SÙ-TÔ͘ HĒNG-TOĀN 2

1Gō͘-sûn-choeh ê ji̍t kàu, bûn-tô͘ lóng chū-chi̍p tī chi̍t só͘-chāi. 2Hut-jiân ū siaⁿ tùi thiⁿ-téng lâi, chhin-chhiūⁿ thàu tōa-hong, chhiong-móa in teh chē ê kui-keng chhù. 3Koh ū chhin-chhiūⁿ hun-khui ê hé-chi̍h tùi in chhut-hiān, hioh tī ta̍k ê lâng ê téng-bīn. 4In lóng siū Sèng Sîn chhiong-móa, chiàu Sèng Sîn hō͘ in ê châi-lêng khai-sí kóng pa̍t chióng gú-giân. 5Hit sî, ū chi̍t-kóa khiân-sêng ê [Iû-thài]-lâng tùi sè-kài ta̍k kok lâi, tòa tī [Iâ-lō͘-sat-léng]. 6Thiaⁿ-tio̍h chit-ê siaⁿ hiáng, chèng-lâng chiū lóng chū-chi̍p óa-lâi. In-ūi ta̍k ê lâng thiaⁿ-tio̍h bûn-tô͘ ēng in ê pún-tōe-ōe tùi in kóng-ōe, soah gāng-khì. 7In tio̍h-kiaⁿ koh kî-koài, kóng, “Lí khòaⁿ, chiah-ê teh kóng-ōe ê kiám m̄-sī lóng [Ka-lī-lī]-lâng? 8Lán ná-ōe thiaⁿ-tio̍h in lóng ēng lán ta̍k ê lâng ê pún-tōe-ōe teh kóng-ōe? 9Lán chiah-ê [Phàⁿ-thê-a]-lâng, [Bí-thài]-lâng, [Í-lân]-lâng, í-ki̍p tùi [Bí-só͘-put-ta̍t-bí-a], [Iû-thài] kap [Ka-phàⁿ-to-ka], [Pún-to͘] kap [A-se-a], 10[Hut-lū-ka] kap [Pông-hui-lī-a], [Ai-ki̍p] kap óa-kūn [Kó͘-lī-nāi] ê [Lī-pí-a] tōe-khu lâi ê lâng, mā ū tùi [Lô-má] lâi ê chhut-gōa-lâng, lāi-bīn ū 11[Iû-thài]-lâng kap kái-chong ji̍p [Iû-thài]-kàu ê lâng, koh ū [Kek-lí-te̍k]-lâng kap [A-la-pek]-lâng. Lán kèng-jiân thiaⁿ-tio̍h in lóng ēng lán ê pún-tōe-ōe kóng-khí Siōng-tè só͘ chòe úi-tāi ê tāi-chì.” 12Tāi-ke tio̍h-kiaⁿ koh gông-ngia̍h, mn̄g-lâi mn̄g-khì, “Che sī sím-mi̍h tāi-chì?” 13Ū lâng thí-chhiò kóng, “Chiah-ê lâng sī lim sin-chiú teh chùi.” 14Chit-ê sî, [Pí-tek] kap cha̍p-it ê sù-tô͘ khiā khí-lâi, tōa-siaⁿ tùi chèng-lâng kóng, “[Iû-thài]-lâng kap só͘-ū tòa tī [Iâ-lō͘-sat-léng] ê lâng, lín tio̍h chai, chù-ì thiaⁿ góa ê ōe. 15Chiah-ê lâng m̄-sī chiàu lín só͘ siūⁿ teh chiú-chùi, chit-chūn chiah chá-khí-sî káu tiám. 16Kî-si̍t che chiū-sī sian-ti [Iok-ní] só͘ kóng ê. 17Siōng-tè kóng: Tī chiong-boa̍t ê ji̍t-chí, Góa beh chiong góa ê Sîn piàⁿ lo̍h-khì hō͘ só͘-ū ê lâng. Lín ê kiáⁿ kap cha-bó͘-kiáⁿ ōe kóng ū-giân; lín ê siàu-liân-lâng ōe khòaⁿ-kìⁿ īⁿ-siōng; lín ê lāu-lâng ōe choh-bāng. 18Koh tī hiah-ê ji̍t, góa mā beh chiong góa ê Sîn piàⁿ lo̍h-khì hō͘ góa ê lô͘-po̍k kap lú-pī; in ōe kóng ū-giân. 19Góa beh tī thiⁿ-téng hián-chhut kî-sū, tī tōe-chiūⁿ kiâⁿ sîn-jiah, ū huih, hé, kap ian-bū. 20Tī Chú tōa koh êng-iāu ê Ji̍t lâi-lîm í-chêng, ji̍t-thâu ōe pìⁿ-chòe o͘-àm, ge̍h pìⁿ-chòe chhin-chhiūⁿ huih hiah-ni̍h âng. 21Hit sî, só͘-ū kiû-kiò Chú ê miâ ê lâng lóng ōe tit-tio̍h kiù. 22“[Í-sek-lia̍t]-lâng, lín tio̍h thiaⁿ chiah-ê ōe. Chiàu lín só͘ chai, Siōng-tè thong-kè [Ná-sat-le̍k]-lâng Iâ-so͘ tī lín tiong-kan kiâⁿ koân-lêng, kî-sū, kap sîn-jiah, lâi tùi lín chèng-bêng I sī Siōng-tè só͘ chí-phài ê. 23Siōng-tè chiàu I ū-tēng ê chí-ì kap kè-ōe, chiong Iâ-so͘ kau hō͘ lín; lín ēng bô Lu̍t-hoat ê lâng ê chhiú chiong I tèng tī si̍p-jī-kè téng, kā I sat-hāi. 24Siōng-tè kā I kái-tû