SÙ-TÔ͘ HĒNG-TOĀN 15

1Ū kúi-nā ê lâng tùi [Iû-thài] lo̍h-lâi [An-thê-o] teh kà-sī sìn-tô͘ kóng, “Lín nā bô chiàu [Mô͘-se] ê kui-kú siū kat-lé chiū bōe tit-tio̍h kiù.” 2[Pó-lô] í-ki̍p [Pa-ná-pa] kap in ū ke̍k-lia̍t ê cheng-piān. Ūi-tio̍h chit-ê būn-tôe, tāi-ke koat-tēng phài [Pó-lô], [Pa-ná-pa], kap in tiong-kan kúi-nā ê lâng chiūⁿ [Iâ-lō͘-sat-léng] khì kìⁿ sù-tô͘ í-ki̍p tiúⁿ-ló, kap in chham-siông. 3Kàu-hōe ê lâng sàng in chhut-hoat. In keng-kè [Hui-nî-ki] kap [Sat-má-lī-a], tùi chèng sìn-tô͘ pò-kò Gōa-pang-lâng kui Chú ê sū. Tāi-ke thiaⁿ liáu lóng chin hoaⁿ-hí. 4In kàu [Iâ-lō͘-sat-léng] ê sî siū tio̍h kàu-hōe, sù-tô͘, kap tiúⁿ-ló hoan-gêng, in chiū chiong Siōng-tè kap in tông-chāi só͘ chòe it-chhè ê sū kā in pò-kò. 5Put-kò ū kúi-nā ê sio̍k Hoat-lī-sài-phài ê sìn-tô͘ khiā khí-lâi kóng, “Gōa-pang-lâng it-tēng tio̍h siū kat-lé, koh tio̍h bēng-lēng in chun-siú [Mô͘-se] ê Lu̍t-hoat.” 6Ūi-tio̍h chit-ê būn-tôe, sù-tô͘ kap tiúⁿ-ló khui-hōe thó-lūn. 7Piān-lūn chin kú liáu-āu, [Pí-tek] khiā khí-lâi, kóng, “Kok ūi hiaⁿ-tī, lín chai Siōng-tè chá chiū tùi lín tiong-kan kéng-soán góa, thang hō͘ Gōa-pang-lâng thiaⁿ góa só͘ thoân hok-im ê sìn-sit lâi sìn. 8Hit-ūi chai lâng lāi-sim ê Siōng-tè ū sù Sèng Sîn hō͘ Gōa-pang-lâng, kap hō͘ lán kâng-khoán, chèng-bêng I ū chiap-la̍p in. 9Tùi sìn, I ū kā in ê sim sóe chheng-khì; I tùi-thāi lán kap in lóng bô chha-pia̍t. 10Kì-jiân sī án-ni, lín sī án-chóaⁿ iáu teh chhì-thàm Siōng-tè, chiong lán ê chó͘-sian kap lán taⁿ bōe-khí ê tàⁿ khòa tī hiah-ê bûn-tô͘ ê keng-thâu téng? 11M̄ eng-kai án-ni, lán siong-sìn tio̍h thong-kè Chú Iâ-so͘ ê un-tián chiah ōe tit-tio̍h kiù; in mā-sī án-ni.” 12Tāi-ke lóng chēng-chēng thiaⁿ [Pa-ná-pa] kap [Pó-lô] kóng-khí Siōng-tè thong-kè in tī Gōa-pang-lâng ê tiong-kan só͘ kiâⁿ it-chhè ê sîn-jiah kî-sū. 13In kóng soah, [Ngá-kok] kóng, “Kok ūi hiaⁿ-tī, chhiáⁿ thiaⁿ góa kóng. 14Tú-chiah [Se-bûn] ū kóng-tio̍h Siōng-tè tong-chho͘ án-chóaⁿ khòaⁿ-kò͘ Gōa-pang-lâng, tùi in tiong-kan kéng lâng lâi kui-sio̍k I ka-kī. 15Sian-ti ū kóng-khí kap chit-ê siâng-khoán ì-sù ê ōe. Chiàu Sèng-keng só͘ kì-chài: 16Chú kóng: Chiah-ê sū í-āu góa beh tò tńg-lâi, beh tiông-kiàn í-keng tó-hoāi ê [Tāi-pi̍t] ê ke. Góa beh tùi hong-hòe tiong koh kā i khí-chō, beh têng-sin kā i kiàn-li̍p khí-lâi, 17thang hō͘ só͘-chhun ê lâng --- só͘-ū siū ho͘-tiàu kui góa ê Gōa-pang-lâng --- lóng ōe chhē-kiû Chú. Hit-ūi chiong chit-ê sū tùi kó͘-chá chiū hō͘ lâng chai ê Chú án-ni soan-pò͘. 