SÙ-TÔ͘ HĒNG-TOĀN 13

1[An-thê-o] ê kàu-hōe ū kúi-nā ê sian-ti kap kàu-su, chiū-sī [Pa-ná-pa], hō͘ lâng kiò-chòe “O͘-lâng” ê [Se-biān], [Kó͘-lī-nāi]-lâng [Lō͘-kiû], kap hun-hong ê ông [Hi-lu̍t] chòe-hé tōa-hàn ê [Má-liām], í-ki̍p [Sò-lô]. 2In teh kèng-pài Chú, kìm-chia̍h ê sî, Sèng Sîn kā in kóng, “Tio̍h ūi-tio̍h góa chí-phài [Pa-ná-pa] kap [Sò-lô] khì chòe góa ho͘-tiàu in chòe ê kang-chok.” 3In kìm-chia̍h kî-tó liáu-āu, kā in àn-chhiú, chhe-phài in chhut-khì. 4[Pa-ná-pa] kap [Sò-lô] í-keng siū Sèng Sîn chhe-phài, chiū lo̍h-khì [Se-liû-ki], tùi hia chē-chûn khì [Sài-phó͘-lō͘-su]. 5In kàu [Sat-lia̍p-bí], chiū tī [Iû-thài]-lâng ê hōe-tn̂g soan-káng Siōng-tè ê tō. [Iok-hān] [Má-khó] mā khì hia kā in hia̍p-chō͘. 6In kiâⁿ-thàu choân tó lâi-kàu [Phàⁿ-hut], tī hia tú-tio̍h chi̍t ê kiâⁿ hoat-su̍t ê lâng, sī [Iû-thài]-lâng ê ké sian-ti, kiò-chòe [Pa] [Iâ-so͘]. 7I kap chóng-tok [Sū-kiû] [Pó-lô] ū kau-pôe, chit-ê chóng-tok sī hiân-bêng ê lâng, i chhiáⁿ [Pa-ná-pa] kap [Sò-lô] lâi, beh tùi in thiaⁿ Siōng-tè ê tō. 8Put-kò hit-ê kiâⁿ hoat-su̍t ê [Í-lū-má] --- [Í-lū-má] sī i ê [Hi-la̍h]-miâ --- hoán-tùi in nn̄g lâng, siūⁿ-beh chó͘-tòng chóng-tok chiap-siū chit-ê sìn-gióng. 9M̄-kú [Sò-lô], mā kiò-chòe [Pó-lô], hō͘ Sèng Sîn chhiong-móa, kā i gîn, 10kóng, “Lí chit-ê mô͘-kúi-á-kiáⁿ, lí sī it-chhè kong-gī ê tùi-te̍k, chhiong-móa ta̍k khoán siâ-ok kap khúi-chà, kò͘-ì oai-khiok Chú ê chin-lí! 11Taⁿ, lí khòaⁿ, Chú beh kā lí hêng-hoa̍t, lí ōe chhiⁿ-mî, chiām-sî bōe khòaⁿ-kìⁿ ji̍t-kng.” [Í-lū-má] ê ba̍k-chiu sûi-sî hō͘ o͘-àm tà-teh, khí ian-n̄g; i sì-kòe bong, chhē lâng kā i khan. 12Chóng-tok khòaⁿ-tio̍h só͘ hoat-seng ê tāi-chì chiū sìn, tùi Chú ê kà-sī kám-kak chin hi-kî. 13[Pó-lô] kap i ê tâng-phōaⁿ tùi [Phàⁿ-hut] khui-chûn, kàu [Pông-hui-lī-a] ê [Pia̍t-ka]; [Iok-hān] [Má-khó] tī hia lī-khui in, tò-khì [Iâ-lō͘-sat-léng]. 14In tùi [Pia̍t-ka] kè-sio̍k hêng-thêng lâi-kàu [Pí-se-tí] ê [An-thê-o]. Tī An-hioh-ji̍t in ji̍p-khì hōe-tn̂g, chē lo̍h-khì. 15[Mô͘-se] ê Lu̍t-hoat kap sian-ti-su tha̍k liáu-āu, hōe-tn̂g ê chú-koán chhe lâng lâi kā in kóng, “Hiaⁿ-tī, lín nā ū ōe beh khoàn-bián tāi-ke, chhiáⁿ lín kóng.” 16[Pó-lô] chiū khiā khí-lâi, pí-chhiú-sè, kóng: “[Í-sek-lia̍t]-lâng kap kèng-ùi Siōng-tè ê chèng-lâng, chhiáⁿ thiaⁿ! 