SÙ-TÔ͘ HĒNG-TOĀN 22

1[Pó-lô] kóng, “Kok ūi hū-ló hiaⁿ-tī, chhiáⁿ thiaⁿ góa chit-chūn beh ūi-tio̍h ka-kī piān-hō͘ ê ōe.” 2In chi̍t-ē thiaⁿ-tio̍h [Pó-lô] ēng [Hi-pek-lâi]-ōe tùi in kóng-ōe, chiū koh-khah an-chēng. [Pó-lô] kóng: 3“Góa sī [Iû-thài]-lâng, tī [Ki-lī-ka] ê [Tāi-sò͘] chhut-sì, tī [Iâ-lō͘-sat-léng] tióng-tōa, chòe [Ka-má-lia̍t] ê ha̍k-seng, kap kin-á-ji̍t tī chia ê chu ūi kâng-khoán ū siū lán chó͘-sian Lu̍t-hoat giâm-keh ê kàu-io̍k, jia̍t-sim ho̍k-sāi Siōng-tè. 4Góa bat pek-hāi sìn-hōng chit-ê Tō-lō͘ ê lâng, hō͘ in tì-kàu sí, bô-lūn lâm, lú, lóng kā in lia̍h-khì koaiⁿ-kaⁿ. 5Tōa-chè-si kap gī-hōe lóng-chóng ê tiúⁿ-ló ōe-tàng ūi góa choh-chèng. Góa mā ū tùi in tit-tio̍h hō͘ [Tāi-má-sū-kek] [Iû-thài] tông-pau ê phoe. Āu-lâi góa ū khì hia beh pa̍k tòa tī hia ê sìn-tô͘, kā in lia̍h lâi [Iâ-lō͘-sat-léng] siū hêng-hoa̍t. 6“Góa kiâⁿ beh kàu [Tāi-má-sū-kek] ê sî, chha-put-to sī tiong-tàu, hut-jiân ū chin kiông ê kng tùi thiⁿ-téng chiò tī góa ê chiu-ûi. 7Góa poa̍h lo̍h-khì thô͘-kha, thiaⁿ-tio̍h ū siaⁿ tùi góa kóng, ‘[Sò-lô], [Sò-lô]! Lí sī-án-chóaⁿ teh pek-hāi góa?’ 8Góa mn̄g kóng, ‘Chú ah, lí sī sím-mi̍h lâng?’ I ìn góa kóng, ‘Góa chiū-sī lí teh pek-hāi ê [Ná-sat-le̍k]-lâng Iâ-so͘.’ 9Hiah-ê kap góa chòe-tīn kiâⁿ ê lâng ū khòaⁿ-tio̍h hit-ê kng, bô thiaⁿ-tio̍h tùi góa kóng-ōe Hit-ūi ê siaⁿ. 10Góa koh mn̄g kóng, ‘Chú ah, góa tio̍h chòe sím-mi̍h?’ Chú tùi góa kóng, ‘Khí-lâi, ji̍p-khì [Tāi-má-sū-kek], tī hia ū lâng ōe chiong góa beh chí-phài lí khì chòe lóng-chóng ê tāi-chì kā lí kóng.’ 11In-ūi hit-ê kng chin chha̍k-ba̍k, góa soah bōe khòaⁿ-kìⁿ, góa ê tâng-phōaⁿ chiū khan góa ji̍p-khì [Tāi-má-sū-kek]. 12“Tī hia ū chi̍t ê lâng kiò-chòe [A-ná-nî-a], sī chi̍t ê chun-siú [Mô͘-se] Lu̍t-hoat khiân-sêng ê lâng, put-chí siū [Tāi-má-sū-kek] ê [Iû-thài]-lâng chun-kèng. 13I lâi chhē góa, khiā tī góa ê sin-piⁿ, kóng, ‘[Sò-lô] hiaⁿ-tī, hō͘ lí ōe-koh khòaⁿ-kìⁿ!’ Hit-chūn góa sûi-sî ōe khòaⁿ-kìⁿ, ū khòaⁿ-tio̍h i. 14I kóng, ‘Lán chó͘-sian ê Siōng-tè í-keng kéng-soán lí, hō͘ lí chai I ê chí-ì, thang khòaⁿ-kìⁿ I hit-ūi Kong-gī ê Po̍k-jîn, koh thiaⁿ-tio̍h I ê chhùi só͘ chhut ê siaⁿ, 15in-ūi lí ōe chiong lí só͘ khòaⁿ-kìⁿ só͘ thiaⁿ-tio̍h ê tùi bān-bîn chòe kiàn-chèng. 