SÙ-TÔ͘ HĒNG-TOĀN 25

1[Hui-su-to͘] chiūⁿ-jīm saⁿ ji̍t āu, tùi [Khái-sat-lī-a] chiūⁿ-khì [Iâ-lō͘-sat-léng]. 2Chè-si-tiúⁿ kap [Iû-thài]-lâng ê léng-siù tùi i khòng-kò [Pó-lô]. In chhéng-kiû [Hui-su-to͘], 3pài-thok i chiong [Pó-lô] sàng khì [Iâ-lō͘-sat-léng]. In kè-bô͘ tī lō͘-tiong bâi-ho̍k beh kā i thâi-sí. 4[Hui-su-to͘] ìn kóng, “[Pó-lô] koaiⁿ tī [Khái-sat-lī-a], góa ka-kī mā liâm-piⁿ beh tńg-khì hia. 5Só͘-í lín tiong-kan chòe thâu ê lâng thang kap góa chòe-hé khì [Khái-sat-lī-a], chit-ê lâng nā ū chòe sím-mi̍h m̄-tio̍h, in thang tī hia kā i kò.” 6[Hui-su-to͘] tòa hia chiâⁿ-cha̍p ji̍t, chiū tò-khì [Khái-sat-lī-a]. Keh-ji̍t, i khui-têng, bēng-lēng lâng tòa [Pó-lô] lâi. 7[Pó-lô] chi̍t-ē chhut-têng, tùi [Iâ-lō͘-sat-léng] lo̍h-lâi hiah-ê [Iû-thài]-lâng óa-lâi khiā tī i ê chiu-ûi, ēng chin chōe giâm-tiōng ê chōe-miâ kā i khòng-kò, m̄-kú the̍h bōe chhut chèng-kù. 8[Pó-lô] ūi-tio̍h ka-kī piān-hō͘, kóng, “Góa tùi [Iû-thài]-lâng ê Lu̍t-hoat, á-sī Sèng-tiān, á-sī [Lô-má] hông-tè lóng m̄-bat chòe sím-mi̍h m̄-tio̍h ê tāi-chì.” 9M̄-kú [Hui-su-to͘] ūi-tio̍h beh hō͘ [Iû-thài]-lâng hoaⁿ-hí, chiū mn̄g [Pó-lô], “Lí goān-ì chiūⁿ [Iâ-lō͘-sat-léng], tī hia ūi-tio̍h chiah-ê kò-sò͘ chiap-siū góa ê sím-phòaⁿ bô?” 10[Pó-lô] kóng, “Góa hiān-chāi khiā tī hông-tè ê hoat-têng, tong-jiân tio̍h tī chia siū sím-phòaⁿ. Lí bêng-bêng chai, góa pèng bô tek-chōe [Iû-thài]-lâng. 11Góa nā ū chòe m̄-tio̍h, hoān-tio̍h kai-sí ê chōe, chiū tio̍h sí, góa mā choa̍t-tùi bōe tô-pī. M̄-kú in ê khòng-kò nā bô sū-si̍t, bô-lâng ōe-tàng kā góa kau hō͘ in. Góa beh tùi hông-tè siōng-sò͘.” 12[Hui-su-to͘] kap kò͘-būn chham-siông liáu-āu, ìn kóng, “Kì-jiân lí í-keng tùi hông-tè siōng-sò͘, chiū khì hông-tè hia.” 13Kè kúi-nā ji̍t, [A-ki-phàⁿ]-ông kap [Pek-nî-ki] lâi [Khái-sat-lī-a], tùi [Hui-su-to͘] piáu-sī kèng-ì. 14In tī hia tòa kúi-nā ji̍t liáu-āu, [Hui-su-to͘] chiong [Pó-lô] ê àn-kiāⁿ kóng hō͘ [A-ki-phàⁿ]-ông thiaⁿ, i kóng, “Tī chia ū chi̍t ê [Hui-le̍k-su] lâu lo̍h-lâi ê hoān-lâng. 