SÙ-TÔ͘ HĒNG-TOĀN 18

1Chit-ê sū í-āu, [Pó-lô] lī-khui [Ngá-tián] khì [Ko-lîm-to]. 2I tī hia tú-tio̍h chi̍t ê tī [Pún-to͘] chhut-sì ê [Iû-thài]-lâng, miâ kiò [A-ku-la], chòe-kūn chiah kap i ê bó͘ [Pek-ki-la] tùi [Ì-tāi-lī] lâi, in-ūi [Khek-lô-tē] hông-tè ū bēng-lēng só͘-ū ê [Iû-thài]-lâng lóng lī-khui [Lô-má]. [Pó-lô] khì chhē in, 3in-ūi kâng hâng-gia̍p, lóng sī teh chòe pò͘-pîⁿ, chiū kap in tòa, chòe-hé chòe-kang. 4Ta̍k ê An-hioh-ji̍t, [Pó-lô] lóng tī hōe-tn̂g kap lâng piān-lūn, khó͘-khǹg [Iû-thài]-lâng kap [Hi-la̍h]-lâng sìn Chú. 5[Se-la] kap [Thê-mô͘-thài] tùi [Má-kî-tùn] lâi liáu-āu, [Pó-lô] chiū choân-sim thoân-tō, tùi [Iû-thài]-lâng kiàn-chèng Iâ-so͘ sī Ki-tok. 6In kā i hoán-tùi koh húi-pòng ê sî, [Pó-lô] kā saⁿ-ni̍h ê thô͘-hún pōaⁿ hiat-ka̍k, tùi in kóng, “Lín ka-kī beh thó-sí, bô góa ê tāi-chì! Tùi taⁿ í-āu góa beh khì Gōa-pang-lâng hia.” 7Jiân-āu [Pó-lô] lī-khui in, khì tòa tī chi̍t ê kèng-ùi Siōng-tè ê Gōa-pang-lâng kiò-chòe [Thê-to] [Iû-sū-to͘] ê chhù; i ê chhù tī hōe-tn̂g ê keh-piah. 8Hōe-tn̂g ê chú-koán [Ki-lī-sū-pò͘] kap i ê choân-ke lóng sìn Chú; koh ū chin chōe [Ko-lîm-to]-lâng thiaⁿ liáu lâi sìn, mā siū sóe-lé. 9Ū chi̍t àm, tī īⁿ-siōng tiong Chú tùi [Pó-lô] kóng, “M̄-bián kiaⁿ, tio̍h kè-sio̍k kóng, m̄-thang tiām-khì, 10in-ūi Góa kap lí tông-chāi, bô-lâng ōe hē-chhiú kā lí siong-hāi, in-ūi góa ū chin chōe chú-bîn tī chit-ê siâⁿ-lāi.” 11[Pó-lô] tī hia tòa chi̍t nî pòaⁿ kú, chiong Siōng-tè ê tō kà-sī in. 12[Ka-liû] choh [A-kai-a] chóng-tok ê sî, [Iû-thài]-lâng liân-ha̍p kong-kek [Pó-lô], kā i lia̍h-khì hoat-têng, 13kò i kóng, “Chit-ê lâng siàn-tōng lâng ēng ûi-pōe Lu̍t-hoat ê hong-sek kèng-pài Siōng-tè!” 14[Pó-lô] tú-beh khui-chhùi, [Ka-liû] tùi [Iû-thài]-lâng kóng, “[Iû-thài]-lâng ah, che nā-sī hoān-hoat ê hêng-ûi á-sī ok-chit ê hoān-chōe, góa tong-jiân tio̍h nāi-sim thiaⁿ lín ê khòng-sò͘. 15Só͘ cheng-lūn ê kì-jiân sī koan-hē lín Lu̍t-hoat ê jī-gán kap bêng-chheng, lín ka-kī khì kái-koat; góa m̄ pān chit khoán tāi-chì!” 16I kā in kóaⁿ-chhut hoat-têng. 17Chèng-lâng chiū lia̍h hōe-tn̂g ê chú-koán [Só͘-thê-nî], tī hoat-têng chêng kā i phah. Chit hāng tāi-chì [Ka-liû] lóng bô chhap. 18[Pó-lô] tī [Ko-lîm-to] kap sìn-tô͘ koh tòa chin chōe ji̍t liáu-āu lī-khui in, kap [Pek-ki-la] í-ki̍p [A-ku-la] chòe-hé chē-chûn khì [Sū-lī-a]. Chhut-hoat chêng, [Pó-lô] in-ūi ū hē-goān, tī [Kian-kek-lí] chián thâu-mn̂g. 19In kàu [Í-hut-só͘], [Pó-lô] kap in hun-khui, ka-kī ji̍p-khì hōe-tn̂g kap [Iû-thài]-lâng piān-lūn. 20Tāi-ke chhiáⁿ i lâu lo̍h-lâi ke tòa kúi-ji̍t-à, i bô tah-èng. 21Beh lī-khui ê sî, i kā in kóng, “Nā-sī Siōng-tè ê chí-ì, góa ōe-koh tńg-lâi lín chia,” jiân-āu chē-chûn lī-khui [Í-hut-só͘]. 22I tī [Khái-sat-lī-a] lo̍h-chûn, tùi hia chiūⁿ-khì [Iâ-lō͘-sat-léng], kā kàu-hōe chhéng-an, jiân-āu lo̍h-khì [An-thê-o]. 23[Pó-lô] tī hia tòa chi̍t tōaⁿ sî-kan liáu-āu koh chhut-hoat, keng-kè [Ka-lia̍p-thài] kap [Hut-lū-ka] tōe-khu, kian-kò͘ chèng bûn-tô͘ ê sìn-sim. 24Ū chi̍t ê tī [A-le̍k-san-tāi] chhut-sì ê [Iû-thài]-lâng, kiò-chòe [A-pho-lô], lâi-kàu [Í-hut-só͘]; i ū chin hó ê kháu-châi, tùi Sèng-keng mā cheng-thong. 25I tùi Chú ê Tō-lō͘ ū siū-kè hùn-liān, jia̍t-sim soan-káng, chèng-khak kà-sī Iâ-so͘ ê sū, put-kò chí-ū chai [Iok-hān] ê sóe-lé nā-tiāⁿ. 26I tī hōe-tn̂g hó-táⁿ khai-sí káng-tō. [Pek-ki-la] kap [A-ku-la] thiaⁿ-tio̍h i ê káng-tō chiū chhōa i khì in tau, koh-khah chèng-khak kā i kóe-seh Siōng-tè ê Tō-lō͘. 27Āu-lâi [A-pho-lô] koat-tēng beh khì [A-kai-a], [Í-hut-só͘] ê sìn-tô͘ chiū kā i kó͘-lē, siá-phoe hō͘ [A-kai-a] ê bûn-tô͘, chhiáⁿ in kā i chiap-thāi. I kàu hia í-āu, hiah-ê tùi Siōng-tè ê un-hūi lâi sìn Chú ê lâng siū-tio̍h chin tōa ê pang-chān, 28in-ūi tī kong-khai ê piān-lūn, i ū ēng ū-la̍t ê ōe piān-tó [Iû-thài]-lâng, kun-kù Sèng-keng chèng-bêng Iâ-so͘ sī Ki-tok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\