SÙ-TÔ͘ HĒNG-TOĀN 19

1[A-pho-lô] tī [Ko-lîm-to] ê sî, [Pó-lô] keng-kè lāi-lio̍k ê tōe-khu, lâi-kàu [Í-hut-só͘], tī hia ū tú-tio̍h kúi-nā ê bûn-tô͘. 2I mn̄g in, “Lín sìn Chú ê sî ū niá-siū Sèng Sîn bô?” In ìn kóng, “Bô, goán kàu taⁿ m̄-bat thiaⁿ-tio̍h kóng ū Sèng Sîn.” 3[Pó-lô] koh mn̄g kóng, “Án-ni, lín niá-siū ê sī sím-mi̍h sóe-lé?” In ìn kóng, “Sī [Iok-hān] ê sóe-lé.” 4[Pó-lô] kóng, “[Iok-hān] ê sóe-lé sī hóe-kái ê sóe-lé; i kiò [Í-sek-lia̍t]-lâng tio̍h sìn tè tī i āu-bīn lâi Hit-ūi, chiū-sī tio̍h sìn Iâ-so͘.” 5In thiaⁿ liáu chiū hōng Chú Iâ-so͘ ê miâ niá-siū sóe-lé. 6[Pó-lô] chi̍t-ē kā in àn-chhiú, Sèng Sîn chiū kàng-lîm tī in sin-chiūⁿ, in chiū ēng lêng-gú kóng-ōe, koh soan-káng Siōng-tè ê sìn-sit. 7In lóng-chóng ū cha̍p-jī ê lâng. 8[Pó-lô] liân-sòa saⁿ ge̍h-ji̍t kú ji̍p-khì hōe-tn̂g hó-táⁿ thoân-tō, kap lâng piān-lūn Siōng-tè-kok ê sū, khó͘-khǹg in sìn Chú. 9Put-kò ū chi̍t-kóa lâng kò͘-chip m̄-sìn, tī hōe-chiòng bīn-chêng húi-pòng Chú ê Tō-lō͘. [Pó-lô] chiū chhōa bûn-tô͘ lī-khui in, ta̍k ji̍t tī [Chhui-lat-lô͘] ê káng-tn̂g kap lâng tâm-lūn. 10Án-ni kè-sio̍k nn̄g nî kú, só͘-ū tòa tī [A-se-a]-séng ê lâng, bô-lūn [Iû-thài]-lâng á-sī [Hi-la̍h]-lâng, lóng ū thiaⁿ-kìⁿ Chú ê tō. 11Siōng-tè ēng [Pó-lô] ê chhiú kiâⁿ kî-īⁿ ê sîn-jiah; 12sīm-chì ū lâng the̍h [Pó-lô] ēng-kè ê chhiú-kun á-sī ûi-kûn khǹg tī pīⁿ-lâng sin-chiūⁿ, in ê pīⁿ chiū hó-khì, siâ-sîn chiū tùi in chhut-khì. 13Hit sî ū kúi-nā ê kiâⁿ-kang-ô͘ teh kóaⁿ-kúi ê [Iû-thài]-lâng mā siūⁿ-beh chioh Chú Iâ-so͘ ê miâ lâi chè-ap siâ-sîn hū-sin ê lâng, kóng, “Góa hōng [Pó-lô] só͘ thoân Iâ-so͘ ê miâ bēng-lēng lín chhut-khì!” 14[Iû-thài] ê chè-si-tiúⁿ [Sū-ki-óa] ê chhit ê kiáⁿ mā teh chòe chit khoán tāi-chì. 15M̄-kú siâ-sîn ìn kóng, “Iâ-so͘ góa bat, [Pó-lô] góa mā bat, lín leh, lín sī sím-mi̍h-lâng?” 16Hit-ê hō͘ siâ-sîn hū-sin ê lâng chhi̍h óa-khì kong-kek hiah-ê kiâⁿ-kang-ô͘-ê, kā in chè-ho̍k, hō͘ in siū-siong, chhiah-sin lō͘-thé tùi hit keng chhù tô-cháu. 17Tòa tī [Í-hut-só͘] só͘-ū ê [Iû-thài]-lâng kap [Hi-la̍h]-lâng thiaⁿ-tio̍h chit hāng tāi-chì lóng chin tio̍h-kiaⁿ; Chú Iâ-so͘ ê miâ tōa siū chun-chông. 18Ū chin chōe í-keng sìn ê lâng chhut-lâi, kong-khai sêng-jīn koh pò lâng chai in kè-khì só͘ chòe ê tāi-chì. 19Ū chin chōe kiâⁿ siâ-su̍t ê lâng the̍h in ê chheh lâi, khǹg kui-tui, tī chèng-lâng ê bīn-chêng pàng-hé sio. In kè-sǹg chheh ê kè-ta̍t, tāi-iok ū gō͘-bān ê gûn-goân. 20Tùi án-ni, Chú ê tō it-ti̍t thoân-khui, tōa-tōa heng-ōng. 21Chiah-ê tāi-chì liáu-āu, [Pó-lô] siū Sèng Sîn kám-tōng koat-tēng beh keng-kè [Má-kî-tùn] kap [A-kai-a] khì [Iâ-lō͘-sat-léng]. I kóng, “Góa kàu hia í-āu mā it-tēng tio̍h khì hóng-būn [Lô-má].” 22I chiū chhe nn̄g ê chō͘-chhiú [Thê-mô͘-thài] kap [Í-la-to͘] khì [Má-kî-tùn], ka-kī chiām-sî lâu tī [A-se-a]. 