SÙ-TÔ͘ HĒNG-TOĀN 16

1[Pó-lô] koh khì [Te̍k-pì] kap [Lō͘-sū-tek], tī hia ū chi̍t ê bûn-tô͘ kiò-chòe [Thê-mô͘-thài], lāu-bú sī [Iû-thài]-lâng, sī sìn-tô͘, lāu-pē sī [Hi-la̍h]-lâng. 2[Lō͘-sū-tek] kap [Í-ko-liām] ê sìn-tô͘ lóng chheng-chàn i. 3[Pó-lô] siūⁿ-beh chhōa i chòe-hé khì, chiū kā i kiâⁿ kat-lé, in-ūi hit só͘-chāi ê [Iû-thài]-lâng lóng chai i ê lāu-pē sī [Hi-la̍h]-lâng. 4In chi̍t ê siâⁿ kè chi̍t ê siâⁿ chiong [Iâ-lō͘-sat-léng] ê sù-tô͘ kap tiúⁿ-ló só͘ gī-koat ê kui-lē kau hō͘ in khì chun-siú. 5Tùi án-ni, ta̍k kàu-hōe ê sìn-sim ná kian-kò͘, jîn-sò͘ ji̍t-ji̍t ke-thiⁿ. 6In-ūi Sèng Sîn chó͘-chí [Pó-lô] kap [Se-la] tī [A-se-a]-séng thoân-tō, in chiū tùi [Hut-lū-ka] kap [Ka-lia̍p-thài] ê tōe-hng keng-kè. 7In lâi-kàu [Múi-se-a] pian-kài ê sî, siūⁿ-beh ji̍p-khì [Pí-chhui-nî]-séng, put-kò Iâ-so͘ ê Sîn m̄-chún, 8in chiū se̍h kè [Múi-se-a], lo̍h-khì [Te̍k-lô-a]. 9Hit àm, [Pó-lô] khòaⁿ-kìⁿ īⁿ-siōng, ū chi̍t ê [Má-kî-tùn]-lâng khiā-teh, kā i khún-kiû kóng, “Chhiáⁿ kè lâi [Má-kî-tùn] pang-chān goán!” 10[Pó-lô] khòaⁿ-kìⁿ chit-ê īⁿ-siōng liáu-āu, goán sûi-sî chún-pī beh khì hia, in-ūi khak-sìn Siōng-tè ū ho͘-tiàu goán khì thoân hok-im hō͘ [Má-kî-tùn]-lâng. 11Goán tùi [Te̍k-lô-a] khui-chûn, ti̍t-ti̍t khui-khì [Sat-mô͘-te̍k-lat], keh-ji̍t kàu [Nî-a-pho-lí]. 12Goán tùi hia lâi-kàu [Má-kî-tùn] tē-it khu ê siâⁿ [Hui-li̍p-pí]; chit-ê siâⁿ sī [Lô-má] ê si̍t-bîn-khu. Goán tī hia tòa kúi-nā ji̍t. 13Tī An-hioh-ji̍t, goán chhut-siâⁿ khì hô-piⁿ, siūⁿ-kóng tī hia ū kî-tó ê só͘-chāi. Goán chē lo̍h-khì, chiū tùi chū-chi̍p tī hia ê hū-lú kóng tō-lí. 14Ū chi̍t ê bōe chí-sek-pò͘ ê [Chhui-ngá-chhui-lat] ê hū-lú, miâ kiò-chòe [Lū-tí-a], sī kèng-ùi Siōng-tè ê lâng, i mā lâi thiaⁿ. Chú khui i ê sim, hō͘ i choan-sim thiaⁿ [Pó-lô] só͘ kóng ê ōe. 15I kap choân-ke lóng siū sóe-lé, āu-lâi i khún-kiû goán kóng, “Lín nā khòaⁿ góa chòe chin-si̍t sìn Chú ê, chhiáⁿ lâi tòa goán tau.” I án-ni kā goán kiông lâu-teh, goán chiū lâu lo̍h-lâi. 16Ū chi̍t ji̍t, goán beh khì kî-tó ê só͘-chāi, ū tú-tio̍h chi̍t ê hō͘ pok-kòa ê sîn hū-sin ê cha-bó͘ lô͘-lē, i khò chiam-pok hō͘ chú-lâng thàn chin chōe chîⁿ. 17I tè tī [Pó-lô] kap goán āu-bīn, tōa-siaⁿ hoah, “Chiah-ê lâng sī Chì-koân Siōng-tè ê lô͘-po̍k, beh tùi lín soan-pò͘ tit-kiù ê tō-lō͘.” 