17[Í-sek-lia̍t]-lâng ê Siōng-tè ū kéng-soán lán ê chó͘-sian, tī in kià-ku [Ai-ki̍p] ê sî hō͘ in chiâⁿ-chòe tōa ê bîn-cho̍k, ēng I tōa koân-lêng ê chhiú chhōa in chhut [Ai-ki̍p], 18koh tī khòng-iá khoan-iông in sì-cha̍p nî kú. 19I húi-bia̍t [Ka-lâm] tōe-khu chhit ê bîn-cho̍k liáu-āu, chiong hit-ê thó͘-tōe hō͘ in chòe sán-gia̍p, 20iok sì-pah gō͘-cha̍p nî kú. “Í-āu Siōng-tè ū ūi-tio̍h in siat-li̍p sū-su, it-ti̍t kàu sian-ti [Sat-bó-ní] ê sî. 21Āu-lâi in iau-kiû ài ū chi̍t ê ông, Siōng-tè chiū tùi [Piān-ngá-bín] chi-cho̍k soán-chhut [Ki-sū] ê kiáⁿ [Sò-lô], hō͘ i choh-ông sì-cha̍p nî kú. 22Siōng-tè hòe [Sò-lô] liáu-āu, jīm-bēng [Tāi-pi̍t] chòe in ê ông. Koan-hē [Tāi-pi̍t], I ū án-ni kóng, ‘Góa chhē-tio̍h [Iâ-se] ê hō͘-tāi [Tāi-pi̍t], i sī ha̍h góa sim-ì ê lâng, ta̍k hāng tāi-chì chun-thàn góa ê chí-ì.’ 23Siōng-tè chiàu I ê èng-ún, tùi [Tāi-pi̍t] ê hō͘-tāi hō͘ [Í-sek-lia̍t]-lâng chi̍t ūi Kiù-chú, chiū-sī Iâ-so͘. 24Iâ-so͘ chhut-lâi í-chêng, [Iok-hān] tùi chèng [Í-sek-lia̍t]-lâng thoân-tō, kiò in tio̍h hóe-kái lâi niá-siū sóe-lé. 25[Iok-hān] teh-beh kiat-sok i ê kang-chok ê sî, tùi chèng-lâng kóng, ‘Lín siūⁿ góa sī sím-mi̍h-lâng? Góa m̄-sī lín teh thèng-hāu Hit-ūi, m̄-kú ū chi̍t ūi tè tī góa āu-bīn teh lâi, góa liân kā I tháu ôe-tòa to bōe kham-tit.’ 26“Kok ūi hiaⁿ-tī, [A-pek-la-hán] ê kiáⁿ-sun kap lín tiong-kan kèng-ùi Siōng-tè ê chèng-lâng, chit-ê chín-kiù ê sìn-sit í-keng ū thoân hō͘ lán. 27In-ūi tòa tī [Iâ-lō͘-sat-léng] ê lâng kap in ê koaⁿ-tiúⁿ m̄-bat Iâ-so͘, mā bô bêng-pe̍k ta̍k ê An-hioh-ji̍t só͘ tha̍k sian-ti ê ōe, chiū kā I tēng-chōe, che tú èng-giām sian-ti ê ū-giân. 28Sui-jiân in chhē bōe chhut kā I tēng sí-chōe ê lí-iû, iáu-kú iau-kiû [Pí-lia̍p-to] kā I chhú sí-hêng. 29Sèng-keng só͘ kì-chài koan-hē Iâ-so͘ it-chhè ê sū lóng oân-sêng, in chiū chiong I tùi si̍p-jī-kè téng hû lo̍h-lâi, hē tī bōng-ni̍h. 30Chóng-sī Siōng-tè ū hō͘ I tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h, 31ū chi̍t tōaⁿ sî-kan, I hián-hiān hō͘ hiah-ê tùi [Ka-lī-lī] tè I lâi [Iâ-lō͘-sat-léng] ê lâng khòaⁿ-kìⁿ. Chiah-ê lâng hiān-chāi tī chèng-lâng tiong teh choh Iâ-so͘ ê kiàn-chèng-jîn. 32Goán chiong Siōng-tè èng-ún hō͘ chó͘-sian ê hok-im thoân hō͘ lín, 33in-ūi I hō͘ Iâ-so͘ koh-oa̍h, chit-ê èng-ún í-keng ū tùi lán chiah-ê choh kiáⁿ-sun ê èng-giām, chhin-chhiūⁿ Si-phian tē-jī phiⁿ só͘ kì-chài: Lí sī góa ê Kiáⁿ, Góa kin-á-ji̍t siⁿ lí. 34Koan-hē hō͘ I tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h bô koh hiú-nōa ê sū, Siōng-tè kóng: Góa beh chiong tùi Tāi-pi̍t só͘ èng-ún hit-ê sîn-sèng