SÙ-TÔ͘ HĒNG-TOĀN 17

1[Pó-lô] kap [Se-la] keng-kè [Àm-hui-pho-lí] kap [A-pho-lô-nî-a], lâi-kàu [Thiap-sat-lô-nî-ka], tī hia ū [Iû-thài]-lâng ê hōe-tn̂g. 2[Pó-lô] chiàu si̍p-koàn ji̍p-khì hōe-tn̂g, liân-sòa saⁿ ê An-hioh-ji̍t, ín-iōng Sèng-keng kap lâng piān-lūn. 3I káng-kái koh chèng-bêng Ki-tok it-tēng tio̍h siū-hāi, jiân-āu tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h. I kóng, “Góa tùi lín soan-iông ê chit-ūi Iâ-so͘ chiū-sī Ki-tok.” 4In tiong-kan ū lâng siū sòe-ho̍k lâi sìn, chiū khì tè [Pó-lô] kap [Se-la]; kî-tiong ū chi̍t tōa-tīn kèng-ùi Siōng-tè ê [Hi-la̍h]-lâng, koh ū bōe chió chun-kùi ê hū-lú. 5M̄-kú [Iû-thài]-lâng khí chi̍t-tò͘, chiū chio chi̍t-kóa koe-thâu ê húi-lūi, ká-kûn kiat-tóng, jiáu-loān choân-chhī, kong-kek [Iâ-sun] ê chhù, chhē [Pó-lô] kap [Se-la], beh kā in lia̍h-khì kau hō͘ bîn-chiòng. 6In chhē bô, chiū chiong [Iâ-sun] kap chi̍t-kóa sìn-tô͘ thoa khì kìⁿ tōe-hng-koaⁿ, hoah kóng, “Chiah-ê kā thian-hā péng-lìn-tńg ê lâng mā lâi-kàu lán chia lò͘! 7[Iâ-sun] kéng-jiân kā in siu-liû. In ûi-pōe [Lô-má] hông-tè [Khái-sat] ê hoat-lēng, kóng lēng-gōa ū chi̍t ê ông kiò-chòe Iâ-so͘.” 8Kûn-chiòng kap tōe-hng-koaⁿ thiaⁿ-tio̍h chiah-ê ōe tio̍h-kip put-an. 9Koaⁿ-oân tùi [Iâ-sun] kap kî-tha ê lâng siu chîⁿ kau-pó liáu-āu pàng in chhut-khì. 10Hit àm, sìn-tô͘ thàu-mî sàng [Pó-lô] kap [Se-la] khì [Pì-lí-a]. In chi̍t-ē kàu-ūi chiū ji̍p-khì [Iû-thài]-lâng ê hōe-tn̂g. 11Chiah-ê [Iû-thài]-lâng pí [Thiap-sat-lô-nî-ka] ê [Iû-thài]-lâng khah khai-bêng, hui-siông jia̍t-sim niá-siū tō-lí, ta̍k ji̍t chhâ-khó Sèng-keng, khòaⁿ [Pó-lô] só͘ kóng ê ū khak-si̍t bô. 12In tiong-kan ū chin chōe chun-kùi ê [Hi-la̍h] hū-jîn-lâng kap ta-po͘-lâng sìn. 13M̄-kú [Thiap-sat-lô-nî-ka] ê [Iû-thài]-lâng chi̍t-ē chai-iáⁿ [Pó-lô] mā tī [Pì-lí-a] teh thoân Siōng-tè ê tō, chiū khì hia siàn-tōng kûn-chiòng, ín-khí jiáu-loān. 14Sìn-tô͘ sûi-sî sàng [Pó-lô] khì hái-piⁿ; [Se-lah] kap [Thê-mô͘-thài] lâu tī hia. 15In chi̍t-lō͘ hō͘-sàng [Pó-lô] kàu [Ngá-tián]. [Pó-lô] hoan-hù in kiò [Se-lah] kap [Thê-mô͘-thài] chīn-liōng kóaⁿ-kín khì kap i hōe-ha̍p, jiân-āu in chiū lī-khui. 16[Pó-lô] tī [Ngá-tián] teh thèng-hāu [Se-la] kap [Thê-mô͘-thài] ê tiong-kan, khòaⁿ-tio̍h móa-siâⁿ lóng sī ngó͘-siōng, sim chin kan-khó͘. 