sí ê thòng-khó͘, hō͘ I koh-oa̍h, in-ūi sí bô hoat-tō͘ kā I khòng-chè. 25[Tāi-pi̍t] bat chí I kóng: Góa khòaⁿ-kìⁿ Chú put-sî tī góa ê bīn-chêng, in-ūi I tī góa ê chiàⁿ-pêng, hō͘ góa bōe iô-tāng. 26In-ūi án-ni, góa ê sim hoaⁿ-hí, góa ê chi̍h khoài-lo̍k; góa chit-ê ōe hiú-nōa ê jio̍k-thé ōe khò ǹg-bāng lâi oa̍h. 27In-ūi lí bōe chiong góa ê lêng-hûn pàng-sak tī im-kan, mā bōe hō͘ lí ê Sèng-chiá hiú-nōa. 28Lí í-keng chí-sī góa oa̍h-miā ê tō-lō͘, hō͘ góa tī lí ê bīn-chêng chhiong-móa hoaⁿ-hí. 29“Kok ūi hiaⁿ-tī, koan-hē sian-chó͘ [Tāi-pi̍t] ê sū, góa hó-táⁿ kā lín kóng. I í-keng sí, koh bâi-chòng lah, i ê bōng kin-á-ji̍t iáu tī lán chia. 30I sī sian-ti, chai Siōng-tè ū tùi i chiù-chōa èng-ún, beh tùi i ê kiáⁿ-sun jīm-bēng chi̍t ê choh-ông lâi chē i ê pó-chō. 31[Tāi-pi̍t] seng khòaⁿ-chhut chit-ê tāi-chì, koan-hē Ki-tok ê koh-oa̍h ū kóng: I bô siū pàng-sak tī im-kan; I ê jio̍k-thé mā bô hiú-nōa. 32Chit-ūi Iâ-so͘, Siōng-tè í-keng ū hō͘ I koh-oa̍h. Goán lóng sī chit hāng sū ê kiàn-chèng-jîn. 33I í-keng siū ko-seng kàu Siōng-tè ê chiàⁿ-pêng, koh tùi Pē niá-siū só͘ èng-ún ê Sèng Sîn, I hiān-chāi chiong chit-ūi Sèng Sîn piàⁿ lo̍h-lâi hō͘ goán, chiū-sī lín hiān-chāi só͘ khòaⁿ-kìⁿ koh thiaⁿ-kìⁿ ê. 34[Tāi-pi̍t] m̄-bat chiūⁿ-thiⁿ, m̄-kú i kóng: Chú tùi góa ê Chú kóng: Lí chē góa ê chiàⁿ-pêng, 35kàu góa hō͘ lí ê tùi-te̍k chòe lí ê kha-tiam. 36“Só͘-í, [Í-sek-lia̍t] choân-ke tio̍h khak-si̍t chai, lín kā I tèng si̍p-jī-kè chit-ūi Iâ-so͘, Siōng-tè í-keng jīm-bēng I chòe Chú, chòe Ki-tok lah!” 37Chèng-lâng thiaⁿ-tio̍h chiah-ê ōe, sim-lāi chin chhì-chha̍k, tùi [Pí-tek] kap kî-tha ê sù-tô͘ kóng, “Kok ūi hiaⁿ-tī, goán eng-kai chòe sím-mi̍h?” 38[Pí-tek] tùi in kóng, “Tio̍h hóe-kái, ta̍k ê lâng lóng tio̍h hōng Iâ-so͘ Ki-tok ê miâ siū sóe-lé, hō͘ lín ê chōe tit-tio̍h sià-bián, chiū ōe niá-siū Siōng-tè só͘ sù ê Sèng Sîn. 39In-ūi chit-ê èng-ún sī beh hō͘ lín kap lín ê kiáⁿ-sun, í-ki̍p it-chhè tī hn̄g ê só͘-chāi ê lâng, chiū-sī lán ê Chú Siōng-tè só͘ ho͘-tiàu lâi kui I ê lâng.” 40[Pí-tek] koh ēng chin chōe ōe chhut-la̍t chòe kiàn-chèng, khoàn-bián in kóng, “Tio̍h kiù ka-kī thoat-lī chit-ê siâ-ok ê sè-tāi.” 41Tùi án-ni, niá-siū i ê sìn-sit ê lâng lóng siū sóe-lé; hit ji̍t sìn-tô͘ tāi-iok ke-thiⁿ saⁿ-chheng lâng. 42In choân-sim niá-siū sù-tô͘ ê kà-sī, chham-ú thoân-khè seng-oa̍h, peh-piáⁿ, kî-tó. 43Sù-tô͘ kiâⁿ chin chōe kî-sū sîn-jiah, ín-khí chèng-lâng kèng-ùi ê sim. 44Só͘-ū ê sìn-tô͘ lóng chòe-hé seng-oa̍h, só͘-ū ê mi̍h kong-ke ēng, 45koh bōe ka-sán châi-bu̍t, chiàu ta̍k ê lâng ê su-iàu pun hō͘ tāi-ke. 46In ta̍k ji̍t tâng-sim ha̍p-ì tī Sèng-tiān chū-hōe, koh tī chi̍t-ke chi̍t-ke peh-piáⁿ, ēng hoaⁿ-hí sêng-sim chòe-hé lim-chia̍h, 47siōng-chàn Siōng-tè, koh tit-tio̍h chèng-lâng hoaⁿ-hí chiap-la̍p. Chú chiong tit-kiù ê lâng ji̍t-ji̍t ke-thiⁿ hō͘ in.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\