23Tú hit sî, koan-hē Chú ê Tō-lō͘ tī [Í-hut-só͘] ín-khí giâm-tiōng ê jiáu-loān. 24Ū chi̍t ê kiò-chòe [Tí-bí-tiu] ê phah-gûn sai-hū, i ēng gûn chō lú-sîn [A-tí-bí] ê biō ê bô͘-hêng, hō͘ chi̍t-kóa sai-hū thàn bōe chió chîⁿ. 25[Tí-bí-tiu] kā hiah-ê sai-hū kap só͘-ū ê tông-gia̍p chi̍p óa-lâi, tùi in kóng, “Kok ūi, lín chai lán sī khò chit-ê kang-gē teh thàn-chîⁿ. 26Hiān-chāi lín ū khòaⁿ-tio̍h koh ū thiaⁿ-tio̍h chit-ê [Pó-lô] teh chòe ê tāi-chì. I kóng, ‘Lâng ê chhiú só͘ chō ê lóng m̄-sī sîn.’ Chiah-ê ōe m̄-nā tī [Í-hut-só͘], mā chha-put-to tī choân [A-se-a]-séng, ū hō͘ chin chōe lâng siū kiau-so khì tè in. 27Án-ni, m̄-nā lán chit-ê sū-gia̍p ōe phah-pháiⁿ miâ-siaⁿ, liân úi-tāi ê lú-sîn [A-tí-bí] ê biō to ōe hō͘ lâng khin-sī, choân [A-se-a]-séng kap choân sè-kài só͘ teh pài chit-ê lú-sîn ê chun-giâm mā ōe siū phò-hoāi!” 28Kûn-chiòng chi̍t-ē thiaⁿ-tio̍h chiah-ê ōe hui-siông siū-khì, tōa-siaⁿ hoah, “ [Í-hut-só͘]-lâng ê [A-tí-bí] chin úi-tāi!” 29Choân-siâⁿ lóng loān khí-lâi; chèng-lâng thoa [Pó-lô] ê tâng-phōaⁿ [Má-kî-tùn]-lâng [Kai-iû] kap [A-lí-ta̍t-kó͘], kui-tīn chòe chi̍t-ē chhiong ji̍p-khì ke̍k-tiûⁿ. 30[Pó-lô] siūⁿ-beh ji̍p-khì kûn-chiòng lāi-bīn, m̄-kú bûn-tô͘ kā i chó͘-chí. 31Ū kúi-nā ê [A-se-a]-séng ê koaⁿ-oân, sī [Pó-lô] ê pêng-iú, mā chhe lâng khì khǹg [Pó-lô] m̄-thang ji̍p-khì ke̍k-tiûⁿ. 32Hit sî kui-ê hōe-tiûⁿ loān chhau-chhau, chi̍t lâng hoah chi̍t hāng; tōa-pō͘-hūn ê lâng m̄-chai in sī-án-chóaⁿ teh chū-chi̍p. 33Kûn-chiòng tiong-kan ū lâng chiong jiáu-loān ê chek-jīm kui hō͘ [A-le̍k-san-tāi], in-ūi [Iû-thài]-lâng kā i sak chhut-khì thâu-chêng. [A-le̍k-san-tāi] chiū pí chhiú-sè kiò in an-chēng, siūⁿ-beh kā in piān-bêng. 34In chi̍t-ē jīn-chhut i sī [Iû-thài]-lâng, chiū lóng chôe-siaⁿ hoah, “[Í-hut-só͘]-lâng ê [A-tí-bí] chin úi-tāi!” Án-ni ti̍t-ti̍t hoah, hoah nn̄g tiám-cheng kú. 35Siâⁿ ê su-kì-koaⁿ hō͘ kûn-chiòng lóng an-chēng liáu-āu, kóng, “[Í-hut-só͘]-lâng, siáⁿ-lâng m̄-chai [Í-hut-só͘]-siâⁿ sī úi-tāi ê [A-tí-bí]-biō kap tùi thiⁿ lak lo̍h-lâi hit tè sèng-chio̍h ê siú-hō͘-chiá? 36Kì-jiân bô-lâng ōe-tàng hó͘-jīn chit-ê tāi-chì, lín eng-kai an-chēng, m̄-thang chhiong-tōng. 37Lín thoa chiah-ê lâng lâi chia, m̄-kú in pèng bô chhiúⁿ sī-biō, mā bô siat-to̍k lán ê lú-sîn. 38[Tí-bí-tiu] kap i ê sai-hū nā beh khòng-kò, ū khui-têng ê ji̍t-chí kap chú-chhî sò͘-siōng ê koaⁿ-tiúⁿ, in thang the̍h-chhut kò-sò͘. 39Lín nā ū kî-tha ê iau-kiû, thang tī tēng-kî ê hōe-gī kái-koat. 40Kin-á-ji̍t só͘ hoat-seng ê tāi-chì, lán kiaⁿ-liáu ōe hō͘ lâng tui-kiù chek-jīm, koh tùi chit khoán ê hūn-loān, lán mā the̍h bōe chhut lí-iû thang piān-kái.” 41Kóng chiah-ê ōe liáu-āu, I chiū soan-pò͘ sòaⁿ-hōe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\