15Góa khì [Iâ-lō͘-sat-léng] ê sî, [Iû-thài]-lâng ê chè-si-tiúⁿ kap tiúⁿ-ló ū kā i kò, iau-kiû góa kā i tēng-chōe. 16Góa kā in kóng, chiàu [Lô-má]-lâng ê koàn-lē, pī-kò iáu-bē kap goân-kò bīn-tùi-bīn tùi-chí, iáu bô ki-hōe ūi ka-kī piān-hō͘, bōe-tàng kā i tēng-chōe. 17Só͘-í, in lóng kàu-ūi, góa sûi-sî tī keh-ji̍t khui-têng, bēng-lēng tòa hit-ê lâng lâi. 18Goân-kò khiā khí-lâi khòng-kò, m̄-kú só͘ kò ê bô chi̍t hāng sī góa só͘ siūⁿ ê hiah-ni̍h pháiⁿ. 19In kap i cheng-lūn ê sī in ka-kī ê chong-kàu būn-tôe, í-ki̍p chi̍t-ê kiò-chòe Iâ-so͘ ê lâng ê tāi-chì. I í-keng sí, m̄-kú [Pó-lô] chú-tiuⁿ I iáu teh oa̍h. 20Chiah-ê būn-tôe góa m̄-chai tio̍h án-chóaⁿ tiâu-cha, só͘-í mn̄g [Pó-lô] khòaⁿ goān-ì chiūⁿ [Iâ-lō͘-sat-léng] tī hia ūi-tio̍h chiah-ê tāi-chì siū sím-phòaⁿ á-bô. 21M̄-kú [Pó-lô] chhéng-kiû kè-sio̍k kā i khàu-liû, thèng-hāu hông-tè chhâi-koat, só͘-í góa bēng-lēng kā i khàu-liû kàu sàng-kau hō͘ hông-tè.” 22[A-ki-phàⁿ] kā [Hui-su-to͘] kóng, “Góa ka-kī mā ài thiaⁿ chit-ê lâng kóng-ōe.” [Hui-su-to͘] kóng, “Bîn-á-chài lí ōe-tàng thiaⁿ i kóng.” 23Keh-ji̍t, [A-ki-phàⁿ] kap [Pek-nî-ki] hui-siông chhiaⁿ-iāⁿ ji̍p-tiûⁿ, chhōa chí-hui-koaⁿ kap chhī-lāi ê iàu-jîn chìn-ji̍p tōa-thiaⁿ. [Hui-su-to͘] hā-lēng, [Pó-lô] chiū hō͘ lâng chhōa ji̍p-lâi. 24[Hui-su-to͘] kóng, “[A-ki-phàⁿ]-ông kap chāi-chō kok ūi! Lín khòaⁿ chit-ê lâng! Tī chia kap tī [Iâ-lō͘-sat-léng] só͘-ū ê [Iû-thài]-lâng lóng tùi góa chhéng-kiû, hoah kóng tio̍h hō͘ i sí. 25M̄-kú góa chhâ bōe chhut i ū hoān-tio̍h sím-mi̍h kai-sí ê chōe. I kì-jiân ka-kī tùi hông-tè siōng-sò͘, góa chiū koat-tēng kā i sàng-khì. 26Koan-hē chit-ê lâng, góa bô khak-si̍t ê chu-liāu thang tùi hông-siōng thêng-chàu. In-ūi án-ni góa chiah kā i chhōa lâi kok ūi bīn-chêng, te̍k-pia̍t tī [A-ki-phàⁿ]-ông lí ê bīn-chêng, cha-bêng àn-chêng liáu-āu thang tit-tio̍h chu-liāu thêng-chàu. 27In-ūi chiàu góa khòaⁿ, ah-sàng siû-hoān, bô chí-bêng i ê chōe-miâ sī bô ha̍p-lí.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\