SÙ-TÔ͘ HĒNG-TOĀN 24

1Gō͘ ji̍t āu, tōa-chè-si [A-ná-nî-a] kap kúi-nā ê tiúⁿ-ló, í-ki̍p chi̍t ê kiò-chòe [Thia̍p-thó͘-lô] ê lu̍t-su lâi-kàu [Khái-sat-lī-a]. In tī [Hui-le̍k-su] chóng-tok bīn-chêng kò [Pó-lô]. 2[Pó-lô] chi̍t-ē siū tiàu chhut-têng, [Thia̍p-thó͘-lô] chiū kā i khòng-kò, kóng: “[Hui-le̍k-su] kok-hā, in-ūi lí hiân-bêng ê tī-lí hō͘ goán hióng-siū thài-pêng, só͘ si-hêng ê chōe-chōe kái-kek mā hō͘ kok-ka tit-tio̍h chìn-pō͘. 3Lí ê tek-chèng hō͘ goán ta̍k-sî ta̍k-ūi kám-siā put-chīn. 4Góa m̄-káⁿ tam-gō͘ lí siuⁿ kú, kiû lí khoan-iông lâi thiaⁿ goán kán-iàu ê sin-sò͘. 5Goán khòaⁿ chit-ê lâng sī chi̍t ê gûi-hiám jîn-bu̍t, tī choân sè-kài ê [Iû-thài]-lâng tiong-kan chok-loān, sī [Ná-sat-le̍k]-tóng ê siú-léng. 6I siūⁿ-beh ù-jiám Sèng-tiān, goán chiū kā i lia̍h khí-lâi. 8Lí chhin-sin sím-mn̄g chit-ê lâng chiū ōe bêng-pe̍k goán khòng-kò i it-chhè ê tāi-chì.” 9Chāi-tiûⁿ ê [Iû-thài]-lâng mā lóng chi-chhî chit-ê khòng-kò, kóng sū-chêng khak-si̍t sī án-ni. 10Chóng-tok tùi [Pó-lô] sī-ì, kiò i hoat-giân, [Pó-lô] chiū kóng: “Góa chai lí tī pún-kok phòaⁿ-àn chin chōe nî, góa goān-ì tī lí bīn-chêng ūi-tio̍h ka-kī piān-hō͘. 11Lí tiâu-cha chiū ōe bêng-pe̍k, tùi góa chiūⁿ [Iâ-lō͘-sat-léng] kèng-pài kàu kin-á-ji̍t chí-ū cha̍p-jī ji̍t. 12[Iû-thài]-lâng pèng bô khòaⁿ-tio̍h góa tī Sèng-tiān kap lâng piān-lūn, mā bô khòaⁿ-tio̍h góa tī hōe-tn̂g á-sī chhī-lāi siàn-tōng kûn-chiòng. 13In mā bōe-tàng tùi lí the̍h-chhut hiān-chāi teh khòng-kò góa ê chèng-kù. 14Put-kò góa tio̍h tùi lí sêng-jīn chi̍t hāng sū, chiū-sī góa chiàu in khòaⁿ-chòe sī īⁿ-toan ê Tō-lō͘ kèng-pài goán chó͘-sian ê Siōng-tè, siong-sìn [Mô͘-se] ê Lu̍t-hoat kap sian-ti ê chheh só͘ kì-chài ê it-chhè. 15Góa tùi Siōng-tè ū khǹg kap in kâng-khoán ê ǹg-bāng, chiū-sī bô-lūn hó-lâng á-sī pháiⁿ-lâng lóng ōe tùi sí koh-oa̍h. 16In-ūi án-ni, góa tùi Siōng-tè kap lâng lóng chīn-la̍t pó-chhî chheng-pe̍k ê liông-sim. 17“Góa lī-khui [Iâ-lō͘-sat-léng] kúi-nā nî āu koh tńg-khì, sī the̍h chi̍t-kóa chîⁿ beh khì kiù-chè tông-pau, koh hiàn chè-mi̍h. 18In tī Sèng-tiān khòaⁿ-tio̍h góa ê sî, góa í-keng oân-sêng kiat-chēng-lé teh hiàn-chè, hit sî bô kûn-chiòng, mā bô jiáu-loān, 19kan-ta ū kúi-nā ê tùi [A-se-a] lâi ê [Iû-thài]-lâng tī hia. In nā beh khòng-kò góa, eng-kai ka-kī lâi lí ê bīn-chêng kò góa chiah tio̍h. 20Nā bô, góa tī gī-hōe sin-sò͘ ê sî, in tio̍h chí-chhut góa ū chòe sím-mi̍h m̄-tio̍h. 21Chí-ū chi̍t hāng sū in ōe-tàng kā góa khòng-kò, chiū-sī góa bat khiā tī in tiong-kan tōa-siaⁿ kóng, ‘Góa kin-á-ji̍t siū lín sím-phòaⁿ, sī ūi-tio̍h sí-lâng ê koh-oa̍h.’ ” 22[Hui-le̍k-su] tùi chit-ê Tō-lō͘ siong-tong chheng-chhó, chiū soan-pò͘ thòe-têng, tùi in kóng, “Thèng-hāu chí-hui-koaⁿ [Lū-se-a] lâi, góa chiah phòaⁿ-koat lín ê àn-kiāⁿ.” 23Jiân-āu [Hui-le̍k-su] bēng-lēng hit-ê kun-koaⁿ kò͘-siú [Pó-lô], hō͘ i ū tām-po̍h chū-iû, koh chún i ê pêng-iú tòa i só͘ khiàm-ēng ê mi̍h-kiāⁿ lâi hō͘ i. 24Kúi-nā ji̍t āu, [Hui-le̍k-su] kap i ê [Iû-thài] hu-jîn [Thó͘-se-la] lâi. I chhe lâng kiò [Pó-lô] chhut-lâi, beh thiaⁿ i káng-lūn koan-hē sìn Ki-tok Iâ-so͘ ê sū. 25[Pó-lô] kóng kàu kong-gī, chiat-chè, kap chiong-lâi ê Sím-phòaⁿ, [Hui-le̍k-su] kám-kak kiaⁿ-hiâⁿ, chiū tùi [Pó-lô] kóng, “Chit pái kàu chia chiū hó, ū ki-hōe góa chiah koh tiàu lí lâi.” 26Siâng-sî i mā ū teh kî-thāi [Pó-lô] ōe sàng-chîⁿ hō͘ i, só͘-í siông-siông kiò [Pó-lô] chhut-lâi, kap i tâm-lūn. 27Keng-kè nn̄g nî, [Pho-kiû] [Hui-su-to͘] chiap [Hui-le̍k-su] choh chóng-tok. [Hui-le̍k-su] ūi-tio̍h beh hō͘ [Iû-thài]-lâng hoaⁿ-hí, kè-sio̍k kā [Pó-lô] koaiⁿ tī kaⁿ-ni̍h.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\