16Ná iáu teh iân-chhiân, khí-lâi niá-siū sóe-lé, kiû-kiò I ê miâ thang hō͘ lí ê chōe tit-tio̍h chheng-khì!’ ” 17“Āu-lâi, góa tò-khì [Iâ-lō͘-sat-léng]; tī Sèng-tiān teh kî-tó ê sî ji̍p-sîn 18khòaⁿ-tio̍h Chú kā góa kóng, ‘Kóaⁿ-kín, sûi-sî lī-khui [Iâ-lō͘-sat-léng], in-ūi chit só͘-chāi ê lâng bōe chiap-siū lí ūi-tio̍h góa só͘ chòe ê kiàn-chèng.’ 19Góa ìn kóng, ‘Chú ah, in ka-kī chai góa í-chêng khì ta̍k ê hōe-tn̂g lia̍h sìn lí ê lâng koaiⁿ-lo̍h kaⁿ, koh kā in phah. 20Lí ê kiàn-chèng-jîn [Sū-thê-hoán] hō͘ lâng sat-hāi ê sî, góa mā khiā tī piⁿ-a, chàn-tông in, koh kā hāi-sí i ê lâng kò͘ gōa-saⁿ.’ 21Chú tùi góa kóng, ‘Lí khì, in-ūi góa beh chhe lí khì hn̄g-hn̄g ê Gōa-pang-lâng hia.’ ” 22Chèng-lâng it-ti̍t chù-ì thiaⁿ, kàu [Pó-lô] kóng chit kù ōe ê sî, in tōa-siaⁿ hoah, “Chit khoán lâng tio̍h tùi tōe-chiūⁿ siau-bia̍t! M̄-thang hō͘ i oa̍h!” 23In tōa-siaⁿ jióng, thiah-phòa gōa-saⁿ, ǹg khong-tiong iā thô͘-hún ê sî, 24[Lô-má] ê chí-hui-koaⁿ bēng-lēng lâng chiong [Pó-lô] ah ji̍p-khì iâⁿ-pâng, ēng piⁿ kā i phah, ūi-tio̍h beh khak-si̍t chai [Iû-thài]-lâng sī-án-chóaⁿ teh kā i jióng. 25In kā i pa̍k khí-lâi beh piⁿ-phah ê sî, [Pó-lô] tùi khiā tī piⁿ-a ê kun-koaⁿ kóng, “Tùi chi̍t ê bô siū phòaⁿ-chōe ê [Lô-má] kong-bîn, lín ēng piⁿ kā i phah kiám ū ha̍p-hoat?” 26Hit-ê kun-koaⁿ chi̍t-ē thiaⁿ-tio̍h chiū khì kìⁿ chí-hui-koaⁿ, tùi i kóng, “Taⁿ beh án-chóaⁿ? Chit-ê lâng sī [Lô-má] kong-bîn!” 27Chí-hui-koaⁿ khì kìⁿ [Pó-lô], mn̄g i kóng, “Kā góa kóng, lí sī [Lô-má] ê kong-bîn sī-bô?” [Pó-lô] ìn kóng, “Sī.” 28Chí-hui-koaⁿ kóng, “Góa ēng chin chōe chîⁿ chiah tit-tio̍h chit-ê kong-bîn-koân.” [Pó-lô] kóng, “Góa chhut-sì chiū-sī [Lô-má] kong-bîn.” 29Hiah-ê beh sím-mn̄g [Pó-lô] ê lâng sûi-sî lī-khui. Chí-hui-koaⁿ chi̍t-ē chai [Pó-lô] sī [Lô-má] kong-bîn, koh in-ūi kā i pa̍k-teh, chiū chin kiaⁿ. 30Keh-ji̍t, Chí-hui-koaⁿ ài chai [Iû-thài]-lâng khòng-kò [Pó-lô] ê khak-si̍t lí-iû, chiū kā i tháu-khui, koh bēng-lēng chè-si-tiúⁿ kap choân gī-hōe chū-chi̍p, chhōa [Pó-lô] chhut-lâi, hō͘ i khiā tī in bīn-chêng.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\