SÙ-TÔ͘ HĒNG-TOĀN 14

1Siâng-khoán ê tāi-chì mā hoat-seng tī [Í-ko-liām]. [Pó-lô] kap [Pa-ná-pa] ji̍p-khì [Iû-thài]-lâng ê hōe-tn̂g káng-tō, kiat-kó ū chin chōe [Iû-thài]-lâng kap [Hi-la̍h]-lâng lâi sìn. 2M̄-kú hiah-ê m̄-sìn ê [Iû-thài]-lâng siàn-tōng Gōa-pang-lâng, hō͘ in iàm-ò͘ⁿ sìn-tô͘, tùi in khí hoán-kám. 3Put-kò in nn̄g lâng tī hia tòa chin kú, khò Chú ióng-kám soan-káng; Chú sù in lêng-le̍k kiâⁿ sîn-jiah kî-sū, chèng-bêng in só͘ thoân un-tián ê tō-lí sī chin-si̍t. 4Siâⁿ-lāi ê kûn-chiòng soah hun-lia̍t, ū-ê óa [Iû-thài]-lâng, ū-ê óa sù-tô͘. 5Hit sî, Gōa-pang-lâng kap [Iû-thài]-lâng í-ki̍p in ê koaⁿ-tiúⁿ kè-bô͘ siong-hāi sù-tô͘, beh ēng chio̍h-thâu kā in tìm. 6Sù-tô͘ chai chit-ê tāi-chì, chiū tô-pī khì [Lū-ko-nî] ê [Lō͘-sū-tek] kap [Te̍k-pì] nn̄g ê siâⁿ í-ki̍p chiu-ûi ê tōe-hng, 7tī hia kè-sio̍k thoân hok-im. 8Tī [Lō͘-sū-tek], ū chi̍t ê lâng nńg-kha, put-sî chē-teh, tùi chhut-sì chiū bōe kiâⁿ. 9I thiaⁿ [Pó-lô] káng-tō; [Pó-lô] chù-ba̍k kā i khòaⁿ, khòaⁿ-kìⁿ i ū sìn-sim thang tit-tio̍h i-tī, 10chiū tōa-siaⁿ kóng, “Khiā khí-lâi, khiā ti̍t-ti̍t!” Hit-ê lâng chiū thiàu khí-lâi kiâⁿ. 11Kûn-chiòng khòaⁿ-tio̍h [Pó-lô] ê só͘-chòe, chiū ēng [Lū-ko-nî] ê ōe tōa-siaⁿ hoah, “Ū sîn-bêng hòa-sin chòe lâng kàng-lîm tī lán tiong-kan lah!” 12In chheng [Pa-ná-pa] chòe [Tiū-su], [Pó-lô] chòe [Hi-ní-bí], in-ūi i sī chú-káng-chiá. 13Siâⁿ-gōa ū chi̍t ê [Tiū-su]-biō ê chè-si, i khan gû koh the̍h hoe-khoân lâi-kàu siâⁿ-mn̂g-kháu, beh kap chèng-lâng chòe-hé hiàn-chè. 14[Pa-ná-pa] kap [Pó-lô] nn̄g ê sù-tô͘ thiaⁿ-tio̍h chiū thiah-phòa saⁿ, chông ji̍p-khì kûn-chiòng lāi-bīn, hoah kóng, 15“Lín ná teh chòe chit khoán tāi-chì? Goán mā-sī lâng, kap lín lóng kâng-khoán. Goán lâi chia thoân hok-im sī beh hō͘ lín lī-khui hu-ké ê ngó͘-siōng, lâi kui-ǹg hit-ūi oa̍h-oa̍h ê Siōng-tè, I sī thiⁿ, tōe, hái, kap kî-tiong bān-mi̍h ê Chhòng-chō-chú. 16Chá-chêng ê sè-tāi, I iông-ún bān-bîn kiâⁿ ka-kī ê lō͘. 17Put-kò I it-ti̍t ū thong-kè só͘ chòe ê hó-sū lâi hián-bêng I ka-kī, chiū-sī tùi thiⁿ lo̍h-hō͘, chiàu-sî siu-sêng, hō͘ lín chia̍h-mi̍h chhiong-chiok, sim-lāi hoaⁿ-hí boán-chiok.” 18Sù-tô͘ kóng chiah-ê ōe chiah lím-lím-á chó͘-chí kûn-chiòng tùi in hiàn-chè. 19Ū chi̍t-kóa tùi [Pí-se-tí] ê [An-thê-o] kap [Í-ko-liām] lâi ê [Iû-thài]-lâng siàn-tōng kûn-chiòng ēng chio̍h-thâu tìm [Pó-lô], siūⁿ-kóng i í-keng sí, chiū kā i thoa chhut-khì siâⁿ-gōa. 20Bûn-tô͘ ûi óa-lâi ê sî, i khiā khí-lâi, kiâⁿ ji̍p-khì siâⁿ-lāi. Keh-ji̍t, i kap [Pa-ná-pa] chòe-hé khì [Te̍k-pì]. 21[Pó-lô] kap [Pa-ná-pa] tī [Te̍k-pì] thoân hok-im, hō͘ chin chōe lâng chiâⁿ-chòe bûn-tô͘. Āu-lâi in tò-khì [Lō͘-sū-tek], [Í-ko-liām], kap [An-thê-o], 22iân-lō͘ kian-kò͘ bûn-tô͘ ê sìn-sim, kó͘-lē in chhî-siú sìn-gióng, koh tùi in kóng, “Lán tio̍h keng-kè chin chōe khó͘-lān chiah ōe-tàng chìn-ji̍p Siōng-tè-kok.” 23In nn̄g lâng tī ta̍k ê kàu-hōe siat-li̍p tiúⁿ-ló, ēng kìm-chia̍h kî-tó chiong in kau-thok hō͘ só͘ sìn ê Chú. 24In nn̄g lâng keng-kè [Pí-se-tí] lâi-kàu [Pông-hui-lī-a], 25tī [Pia̍t-ka] káng-tō liáu-āu lo̍h-khì [A-tāi-lī], 26tùi hia chē-chûn tò-khì [An-thê-o]; chiū-sI tī hia kàu-hōe ū chiong in kau-thok tī Siōng-tè ê un-tián, chhe in chhut-khì chòe hiān-chāi í-keng oân-sêng ê kang-chok. 27In kàu [An-thê-o] chiū tiàu-chi̍p kàu-hōe ê chèng sìn-tô͘, chiong Siōng-tè kap in chòe-hé chòe ê it-chhè, í-ki̍p I kā Gōa-pang-lâng khui sìn-gióng ê mn̂g ê keng-kè, lóng tùi in pò-kò. 28Āu-lâi in kap chèng bûn-tô͘ tòa chi̍t tōaⁿ sî-kan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\