17I tī hōe-tn̂g kap [Iû-thài]-lâng í-ki̍p kèng-ùi Siōng-tè ê Gōa-pang-lâng tâm-lūn, mā ta̍k ji̍t tī chhī-tiong-sim kap só͘ tú-tio̍h ê lâng tâm-lūn. 18Ū chi̍t-kóa [I-phek-khiu-ló͘] kap [Su-to-a] ha̍k-phài ê tia̍t-ha̍k-ka lâi kap i piān-lūn. Ū lâng kóng, “Chit-ê ài-kóng-ōe-ê teh o͘-pe̍h kóng sím-mi̍h?” Ū lâng kóng, “I chhin-chhiūⁿ teh thoân gōa-kok ê kúi-sîn.” In án-ni kóng sī in-ūi [Pó-lô] thoân Iâ-so͘ kap I koh-oa̍h ê hok-im. 19In chiū kā [Pó-lô] thoa kàu [A-lio̍k] [Pa-kó͘] gī-tiûⁿ, tùi i kóng, “Lí teh káng-lūn ê sin ha̍k-soat ōe-tàng hō͘ goán chai bōe? 20Ū chi̍t-kóa tāi-chì goán thiaⁿ liáu koài-koài, goán ài chai sī sím-mi̍h ì-sù.” 21Goân-lâi só͘-ū [Ngá-tián]-lâng kap tòa tī hia ê gōa-kok-lâng ēng chin chōe sî-kan tâm-lūn kap thiaⁿ sin-kî ê sū. 22[Pó-lô] khiā tī [A-lio̍k] [Pa-kó͘] gī-tiûⁿ ê tiong-ng, kóng, “Kok ūi [Ngá-tián]-lâng, góa khòaⁿ-chhut lín tī ta̍k hong-bīn ū kiông-lia̍t ê chong-kàu jia̍t-sêng. 23Góa tī siâⁿ-lāi teh kiâⁿ, koan-chhat lín kèng-pài ê só͘-chāi, mā ū khòaⁿ-tio̍h chi̍t chō tôaⁿ, téng-bīn siá: ‘Hiàn hō͘ m̄-bat ê sîn.’ Lín teh kèng-pài m̄-bat ê sîn, hiān-chāi góa pò lín chai. 24Chit-ūi chhòng-chō ú-tiū kap kî-tiong bān-mi̍h ê Siōng-tè sī thiⁿ-tōe ê Chú, bô tòa tī lâng ê chhiú só͘ khí ê biō-sī, 25mā bô khiàm-ēng lâng ê chhiú só͘ hiàn ê mi̍h, kî-si̍t I lóng bô su-iàu, I ka-kī tian-tò chiong sìⁿ-miā, kap khùi, í-ki̍p bān-mi̍h sù hō͘ jîn-lūi. 26I tùi chi̍t ê lâng chō-chhut ta̍k chióng-cho̍k ê lâng, hō͘ in khiā-khí tī tōe-bīn-chiūⁿ ta̍k só͘-chāi, koh tāi-seng kā in tēng nî-hān kap khiā-khí ê tōe-kài. 27Siōng-tè án-ni chòe sī beh hō͘ in chhē I, in nā chhiau-chhē chiū ōe chhē-tio̍h, kî-si̍t I kap lán ta̍k ê lâng saⁿ-lī bô hn̄g. 28In-ūi ‘lán khò I seng-oa̍h, hêng-tōng, chûn-chāi’; chhin-chhiūⁿ lín ê si-jîn ū-ê án-ni kóng, ‘In-ūi lán mā-sī I ê kiáⁿ-sun.’ 29Kì-jiân lán sī Siōng-tè ê kiáⁿ-sun, bô eng-kai chiong I ê sîn-sèng khòaⁿ-chòe kap ngó͘-siōng kâng-khoán, sī khò lâng ê chhiú-gē, ēng kim, gûn, á-sī chio̍h-thâu tiau-khek chhut-lâi ê. 30Jîn-lūi iáu oa̍h tī bû-ti ê sî-tāi, Siōng-tè bô tui-kiù, m̄-kú hiān-chāi I bēng-lēng choân jîn-lūi tio̍h hóe-kái. 31In-ūi I í-keng koat-tēng ji̍t-chí, beh ēng I só͘ chí-tēng ê lâng, chiàu kong-gī lâi sím-phòaⁿ choân sè-kài; I hō͘ chi̍t ê lâng tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h, ēng chit-ê chòe pîn-kù, hō͘ choân jîn-lūi thang sìn.” 32In chi̍t-ē thiaⁿ-tio̍h sí-lâng koh-oa̍h ê sū, ū lâng kā i thí-chhiò, mā ū lâng kóng, “Koan-hē chit-ê sū goán ài koh thiaⁿ lí kóng.” 33Jiân-āu [Pó-lô] tùi in tiong-kan chhut-khì. 34Put-kò ū chi̍t-kóa lâng tè i khì, chiâⁿ-chòe sìn-tô͘, kî-tiong ū [A-lio̍k] [Pa-kó͘] ê gī-oân [Tō͘-nî-siu], koh ū chi̍t ê lú-sū kiò-chòe [Tāi-má-lí], í-ki̍p chi̍t-kóa kap in chòe-hé ê lâng.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\