19“Só͘-í, chiàu góa ê phòaⁿ-toàn, lán m̄-thang kā hiah-ê kui-ǹg Siōng-tè ê Gōa-pang-lâng tiau-lân, 20put-kò tio̍h siá-phoe hoan-hù in m̄-thang chia̍h pài ngó͘-siōng bô chheng-khì ê mi̍h; m̄-thang îm-loān; m̄-thang chia̍h ni̍h-sí ê cheng-siⁿ kap huih. 21In-ūi tùi kó͘-chá í-lâi, [Mô͘-se] ê Lu̍t-hoat tī ta̍k ê siâⁿ-chhī lóng ū lâng soan-káng, ta̍k ê An-hioh-ji̍t, tī ta̍k ê hōe-tn̂g lóng ū lâng soan-tho̍k.” 22Hit sî, sù-tô͘ kap tiúⁿ-ló, í-ki̍p choân kàu-hōe koat-tēng beh tùi in tiong-kan kéng lâng, chhe in kap [Pó-lô], [Pa-ná-pa] chòe-hé khì [An-thê-o]. In só͘ soán-phài ê sī kiò-chòe [Pa-sat-pa] ê [Iû-tāi] kap [Se-la]. Chit nn̄g lâng tī hiaⁿ-tī tiong sī léng-tō jîn-bu̍t. 23Sù-tô͘ kau-tài in tòa khì ê phoe án-ni siá: “Goán chiah-ê choh sù-tô͘ kap tiúⁿ-ló ê hiaⁿ-tī, kā tòa tī [An-thê-o], [Sū-lī-a], kap [Ki-lī-ka] ê Gōa-pang-lâng sìn-tô͘ chhéng-an! 24Thiaⁿ-kóng ū tùi goán chia chhut-khì ê lâng khì lín hia, in ēng goán bô chí-sī in kóng ê ōe kā lín kiáu-jiáu, hō͘ lín ê sim siū-tio̍h jiáu-loān. 25Ūi-tio̍h án-ni, goán tâng-sim ha̍p-ì koat-tēng kéng lâng, chhe in kap goán só͘ kèng-ài ê [Pó-lô] í-ki̍p [Pa-ná-pa] khì lín hia; 26chit nn̄g lâng ūi-tio̍h lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok kam-goān hiàn sìⁿ-miā. 27Só͘-í, goán chhe-phài [Iû-tāi] kap [Se-la] khì, in ōe chhin-chhùi kā lín kóng kap phoe-lāi só͘ siá kâng-khoán ê tāi-chì. 28In-ūi Sèng Sîn kap goán koat-tēng, ē-bīn chiah-ê tiōng-iàu sū-hāng í-gōa, bô koh ke-thiⁿ lín ê hū-tam: 29Chiū-sī m̄-thang chia̍h pài ngó͘-siōng ê mi̍h; m̄-thang chia̍h huih kap ni̍h-sí ê cheng-siⁿ; mā m̄-thang îm-loān. Chiah-ê tāi-chì lín nā bô hoān-tio̍h chiū hó. Goān lín pêng-an!” 30In siū-phài lo̍h-khì [An-thê-o], tī hia tiàu-chi̍p choân-thé sìn-tô͘, chiong phoe kau hō͘ in. 31Chèng-lâng tha̍k-tio̍h hit tiuⁿ phoe, in-ūi kó͘-lē ê ōe móa-sim hoaⁿ-hí. 32[Iû-tāi] kap [Se-la], in pún-sin mā-sī sian-ti, ū tùi sìn-tô͘ kóng chin chōe kó͘-lē ê ōe, kian-kò͘ in ê sìn-sim. 33In tī hia tòa chi̍t tōaⁿ sî-kan liáu-āu siū sìn-tô͘ hoan-sàng, pêng-an tò-khì chhe in lâi ê lâng ê só͘-chāi. 35[Pó-lô] kap [Pa-ná-pa] kè-sio̍k tòa tī [An-thê-o]; in kap kî-tha chin chōe lâng chòe-hé kà-sī koh soan-káng Chú ê sìn-sit. 36Kúi-nā ji̍t āu, [Pó-lô] tùi [Pa-ná-pa] kóng, “Lán koh lâi-khì chêng thoân Chú ê sìn-sit hiah-ê siâⁿ-chhī thàm sìn-tô͘, khòaⁿ in ê chêng-hêng.” 37[Pa-ná-pa] ài-beh chhōa kiò-chòe [Má-khó] ê [Iok-hān] chòe-hé khì, 38m̄-kú [Pó-lô] siūⁿ-kóng bô sek-ha̍p, in-ūi [Má-khó] bat tī [Pông-hui-lī-a] lī-khui in, bô kè-sio̍k kap in chòe-kang. 39In nn̄g lâng ì-kiàn ke̍k-lia̍t chhiong-tu̍t, tì-kàu tio̍h hun-khui. [Pa-ná-pa] chhōa [Má-khó] chē-chûn khì [Sài-phó͘-lō͘-su]; 40[Pó-lô] kéng [Se-la], sìn-tô͘ chiong i kau-thok tī Chú ê un-tián, i chiū chhut-hoat. 41I kiâⁿ-thàu [Sū-lī-a] kap [Ki-lī-ka], kian-kò͘ ta̍k kàu-hōe ê sìn-sim.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\