SÙ-TÔ͘ HĒNG-TOĀN 21

1Lī-pia̍t chèng-lâng liáu-āu, goán khui-chûn it-ti̍t kàu [Ko-sū], keh-ji̍t kàu [Lô-tí], tùi hia khì [Phàⁿ-tāi-lat], 2tī hia tú-tio̍h chi̍t chiah beh kè-khì [Hui-nî-ki] ê chûn, goán chiū chiūⁿ-chûn chhut-hoat. 3Goán lâi-kàu khòaⁿ ōe-tio̍h [Sài-phó͘-lō͘-su] ê sî, tùi lâm-pêng se̍h kè, khì [Sū-lī-a], tī [Thài-ní] lo̍h-chûn, in-ūi chûn beh tī hia lo̍h-hè. 4Goán chhē-tio̍h chi̍t-kóa bûn-tô͘, tī hia kap in tòa chhit ji̍t. In tit-tio̍h Sèng Sîn ê chí-sī, khǹg [Pó-lô] m̄-thang chiūⁿ [Iâ-lō͘-sat-léng]. 5Goán kap in lī-pia̍t ê sî-kan kàu chiū lī-khui, kè-sio̍k goán ê lō͘-thêng. In lóng chhōa in ê bó͘-kiáⁿ sàng goán kàu siâⁿ-gōa, tī hái-piⁿ kūi lo̍h-khì kî-tó, 6hō͘-siōng saⁿ-sî liáu-āu goán chiūⁿ-chûn, in tò-khì in tau. 7Goán kè-sio̍k hâng-thêng tùi [Thài-ní] khì-kàu [To-lī-mái], tī hia kā sìn-tô͘ chhéng-an, kap in tòa chi̍t ji̍t. 8Keh-ji̍t, goán chhut-hoat khì [Khái-sat-lī-a], tī hia tòa tī thoân hok-im ê [Hui-le̍k] ê chhù, i sī [Iâ-lō͘-sat-léng] hit chhit ê chip-sū ê chi̍t ê. 9I ū sì ê iáu-bē kiat-hun ê cha-bó͘-kiáⁿ, lóng chòe sian-ti ōe kóng ū-giân. 10Goán tòa tī hia kúi-nā ji̍t ê tiong-kan, ū chi̍t ê sian-ti kiò-chòe [A-ka-pò͘] tùi [Iû-thài] lo̍h-lâi. 11I lâi chhē goán, the̍h [Pó-lô] ê io-tòa pa̍k ka-kī ê kha kap chhiú, kóng, “Sèng Sîn án-ni kóng, ‘Chit tiâu io-tòa ê chú-lâng ōe tī [Iâ-lō͘-sat-léng] chhin-chhiūⁿ án-ni hō͘ [Iû-thài]-lâng pa̍k khí-lâi, jiân-āu kau hō͘ Gōa-pang-lâng.’ ” 12Goán chi̍t-ē thiaⁿ-tio̍h, chiū kap hit só͘-chāi ê lâng khó͘-khǹg [Pó-lô] m̄-thang chiūⁿ [Iâ-lō͘-sat-léng]. 13[Pó-lô] ìn kóng, “Lín ná khàu-kah án-ni, hō͘ góa ê sim giōng-beh chhùi-khì? Góa ūi-tio̍h Chú Iâ-so͘ ê miâ, m̄-nā tī [Iâ-lō͘-sat-léng] hō͘ lâng pa̍k, sīm-chì tī hia sí mā kam-goān.” 14I m̄ siū khó͘-khǹg, goán chiū tiām-tiām, chí-ū kóng, “Goān Chú ê chí-ì si̍t-hiān!” 15Kúi-nā ji̍t āu, goán chún-pī hó-sè, chiū chiūⁿ [Iâ-lō͘-sat-léng]. 16Ū chi̍t-kóa tùi [Khái-sat-lī-a] lâi ê bûn-tô͘ mā kap goán khì, chhōa goán khì [Sài-phó͘-lō͘-su]-lâng [Ná-sun] ê chhù tòa; i sī chá-kî ê bûn-tô͘. 17Goán kàu Iâ-lō͘-sat-léng ê sî, sìn-tô͘ jia̍t-sêng chiap-thāi goán. 18Keh-ji̍t, [Pó-lô] kap goán khì hóng-būn [Ngá-kok]; kàu-hōe ê chèng tiúⁿ-ló lóng tī hia. 19[Pó-lô] kā in chhéng-an, jiân-āu chiong Siōng-tè thong-kè i tī Gōa-pang-lâng ê tiong-kan só͘ chòe ê kang-chok chi̍t-hāng chi̍t-hāng tùi in pò-kò. 20In thiaⁿ liáu lóng kui êng-kng hō͘ Siōng-tè, tùi [Pó-lô] kóng, “Hiaⁿ-tī, lí chai, tī chia ū kúi-nā bān [Iû-thài]-lâng chiâⁿ-chòe sìn-tô͘, in lóng jia̍t-sim chun-siú Lu̍t-hoat. 21In ū thiaⁿ-tio̍h lí kà-sī tòa tī Gōa-pang ê [Iû-thài]-lâng, kiò in hòng-khì [Mô͘-se] ê Lu̍t-hoat, m̄-bián kā in ê gín-á kiâⁿ kat-lé, mā m̄-bián siú [Iû-thài]-lâng ê hong-sio̍k si̍p-koàn. 22In it-tēng ōe thiaⁿ-tio̍h lí lâi chia ê siau-sit, án-ni beh án-chóaⁿ? 