18I chin chōe ji̍t lóng án-ni hoah; [Pó-lô] kám-kak chin thó-ià, chiū oa̍t kè-khì kā hit-ê siâ-sîn kóng, “Góa hōng Iâ-so͘ Ki-tok ê miâ bēng-lēng lí tùi i chhut-khì!” Siâ-sîn sûi-sî tùi i chhut-khì. 19Cha-bó͘ lô͘-lē ê chú-lâng khòaⁿ-tio̍h in thàn-chîⁿ ê ǹg-bāng lóng bô-khì, chiū kā [Pó-lô] kap [Se-la] khiú-teh, thoa in khì chhī-tiong-sim kìⁿ koaⁿ-oân, 20kau hō͘ [Lô-má] koaⁿ-tiúⁿ, khòng-kò, kóng, “Chiah-ê lâng lâi teh jiáu-loān lán ê siâⁿ; in sī [Iû-thài]-lâng, 21teh thoân lán [Lô-má]-lâng m̄ eng-kai chiap-siū á-sī chun-siú ê hong-sio̍k si̍p-koàn.” 22Kûn-chiòng chham-teh kong-kek, koaⁿ-tiúⁿ chiū pak [Pó-lô] kap [Se-la] ê saⁿ, bēng-lēng lâng ēng kùn-á kā in kòng. 23Peng-teng kā in kòng chin chōe ē liáu-āu, kā in koaiⁿ-lo̍h kaⁿ, koh bēng-lēng kò͘-kaⁿ ê lâng giâm-bi̍t khàn-siú. 24Kò͘-kaⁿ ê lâng chiap-tio̍h bēng-lēng, chiū kā in koaiⁿ-lo̍h lāi-kaⁿ, siang-kha khàu tī chhâ-kông. 25Chha-put-to pòaⁿ-mî, [Pó-lô] kap [Se-la] teh kî-tó, gîm-si o-ló Siōng-tè, kî-tha ê hoān-lâng lóng chù-ì teh thiaⁿ. 26Hut-jiân ū tōa tōe-tāng, tì-kàu kaⁿ-ga̍k ê tōe-ki iô-choah; só͘-ū ê kaⁿ-mn̂g sûi-sî khui, hoān-lâng ê só-liān lóng lak-khì. 27Kò͘-kaⁿ ê lâng chhíⁿ khí-lâi, khòaⁿ-tio̍h kaⁿ-mn̂g khui-khui, siūⁿ-kóng hoān-lâng lóng tô-cháu, chiū pu̍ih-to beh chū-sat. 28[Pó-lô] tōa-siaⁿ hoah, “M̄-thang siong-hāi ka-kī, goán lóng tī chia.” 29Kò͘-kaⁿ ê lâng kiò lâng gia̍h-teng lâi, chông ji̍p-khì, phi̍h-phi̍h-chhoah phak tī [Pó-lô] kap [Se-la] ê kha-chêng, 30jiân-āu chhōa in chhut-khì, mn̄g kóng, “Sian-siⁿ, góa tio̍h chòe sím-mi̍h chiah ōe tit-tio̍h kiù?” 31In kóng, “Tio̍h sìn Chú Iâ-so͘, lí kap lí ê ke chiū ōe tit-tio̍h kiù.” 32In chiū chiong Chú ê tō-lí kóng hō͘ i kap in choân-ke ê lâng thiaⁿ. 33Hit mî, kò͘-kaⁿ ê lâng chhōa [Pó-lô] kap [Se-la] khì sóe khang-chhùi, jiân-āu i kap choân-ke ê lâng lóng sûi-sî siū sóe-lé. 34I chhōa in ji̍p-khì i ê chhù, chún-pī mi̍h-kiāⁿ hō͘ in chia̍h. I kap choân-ke lóng tōa hoaⁿ-hí, in-ūi in í-keng sìn Siōng-tè. 35Keh chá-khí, [Lô-má] ê koaⁿ-tiúⁿ phài kéng-koaⁿ lâi, kóng, “Kā hit nn̄g ê lâng pàng chhut-khì.” 36Kò͘-kaⁿ ê lâng chiong chiah-ê ōe kā [Pó-lô] kóng, “Koaⁿ-tiúⁿ ū kau-tài beh pàng lín chhut-khì; taⁿ lín chhut-lâi, thang pêng-an lī-khui.” 37M̄-kú [Pó-lô] tùi kéng-koaⁿ kóng, “Goán sī [Lô-má] kong-bîn, bô siū sím-mn̄g chiū tī chèng-lâng ê bīn-chêng ēng kùn-á kā goán kòng, koh kā goán koaiⁿ-lo̍h kaⁿ. Chit-chūn in beh tiām-tiām-á kā goán kóaⁿ chhut-khì sī-bô? Bōe ēng-tit! Kiò [Lô-má] koaⁿ-tiúⁿ chhin-sin lâi chhōa goán chhut-khì!” 38Kéng-koaⁿ chiong chiah-ê ōe tùi [Lô-má] ê koaⁿ-tiúⁿ pò-kò. In chi̍t-ē thiaⁿ-tio̍h [Pó-lô] kap [Se-la] sī [Lô-má] kong-bîn chiū chin kiaⁿ-hiâⁿ, 39lâi kaⁿ-ni̍h khǹg in, chhōa in chhut-lâi, chhiáⁿ in lī-khui hit-ê siâⁿ. 40[Pó-lô] kap [Se-la] lī-khui kaⁿ-ga̍k, chiū khì [Lū-tí-a] in tau, kap sìn-tô͘ kìⁿ-bīn, kā in kó͘-lē liáu-āu chiah lī-khui.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\