ê tāi-chì siū pek-hāi sì-sòaⁿ ê sìn-tô͘, ū-ê kàu [Hui-nî-ki], [Sài-phó͘-lō͘-su], kap [An-thê-o], in bô tùi pa̍t-lâng, chí-ū tùi [Iû-thài]-lâng thoân-tō. 20M̄-kú kî-tiong ū chi̍t-kóa [Sài-phó͘-lō͘-su] kap [Kó͘-lī-nāi] ê sìn-tô͘ kàu [An-thê-o], mā ǹg [Hi-la̍h]-lâng thoân, tùi in kóng-khí Chú Iâ-so͘ ê hok-im. 21Chú ê khùi-la̍t kap in tông-chāi, sìn lâi kui Chú ê lâng-gia̍h chin chōe. 22Chit-ê siau-sit thoân kàu [Iâ-lō͘-sat-léng] ê kàu-hōe, in chiū phài [Pa-ná-pa] khì [An-thê-o]. 23I chi̍t-ē kàu-ūi, khòaⁿ-tio̍h Siōng-tè ū sù in un-hūi, chiū hoaⁿ-hí, khoàn-bián in tāi-ke tio̍h choân-sim chi̍t-ì sìn-khò Chú. 24[Pa-ná-pa] sī hó-lâng, hō͘ Sèng Sîn chhiong-móa, koh ū sìn-sim. Ū chin chōe lâng sìn Chú. 25Āu-lâi, [Pa-ná-pa] khì [Tāi-sò͘] chhē [Sò-lô], 26chhē-tio̍h chiū chhōa i khì [An-thê-o]. Chiok-chiok chi̍t nî kú, in nn̄g ê kap kàu-hōe ê lâng chū-hōe, kà-sī chin chōe lâng. Bûn-tô͘ kiò-chòe “Ki-tok-tô͘” sī tùi [An-thê-o] khai-sí. 27Hit sî, ū kúi-nā ê sian-ti tùi [Iâ-lō͘-sat-léng] lo̍h-khì [An-thê-o]. 28Kî-tiong chi̍t ê miâ kiò-chòe [A-ka-pò͘]; i tit-tio̍h Sèng Sîn ê chí-sī, khiā khí-lâi ū-giân kóng choân sè-kài teh-beh ū tōa ki-hng. Chit-ê tāi-chì tī [Khek-lô-tē] thóng-tī ê nî-kan kó-jiân hoat-seng. 29Bûn-tô͘ chiū koat-tēng ta̍k ê lâng chiàu ka-kī ê lêng-le̍k koan-hiàn, thang sàng khì chín-chè tòa tī [Iû-thài] ê sìn-tô͘. 30In chiū chiàu án-ni chòe, chiong koan-hiàn thok [Pa-ná-pa] kap [Sò-lô] kau hō͘ hia ê tiúⁿ-ló.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\