23Taⁿ tio̍h chiàu goán kā lí kóng ê khì chòe. Chia ū sì-ê hē-goān ê ta-po͘-lâng; 24lí chhōa in chòe-hé khì chham-ka kiat-chēng-lé, thòe in la̍p só͘-hùi, hō͘ in thang thì-thâu. Lí án-ni chòe, chèng-lâng chiū chai, in só͘ thiaⁿ-tio̍h koan-hē lí ê sū m̄-sī sū-si̍t, koh chai lí ka-kī mā ū teh chun-siú [Mô͘-se] ê Lu̍t-hoat. 25Put-kò tùi í-keng chòe sìn-tô͘ ê Gōa-pang-lâng, goán í-keng ū siá-phoe kā in kóng, goán ū chhâi-koat kiò in m̄-thang chia̍h chè ngó͘-siōng ê mi̍h, huih, kap ni̍h-sí ê cheng-siⁿ, mā m̄-thang ū îm-loān.” 26Keh-ji̍t, [Pó-lô] chhōa hit sì ê ta-po͘-lâng kap in chòe-hé khì chham-ka kiat-chēng-lé, jiân-āu ji̍p-khì Sèng-tiān pò-kò kiat-chēng-lé sím-mi̍h sî móa, thang ūi-tio̍h in ta̍k ê lâng hiàn chè-mi̍h. 27Chhit-ji̍t ê kî teh-beh móa ê sî, chi̍t-kóa tùi [A-se-a] lâi ê [Iû-thài]-lâng ū khòaⁿ-tio̍h [Pó-lô] tī Sèng-tiān lāi, chiū siàn-tōng kûn-chiòng lia̍h [Pó-lô], 28hoah kóng, “[Í-sek-lia̍t]-lâng, lâi tàu saⁿ-kāng chi̍t-ē! Chit-ê lâng ta̍k só͘-chāi kà lâng hoán-tùi [Í-sek-lia̍t]-lâng kap [Mô͘-se] ê Lu̍t-hoat, mā hoán-tùi chit-ê Sèng-tiān. Hiān-chāi i koh káⁿ chhōa [Hi-la̍h]-lâng chìn-ji̍p Sèng-tiān, ù-jiám chit-ê sîn-sèng ê só͘-chāi.” 29In-ūi in ū khòaⁿ-tio̍h [Í-hut-só͘]-lâng [Te̍k-lō-hui-mô͘] kap [Pó-lô] chòe-hé tī siâⁿ-lāi, siūⁿ-kóng [Pó-lô] ū chhōa i ji̍p-khì Sèng-tiān. 30Choân-siâⁿ jiáu-loān khí-lâi, bîn-chiòng lóng cháu óa-lâi; in lia̍h [Pó-lô], kā i thoa chhut-khì Sèng-tiān ê gōa-bīn, tiān ê mn̂g sûi-sî koaiⁿ khí-lâi. 31In tú siūⁿ-beh thâi [Pó-lô] ê sî, ū siau-sit thoân kàu [Lô-má] kun-iâⁿ ê chí-hui-koaⁿ hia, kóng choân [Iâ-lō͘-sat-léng] teh khí jiáu-loān. 32Chí-hui-koaⁿ sûi-sî tòa peng kap kun-koaⁿ cháu kàu bîn-chiòng hia. Bîn-chiòng chi̍t-ē khòaⁿ-tio̍h chí-hui-koaⁿ kap peng chiū thêng-chhiú, bô koh phah [Pó-lô]. 33Chí-hui-koaⁿ óa-khì lia̍h [Pó-lô], kiò lâng ēng nn̄g tiâu thih-liān kā i liān-teh, koh mn̄g i sī siáⁿ-lâng, ū chòe sím-mi̍h tāi-chì. 34Kûn-chiòng chi̍t ê hoah chi̍t khoán, in-ūi loān-chhau-chhau, chí-hui-koaⁿ bô hoat-tō͘ thang chai si̍t-chêng, chiū bēng-lēng peng ah [Pó-lô] ji̍p-khì iâⁿ-pâng. 35[Pó-lô] teh-beh peh khiat-á ê sî, in-ūi kûn-chiòng hiong-kài-kài, peng soah tio̍h kā [Pó-lô] kng ji̍p-khì. 36Kûn-chiòng tè tī āu-bīn hoah kóng, “Hō͘ i sí!” 37[Pó-lô] tú-beh hō͘ lâng tòa ji̍p-khì iâⁿ-pâng ê sî tùi chí-hui-koaⁿ kóng, “Góa ōe-tàng kā lí kóng chi̍t kù ōe bōe?” Chí-hui-koaⁿ mn̄g kóng, “Lí bat [Hi-la̍h]-gú ò͘! 38Án-ni lí chiū m̄-sī hit-ê bô kú í-chêng chō-hoán, chhōa sì chheng ê sat-chhiú cháu-khì khòng-iá ê [Ai-ki̍p]-lâng lò͘.” 39[Pó-lô] ìn kóng, “Góa sī [Iû-thài]-lâng, chhut-sì tī [Ki-lī-ka] ê [Tāi-sò͘], sī chi̍t ê put-chí ū-miâ ê siâⁿ-chhī ê chhī-bîn. Chhiáⁿ lí chún góa tùi bîn-chiòng kóng-ōe.” 40Chí-hui-koaⁿ ún-chún, [Pó-lô] chiū khiā tī khiat-á téng tùi bîn-chiòng pí chhiú-sè. Chèng-lâng lóng tiām lo̍h-khì ê sî, [Pó-lô] ēng [Hi-pek-lâi]-ōe tùi in kóng-ōe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\