SÙ-TÔ͘ HĒNG-TOĀN 12

1Chha-put-to hit-ê sî, [Hi-lu̍t]-ông hē-chhiú pek-hāi kàu-hōe ê chi̍t-kóa lâng, 2ēng to thâi-sí [Iok-hān] ê hiaⁿ-ko [Ngá-kok]. 3I khòaⁿ-chhut chit-ê tāi-chì ū hō͘ [Iû-thài]-lâng hoaⁿ-hí, mā sòa lo̍h-khì lia̍h [Pí-tek]. Chit-ê tāi-chì tī Tû-kàⁿ-choeh ê kî-kan hoat-seng. 4I lia̍h [Pí-tek], kā i koaiⁿ-lo̍h kaⁿ, kau hō͘ sì pan ê kéng-ōe kò͘-siú, ta̍k pan ū sì ê peng. [Hi-lu̍t] àn-sǹg beh tī Pôaⁿ-kè-choeh āu kā i tòa chhut-lâi tī chèng-lâng ê bīn-chêng sím-phòaⁿ. 5[Pí-tek] chiū án-ni hō͘ lâng koaiⁿ tī kaⁿ-ni̍h; kàu-hōe ūi-tio̍h i tùi Siōng-tè pek-chhiat kî-tó. 6[Hi-lu̍t] beh tòa [Pí-tek] chhut-lâi sím-phòaⁿ ê chêng chi̍t àm, [Pí-tek] khùn tī nn̄g ê kéng-ōe ê tiong-kan, hō͘ lâng ēng nn̄g tiâu thih-liān liān-teh, koh ū kéng-ōe tī mn̂g-gōa kò͘-siú. 7Hut-jiân Chú ê thiⁿ-sài khiā tī hia, ū kng teh chiò kaⁿ-pâng. Thiⁿ-sài tah [Pí-tek] ê keng-thâu, kā i kiò-chhíⁿ, kóng, “Kín khí-lâi!” Thih-liān chiū tùi i ê chhiú lak lo̍h-khì. 8Thiⁿ-sài tùi i kóng, “Io-tòa hâ-leh, ôe chhēng-leh,” [Pí-tek] chiū chiàu án-ni chòe. Thiⁿ-sài koh kóng, “Gōa-saⁿ moa-leh, tè góa lâi!” 9[Pí-tek] chiū tè i chhut-khì, m̄ chai-iáⁿ thiⁿ-sài teh chòe ê sī chin ê, siūⁿ-chòe sī teh khòaⁿ īⁿ-siōng. 10In keng-kè kéng-ōe-só͘ tē-it koan kap tē-jī koan, lâi-kàu thàng ji̍p siâⁿ hit-ê thih-mn̂g, mn̂g chū-tōng khui, in chiū chhut-khì, kiâⁿ kè chi̍t tiâu koe; thiⁿ-sài sûi-sî lī-khui [Pí-tek]. 11[Pí-tek] chi̍t-ē chhíⁿ, kóng, “Taⁿ góa chin-chiàⁿ chai, Chú chhe I ê thiⁿ-sài lâi kiù góa thoat-lī [Hi-lu̍t] ê chhiú kap [Iû-thài]-lâng it-chhè ê kè-bô͘.” 12I bêng-pe̍k chit-ê chêng-hêng, chiū khì [Iok-hān], mā kiò-chòe [Má-khó] ê lāu-bú [Má-lī-a] ê chhù; tī hia ū chin chōe lâng chū-chi̍p teh kî-tó. 13[Pí-tek] phah gōa-mn̂g, ū chi̍t ê lú-pī kiò-chòe [Lô-tāi] chhut-lâi beh khui-mn̂g. 14I jīn-tit [Pí-tek] ê siaⁿ, hoaⁿ-hí-kah bōe-kò͘-tit khui-mn̂g, chiū cháu ji̍p-khì pò-kò kóng [Pí-tek] khiā tī mn̂g-kháu. 15In kóng, “Lí teh khí-kông!” I kian-chhî kóng ū-iáⁿ. In chiū kóng, “Án-ni it-tēng sī i ê thiⁿ-sài.” 16[Pí-tek] it-ti̍t phah-mn̂g. In khui-mn̂g, khòaⁿ-tio̍h [Pí-tek], hui-siông tio̍h-kiaⁿ. 17[Pí-tek] pí-chhiú kiò in an-chēng, kā in soat-bêng Chú chhōa i tùi kaⁿ-ga̍k chhut-lâi ê keng-kè. [Pí-tek] koh hoan-hù in chiong chit-ê siau-sit pò-kò [Ngá-kok] kap chèng sìn-tô͘, chiū lī-khui khì pa̍t ê só͘-chāi. 18Thiⁿ-kng ê sî, peng-sū m̄-chai [Pí-tek] khì tó-ūi, chiū loān chhau-chhau. 19[Hi-lu̍t] kiò lâng khì chhē, m̄-kú chhē bô, chiū sím-mn̄g khàn-siú, hā-lēng kā in chhú-sí. Chit-ê tāi-chì í-āu, [Hi-lu̍t] lī-khui [Iû-thài] khì [Khái-sat-lī-a], tòa tī hia. 20Tng-sî, [Hi-lu̍t] tùi [Thài-ní] kap [Se-tùn] ê jîn-bîn hui-siông siū-khì, in chiū phài tāi-piáu cho͘-thoân khì kìⁿ i. In tāi-seng sòe-ho̍k kiong-têng ê chóng-koán [Pek-la-su-to͘], siat-hoat hō͘ in thang khì kìⁿ [Hi-lu̍t], tùi i kiû-hô, in-ūi in ê niû-si̍t khò ông koán-hat ê tōe-khu teh kiong-èng. 21Tī iok-tēng ê ji̍t-chí, [Hi-lu̍t] chhēng ông-ho̍k, chē tī chō-ūi, tùi jîn-bîn ián-káng. 22Chèng-lâng it-ti̍t hoah kóng, “Che sī sîn ê siaⁿ, m̄-sī lâng ê siaⁿ!” 23Chú ê thiⁿ-sài sûi-sî kā [Hi-lu̍t] phah-tó, in-ūi i bô kui êng-kng hō͘ Siōng-tè; āu-lâi i hō͘ thâng kā, chiū sí-khì. 24Siōng-tè ê tō jú thoân-khui jú heng-ōng. 25[Pa-ná-pa] kap [Sò-lô] oân-sêng in ê jīm-bū, chiū chhōa kiò-chòe [Má-khó] ê [Iok-hān] chòe-hé lī-khui [Iâ-lō͘-sat-léng].


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\