SÙ-TÔ͘ HĒNG-TOĀN 26

1[A-ki-phàⁿ] tùi [Pó-lô] kóng, “Chún lí ūi-tio̍h ka-kī piān-hō͘.” [Pó-lô] chiū chhun-chhiú khai-sí piān-hō͘: 2“[A-ki-phàⁿ]-ông, kin-á-ji̍t ōe-tàng tī lí ê bīn-chêng ūi-tio̍h [Iû-thài]-lâng khòng-kò góa it-chhè ê sū sin-piān, góa kám-kak bān-hēng. 3In-ūi lí tùi [Iû-thài]-lâng ê koàn-lē kap cheng-lūn ê būn-tôe te̍k-pia̍t cheng-thong, só͘-í góa khún-kiû lí nāi-sim thiaⁿ. 4“Góa tùi siàu-liân kàu taⁿ, khí-thâu tī góa pún-kok, āu-lâi tī [Iâ-lō͘-sat-léng], choh-lâng án-chóaⁿ, só͘-ū ê [Iû-thài]-lâng lóng chai. 5In í-keng bat góa chin kú, nā khéng, ōe-tàng ūi-tio̍h góa choh-chèng. Góa choh chi̍t ê Hoat-lī-sài-lâng, ū chiàu goán ê chong-kàu siōng giâm-keh kàu-phài ê iau-kiû teh seng-oa̍h. 6Hiān-chāi góa khiā tī chia siū sím-phòaⁿ, sī in-ūi góa ǹg-bāng Siōng-tè tùi goán chó͘-sian ê èng-ún ōe si̍t-hiān; 7goán cha̍p-jī chi-cho̍k ê tông-pau mî-ji̍t jia̍t-sim kèng-pài mā-sī ūi-tio̍h beh hō͘ chit-ê ǹg-bāng si̍t-hiān. Ông ah, ūi-tio̍h chit-ê ǹg-bāng, góa chiah siū [Iû-thài]-lâng khòng-kò. 8Siōng-tè hō͘ sí-lâng koh-oa̍h chit hāng tāi-chì lín sī-án-chóaⁿ toàn-tēng bōe-tàng siong-sìn? 9“Í-chêng góa pún-sin mā siūⁿ-kóng tio̍h ēng ta̍k khoán ê hong-hoat lâi hoán-tùi [Ná-sat-le̍k]-lâng Iâ-so͘ ê miâ. 10Góa tī [Iâ-lō͘-sat-léng] khak-si̍t ū án-ni chòe, m̄-nā ū tùi chè-si-tiúⁿ niá-siū koân-pèng lia̍h chin chōe sìn-tô͘ koaiⁿ-kaⁿ, koh tī in siū chhú-sí ê sî mā piáu-sī chàn-sêng. 11Góa sî-siông tī kok tōe ê hōe-tn̂g kā in hêng-hoa̍t, kiông-pek in siat-to̍k chit-ê sìn-gióng, koh ēng pō-le̍k tùi-thāi in, sīm-chì kàu gōa-kok ê siâⁿ-chhī kā in pek-hāi.” 12“Ū chi̍t piàn, góa tòa chè-si-tiúⁿ ê koân-pèng kap bēng-lēng khì [Tāi-má-sū-kek]. 13Ông ah, tī pòaⁿ-lō͘, tiong-tàu ê sî, góa khòaⁿ-tio̍h pí ji̍t-thâu koh-khah kiông ê kng tùi thiⁿ-téng chiò lo̍h-lâi, kā góa kap tâng-kiâⁿ ê lâng tà-teh. 14Goán lóng poa̍h lo̍h-khì thô͘-kha. Góa ū thiaⁿ-tio̍h chi̍t ê siaⁿ, ēng [Hi-pek-lâi]-ōe tùi góa kóng, ‘[Só-lô], [Só-lô], lí sī-án-chóaⁿ teh pek-hāi góa? Lí án-ni chòe, chhin-chhiūⁿ ēng kûn-thâu-bú teh cheng chio̍h-sai, ka-kī thó phê thiàⁿ.’ 