khó-khò ê un-tián sù hō͘ lín. 35Só͘-í, tī Si-phian pa̍t ê só͘-chāi mā án-ni kóng: Lí bōe hō͘ lí ê Sèng-chiá hiú-nōa. 36[Tāi-pi̍t] chāi-siⁿ ê sî ū chun-thàn Siōng-tè ê kè-ōe. I sí liáu-āu bâi-chòng tī chó͘-sian ê piⁿ-a, hiú-nōa lah. 37M̄-kú Siōng-tè hō͘ I tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h Hit-ūi bô hiú-nōa. 38Só͘-í, kok ūi hiaⁿ-tī, lín eng-kai chai, sià-chōe ê sìn-sit sī tùi chit-ūi Iâ-so͘ thoân hō͘ lín; lín khò [Mô͘-se] ê Lu̍t-hoat bōe-tàng hō͘ lín thoat-lī chōe, m̄-kú só͘-ū sìn Iâ-so͘ ê lâng lóng ōe-tàng tùi chōe tit-tio̍h tháu-pàng. 40Só͘-í lín tio̍h kín-sīn, chiah-bián hō͘ sian-ti só͘ kóng ê lîm-kàu lín: 41Biáu-sī Siōng-tè ê lâng ah, tio̍h khòaⁿ, tio̍h kiaⁿ, tio̍h bia̍t-bông! In-ūi tī lín ê sî-tāi góa só͘ chòe ê sū, ū lâng kā lín soat-bêng, lín mā m̄-sìn.” 42[Pó-lô] kap [Pa-ná-pa] tùi hōe-tn̂g chhut-khì ê sî, chèng-lâng iau-chhiáⁿ in tī āu An-hioh-ji̍t koh lâi kóng chiah-ê tāi-chì hō͘ in thiaⁿ. 43Sòaⁿ-hōe āu, chin chōe [Iû-thài]-lâng kap kái-chong ji̍p [Iû-thài]-kàu hiah-ê khiân-sêng ê Gōa-pang-lâng chiū tè [Pó-lô] kap [Pa-ná-pa] chhut-khì. Nn̄g ê sù-tô͘ kap in tâm-ōe, khoàn-bián in tio̍h khîⁿ-tiâu Siōng-tè ê un-tián. 44Koh lo̍h-khì ê An-hioh-ji̍t, choân siâⁿ ê lâng lóng chū-chi̍p, beh thiaⁿ Chú ê tō. 45[Iû-thài]-lâng khòaⁿ-tio̍h lâng hiah-chōe, sim-lāi chhiong-móa chi̍t-tò͘, hoán-pok [Pó-lô] só͘ kóng ê ōe, koh kā i bú-jio̍k. 46M̄-kú [Pó-lô] kap [Pa-ná-pa] ióng-kám soan-káng kóng, “Siōng-tè ê tō tio̍h seng thoân hō͘ lín, lín kèng-jiân kū-choa̍t, ka-kī toàn-tēng bô chu-keh tit-tio̍h éng-oán ê oa̍h-miā, só͘-í goán chiah choán-ǹg Gōa-pang-lâng. 47In-ūi Chú bat án-ni bēng-lēng goán kóng: Góa í-keng chí-tēng lí chòe Gōa-pang-lâng ê kng, thang hō͘ lí chiong góa ê chín-kiù tòa kàu thiⁿ-piⁿ hái-kak.” 48Gōa-pang-lâng thiaⁿ-tio̍h chiah-ê ōe lóng chin hoaⁿ-hí, kui êng-kng hō͘ Chú ê tō. Hiah-ê í-keng siū Siōng-tè kéng-soán thang tit-tio̍h éng-oán ê oa̍h-miā ê lâng lóng chiâⁿ-chòe sìn-tô͘. 49Tùi án-ni Chú ê tō thoân-piàn hit tōe-hng. 50M̄-kú [Iû-thài]-lâng siàn-tōng khiân-sêng chun-kùi ê hū-lú kap siâⁿ-lāi ū tōe-ūi ê jîn-sū lâi pek-hāi [Pó-lô] kap [Pa-ná-pa], chiong in kóaⁿ chhut-kéng. 51In nn̄g lâng chiū tī chèng-lâng ê bīn-chêng kā kha-ni̍h ê thô͘-hún pōaⁿ hiat-ka̍k piáu-sī khòng-gī, jiân-āu khì [Í-ko-liām]. 52Bûn-tô͘ móa-sim hoaⁿ-hí, koh siū Sèng Sîn chhiong-móa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\