SÙ-TÔ͘ HĒNG-TOĀN 20

1Jiáu-loān pêng-chēng liáu-āu, [Pó-lô] tiàu-chi̍p bûn-tô͘, kā in bián-lē, kap in saⁿ-sî, chiū lī-khui hia khì [Má-kî-tùn]. 2I keng-kè hiah-ê tōe-khu, kóng chin chōe ōe bián-lē sìn-tô͘, jiân-āu khì [Hi-la̍h], 3tī hia tòa saⁿ ge̍h-ji̍t. I chún-pī beh chē-chûn khì [Sū-lī-a] ê sî, [Iû-thài]-lâng kè-bô͘ beh hāi i, chiū koat-tēng keng-kè [Má-kî-tùn] tńg-khì. 4Kap i chòe-hé khì ê, ū [Pì-lí-a]-lâng [Pit-lō͘-su] ê kiáⁿ [Só͘-pa-te̍k], koh ū [Thiap-sat-lô-nî-ka]-lâng [A-lí-ta̍t-kó͘] kap [Se-kong-to͘], [Te̍k-pì]-lâng [Kai-iû], koh ū [Thê-mô͘-thài] kap [A-se-a]-lâng [Chhui-ki-kó͘] kap [Te̍k-lô-hui-mô͘]. 5Chiah-ê lâng seng chhut-hoat, tī [Te̍k-lô-a] teh thèng-hāu goán. 6Tû-kàⁿ-choeh kè liáu, goán tùi [Hui-li̍p-pí] khui-chûn, gō͘ ji̍t āu kàu [Te̍k-lô-a] kap in hōe-ha̍p, tī hia tòa chhit ji̍t. 7Pài-la̍k àm, goán tāi-ke chū-hōe peh-piáⁿ ê sî, [Pó-lô] kap tāi-ke tâm-lūn, in-ūi keh-ji̍t chiū beh lī-khui, só͘-í kóng kàu pòaⁿ-mî. 8Goán teh chū-hōe hit keng lâu-téng ê pâng-keng ū tiám chin chōe teng-hé. 9Ū chi̍t ê siàu-liân-lâng, kiò-chòe [Iû-chhui-kó͘], chē tī thang-á-mn̂g, [Pó-lô] kè-sio̍k kóng chin kú, i soah khùn tāng-bîn, tùi saⁿ lâu poa̍h lo̍h-khì, tāi-ke kā i hû khí-lâi ê sî í-keng sí. 10[Pó-lô] lo̍h-khì, phak tī i ê seng-khu, kā i lám-teh, kóng, “M̄-bián tio̍h-kip, i iáu ū khùi.” 11Jiân-āu i koh peh-khì lâu-téng, peh-piáⁿ, chia̍h, kè-sio̍k kap in tâm-lūn chin kú, kàu thiⁿ-kng chiah lī-khui. 12In kā hit-ê oa̍h khí-lâi ê siàu-liân-lâng chhōa tńg-khì, tāi-ke siū chin tōa ê an-ùi. 13Goán seng chiūⁿ-chûn, khui khì [A-sok], thang tī hia chiap [Pó-lô] chiūⁿ-chûn; in-ūi i beh kiâⁿ lio̍k-lō͘ khì hia, só͘-í ū án-ni an-pâi. 14I tī [A-sok] kap goán hōe-ha̍p, goán chiū chiap i chiūⁿ-chûn khì [Bí-chhui-lī-nî]. 15Goán tùi hia khui-chûn, keh-ji̍t kàu [Ki-ò] ê tùi-bīn-hōaⁿ, chi̍t ji̍t āu tī [Sat-mô͘] khò-hōaⁿ, koh keh-ji̍t kàu [Bí-lī-to͘]. 16[Pó-lô] í-keng koat-tēng bô ài tī [Í-hut-só͘] thêng-liû, chiah-bián tī [A-se-a] hùi sî-kan. I beh kóaⁿ-kín khì [Iâ-lō͘-sat-léng], khòaⁿ ōe-tàng tī Gō͘-sûn-choeh í-chêng kàu-ūi bōe. 17[Pó-lô] tùi [Bí-lī-to͘] chhe lâng khì [Í-hut-só͘], tiàu-chi̍p kàu-hōe ê tiúⁿ-ló lâi. 18In kàu-ūi ê sî, [Pó-lô] tùi in kóng, “Tùi góa lâi-kàu [A-se-a] hit ji̍t khí it-ti̍t kàu hiān-chāi, góa kap lín án-chóaⁿ chòe-hé seng-oa̍h, lín lóng chai. 19Sui-jiân góa ū tùi [Iû-thài]-lâng ê kè-bô͘ siū-tio̍h chhì-liān, iáu-kú hui-siông khiam-pi koh lâu ba̍k-sái teh ho̍k-sāi Chú. 20Bô-lūn tī kong-kiōng ê tiûⁿ-ha̍p á-sī kò-pia̍t ê ka-têng, nā tùi lín ū lī-ek ê, góa m̄-bat bô tùi lín thoân, bô kā lín kà; 21tùi [Iû-thài]-lâng kap [Hi-la̍h]-lâng góa lóng giâm-giâm khoàn-kò in tio̍h hóe-kái kui-ǹg Siōng-tè, koh sìn lán ê Chú Iâ-so͘. 