SÙ-TÔ͘ HĒNG-TOĀN 23

1[Pó-lô] chù-ba̍k khòaⁿ gī-oân, kóng, “Kok ūi hiaⁿ-tī, góa tī Siōng-tè ê bīn-chêng chiàu oân-choân chheng-pe̍k ê liông-sim seng-oa̍h, ti̍t-kàu kin-á-ji̍t.” 2Tōa-chè-si [A-ná-nî-a] bēng-lēng khiā tī [Pó-lô] sin-piⁿ ê lâng kā i siàn chhùi-phóe. 3[Pó-lô] tùi i kóng, “Lí chit-ê chhat-kah pe̍h-pe̍h ê chhiûⁿ, Siōng-tè beh phah lí! Lí khui-têng eng-kai chiàu hoat-lu̍t kā góa sím-phòaⁿ, lí kèng-jiân ûi-hoat bēng-lēng lâng phah góa!” 4Khiā tī [Pó-lô] piⁿ-a ê lâng kóng, “Lí káⁿ mē Siōng-tè ê tōa-chè-si?” 5[Pó-lô] ìn kóng, “Hiaⁿ-tī ah, góa m̄-chai i sī tōa-chè-si; Sèng-keng ū kì-chài kóng, ‘M̄-thang bú-jio̍k tī-lí jîn-bîn ê tiúⁿ-koaⁿ.’ ” 6[Pó-lô] chi̍t-ē chai-iáⁿ in tiong-kan ū-ê sī [Sat-to͘-kai]-phài ê lâng, ū-ê sī [Hoat-lī-sài]-phài ê lâng, chiū tī gī-hōe hoah kóng, “Hiaⁿ-tī, góa sī [Hoat-lī-sài]-phài ê lâng, sī [Hoat-lī-sài]-lâng ê kiáⁿ, góa siū sím-mn̄g sī in-ūi ǹg-bāng sí-lâng ê koh-oa̍h!” 7I chi̍t-ē án-ni kóng, [Hoat-lī-sài]-phài ê lâng kap [Sat-to͘-kai]-phài ê lâng chiū khí cheng-lūn, gī-hōe mā hun-lia̍t. 8In-ūi [Sat-to͘-kai]-phài ê lâng kóng bô koh-oa̍h, bô thiⁿ-sài, mā bô sîn-lêng, m̄-kú [Hoat-lī-sài]-phài ê lâng chit saⁿ hāng lóng ū sìn. 9Soan-jióng ê siaⁿ ná lâi ná tōa, kúi-nā ê [Hoat-lī-sài]-phài ê keng-ha̍k-kàu-su khiā khí-lâi, ke̍k-lia̍t khòng-gī kóng, “Goán chhē bōe chhut chit-ê lâng ū sím-mi̍h chhò-gō͘. Káⁿ chin-chiàⁿ ū sîn-lêng á-sī thiⁿ-sài tùi i kóng-ōe ô͘?” 10Cheng-lūn ná lâi ná ke̍k-lia̍t, chí-hui-koaⁿ kiaⁿ-liáu [Pó-lô] hō͘ in thiah-chhùi, chiū bēng-lēng peng lo̍h-khì tùi chèng-lâng tiong-kan kā [Pó-lô] chhiúⁿ chhut-lâi, chhōa ji̍p-khì iâⁿ-pâng. 11Hit mî, Chú khiā tī [Pó-lô] ê sin-piⁿ, kóng, “Tio̍h ióng-kám! Lí í-keng ū tī [Iâ-lō͘-sat-léng] ūi-tio̍h góa chòe kiàn-chèng, mā it-tēng tio̍h tī [Lô-má] ūi-tio̍h góa chòe kiàn-chèng.” 12Keh chá-khí, [Iû-thài]-lâng tàu-tīn kè-bô͘, chiù-chōa nā bô thâi-sí [Pó-lô] m̄-chia̍h m̄-lim. 13Ū sì-cha̍p gōa ê lâng chham-ka chit-ê im-bô͘. 14In khì kìⁿ chè-si-tiúⁿ kap tiúⁿ-ló, kóng, “Goán í-keng chiù tāng-chōa, nā bô thâi-sí [Pó-lô] lóng m̄-chia̍h! 15Hiān-chāi lín kap gī-hōe tio̍h iau-kiû chí-hui-koaⁿ chhōa [Pó-lô] lâi hō͘ lín, ké-chòe beh khah siông-sè chhâ-mn̄g i ê àn-kiāⁿ, goán ōe chún-pī hó-sè, tī i kàu chia í-chêng kā i thâi-sí.” 16[Pó-lô] ê gōe-seng thiaⁿ-tio̍h chit-ê bâi-ho̍k ê im-bô͘, chiū ji̍p-khì peng-iâⁿ kā [Pó-lô] kóng. 17[Pó-lô] chiū chhiáⁿ chi̍t ê kun-koaⁿ lâi, kā i kóng, “Chhiáⁿ chhōa chit-ê siàu-liân-lâng khì kìⁿ chí-hui-koaⁿ, i ū tāi-chì beh kā i pò-kò.” 18Kun-koaⁿ chiū chhōa siàu-liân-lâng khì kìⁿ chí-hui-koaⁿ, kóng, “Hit-ê hoān-lâng [Pó-lô] kiò góa lâi, iau-kiû góa chhōa chit-ê siàu-liân-lâng lâi kìⁿ lí, in-ūi i ū tāi-chì beh kā lí kóng.” 19Chí-hui-koaⁿ khan i ê chhiú khì piⁿ-a mn̄g i, “Lí ū sím-mi̍h tāi-chì beh kā góa pò-kò?” 20I kóng, “[Iû-thài]-lâng í-keng kóng hó-sè, ké-chòe beh koh-khah siông-sè tiâu-cha [Pó-lô] ê àn-kiāⁿ, beh chhiáⁿ lí bîn-á-chài kā i sàng khì gī-hōe. 21Chhiáⁿ lí m̄-thang thiaⁿ in ê ōe, in-ūi ū sì-cha̍p gōa ê lâng bâi-ho̍k teh tán i. In chiù-chōa, nā bô thâi-sí [Pó-lô] m̄-chia̍h m̄-lim. Hiān-chāi in lóng chún-pī hó-sè, teh thèng-hāu lí ún-chún.” 22Chí-hui-koaⁿ chiū hoan-hù siàu-liân-lâng kóng, “M̄-thang tùi lâng kóng lí ū pò góa chai chit hāng tāi-chì”, jiân-āu kiò i tńg-khì. 23Chí-hui-koaⁿ kiò nn̄g ê kun-koaⁿ lâi, kā in kóng, “Khì chún-pī pō͘-peng nn̄g-pah ê, bé-peng chhit-cha̍p ê, kap gia̍h-chhiuⁿ ê peng nn̄g-pah ê, thang tī kim-àm káu-tiám chhut-hoat khì [Khái-sat-lī-a]. 24Koh khì chún-pī bé hō͘ [Pó-lô] khiâ, hō͘-sàng i an-choân kàu [Hui-le̍k-su] chóng-tok hia.” 25Chí-hui-koaⁿ chiū siá chi̍t tiuⁿ phoe án-ni kóng: 26“[Kek-ló-tē] [Lū-se-a] kā chóng-tok [Hui-le̍k-su] kok-hā chhéng-an. 27Chit-ê lâng hō͘ [Iû-thài]-lâng lia̍h-khì, teh-beh hō͘ in thâi-sí ê sî, góa chi̍t-ē chai i sī [Lô-má] kong-bîn, chiū tòa peng khì kā i kiù. 28Góa siūⁿ-beh bêng-pe̍k in khòng-kò i ê lí-iû chiū sàng i khì in ê gī-hōe. 29Góa hoat-hiān i hō͘ lâng kò sī koan-hē in Lu̍t-hoat ê cheng-lūn, pèng bô hoān-tio̍h sím-mi̍h kai-sí á-sī tio̍h koaiⁿ-kaⁿ ê chōe. 30Āu-lâi ū lâng kā góa pò-kò [Iû-thài]-lâng kè-bô͘ beh hāi i, só͘-í góa sûi-sî sàng i khì lí hia, siâng-sî bēng-lēng kò i ê lâng mā tio̍h tī lí ê bīn-chêng kā i khòng-kò.” 31Pō͘-peng chip-hêng bēng-lēng, thàu-mî chiong [Pó-lô] tòa khì kau hō͘ [An-thê-phàⁿ-tí]. 32Keh-ji̍t pō͘-peng tńg-khì iâⁿ-ni̍h, hō͘ bé-peng kè-sio̍k hō͘-sàng. 33In kàu [Khái-sat-lī-a], chiong hit tiuⁿ phoe the̍h hō͘ chóng-tok, mā chiong [Pó-lô] kau hō͘ i. 34Chóng-tok tha̍k hit tiuⁿ phoe liáu, mn̄g [Pó-lô] sī tó chi̍t séng ê lâng, chai-iáⁿ sī [Ki-lī-ka]-séng ê lâng, 35chiū kóng, “Kò lí ê lâng kàu-ūi ê sî, góa chiah chhú-lí lí ê àn-kiāⁿ.” Āu-lâi chóng-tok bēng-lēng chiong [Pó-lô] khu-liû tī [Hi-lu̍t] ê kong-sú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\