22Hiān-chāi, góa sūn-ho̍k Sèng Sîn beh khì [Iâ-lō͘-sat-léng], tī hia ōe tú-tio̍h sím-mi̍h tāi-chì, góa m̄-chai, 23put-kò góa chai, Sèng Sîn kā góa kéng-kò, kóng tī ta̍k ê siâⁿ-chhī ū kaⁿ-ga̍k kap hoān-lān teh thèng-hāu góa. 24M̄-kú ūi-tio̍h beh kiâⁿ-oân góa ê lō͘-thêng, oân-sêng Chú Iâ-so͘ kau-tài góa ê jīm-bū, thang kiàn-chèng Siōng-tè un-tián ê hok-im, góa oân-choân bô sioh ka-kī ê sìⁿ-miā. 25“Góa it-ti̍t tī lín tiong-kan chhut-ji̍p teh soan-iông Siōng-tè-kok, hiān-chāi góa chai, í-āu lín bōe-tàng koh kìⁿ-tio̍h góa. 26Só͘-í, kin-á-ji̍t góa kā lín kóng chheng-chhó, lín tiong-kan nā ū lâng tîm-lûn, m̄-sī góa ê chek-jīm, 27in-ūi góa í-keng chiong Siōng-tè ê chí-ì lóng-chóng thoân hō͘ lín lah. 28Lín ka-kī tio̍h kín-sīn, mā tio̍h chiàu-kò͘ Sèng Sîn kau-thok hō͘ lín lóng-chóng ê iûⁿ-kûn, choh kam-tok lâi bo̍k-ióng Siōng-tè ê kàu-hōe, chiū-sī I ēng ka-kī ê Kiáⁿ ê sí lâi kiàn-li̍p ê. 29Góa chai góa lī-khui liáu-āu ū hiong-ok ê chhâi-lông ōe ji̍p-lâi lín tiong-kan siong-hāi iûⁿ-kûn. 30Sīm-chì tī lín tiong-kan ū lâng ōe chhut-lâi khiok-kái chin-lí, ín-iú bûn-tô͘ khì tè in. 31Só͘-í, lín tio̍h kéng-séng, ōe kì-tit góa saⁿ nî kú mî-ji̍t lâu ba̍k-sái khoàn-kài lín ta̍k ê lâng. 32“Hiān-chāi góa chiong lín kau-thok hō͘ Siōng-tè, thang tùi I un-tián ê sìn-sit tit-tio̍h chō-chiū, hō͘ lín kap sèng-hòa kui Chú ê lâng lóng thang kè-sêng I só͘ sù ê hok-hūn. 33Góa m̄-bat tham lâng ê kim, gûn, á-sī i-ho̍k. 34Lín ka-kī chai, góa ēng chit nn̄g ki chhiú chòe-kang lâi kiong-kip ka-kī kap tâng-phōaⁿ ê su-iàu. 35Ta̍k hāng sū góa lóng ū chòe hō͘ lín khòaⁿ, ài lín it-tēng tio̍h phah-piàⁿ chòe-kang lâi pang-chān loán-jio̍k ê lâng. Tio̍h ōe kì-tit Chú Iâ-so͘ ka-kī só͘ kóng ê ōe: ‘Hō͘-lâng ê pí niá-siū ê khah ū hok-khì.’ ” 36Chiah-ê ōe kóng soah, [Pó-lô] kap in tāi-ke lóng kūi lo̍h-khì kî-tó. 37Tāi-ke tōa-siaⁿ khàu, kā i lám, kā i chim; 38in-ūi [Pó-lô] kóng “í-āu bōe-tàng koh saⁿ-kìⁿ” chit kù ōe hō͘ in hui-siông siong-sim. Jiân-āu in sàng i chiūⁿ-chûn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\