15Góa mn̄g kóng, ‘Chú ah, lí sī sím-mi̍h-lâng?’ Chú kóng, ‘Góa chiū-sī lí teh pek-hāi ê Iâ-so͘. 16Khí-lâi, khiā-teh; góa tùi lí hián-hiān sī beh phài lí ūi-tio̍h só͘ khòaⁿ-kìⁿ koan-hē góa ê sū, í-ki̍p chiong-lâi beh tùi lí hián-hiān ê sū choh-chèng. 17Góa beh tùi [Í-sek-lia̍t]-lâng kap Gōa-pang-lâng ê tiong-kan kā lí kiù chhut-lâi, chhe-khián lí khì in hia, 18khui in ê ba̍k-chiu, hō͘ in lī-khui o͘-àm chìn-ji̍p kng-bêng, lī-khui Sat-tàn ê koân-sè kui-ǹg Siōng-tè, hō͘ in tùi sìn góa tit-tio̍h sià-chōe, koh sêng-siū choh Siōng-tè soán-bîn ê tōe-ūi.’ ” 19“Só͘-í, [A-ki-phàⁿ]-ông, góa bô ûi-pōe tùi thiⁿ lâi ê īⁿ-siōng. 20Góa tāi-seng tùi [Tāi-má-sū-kek] kap [Iâ-lō͘-sat-léng] ê lâng, āu-lâi tùi [Iû-thài] choân-tōe ê lâng, mā tùi Gōa-pang-lâng thoân-tō, khǹg in tio̍h hóe-kái lâi kui-ǹg Siōng-tè, koh tio̍h ēng hêng-ûi chèng-bêng in ū chin-chiàⁿ hóe-kái. 21Ūi-tio̍h chit-ê iân-kò͘, [Iû-thài]-lâng tī Sèng-tiān lāi lia̍h góa, siūⁿ-beh thâi góa. 22Kàu kin-á-ji̍t, góa tit-tio̍h Siōng-tè ê pang-chān, ōe-tàng khiā tī chia tùi chun-kùi kap pi-bî ê lâng chòe kiàn-chèng. Góa só͘ kóng ê, kap sian-ti í-ki̍p [Mô͘-se] só͘ kóng ê kâng-khoán, sī koan-hē chiong-lâi beh hoat-seng ê sū, 23chiū-sī Ki-tok it-tēng tio̍h siū-khó͘, chiâⁿ-chòe thâu-chi̍t-ê tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h ê, thang chiong chín-kiù ê kng thoân hō͘ [Iû-thài]-lâng kap Gōa-pang-lâng.” 24[Pó-lô] án-ni ūi-tio̍h ka-kī teh piān-hō͘ ê sî, [Hui-su-to͘] tùi i tōa-siaⁿ hoah, “[Pó-lô], lí khí-kông lah; lí ê phok-ha̍k hō͘ lí khí-kông lah!” 25[Pó-lô] kóng, “Hui-su-to͘ kok-hā! Góa pèng bô khí-kông; góa só͘ kóng ê ōe chin-si̍t koh ha̍p-lí. In-ūi ông lí chai chiah-ê tāi-chì, góa chiah káⁿ tōa-táⁿ tùi lí kóng. 26Góa siong-sìn ông tùi chiah-ê tāi-chì lóng chin chheng-chhó, in-ūi só͘ hoat-seng chiah-ê tāi-chì bô-lâng m̄-chai. 27[A-ki-phàⁿ]-ông, lí ū siong-sìn sian-ti bô? Góa chai lí ū.” 28[A-ki-phàⁿ] tùi [Pó-lô] kóng, “Lí kóng kúi-kù-á ōe chiū beh sòe-ho̍k góa chòe Ki-tok-tô͘ ò͘!” 29[Pó-lô] ìn kóng, “Bô-lūn kúi-kù-á ōe á-sī chin chōe ōe, góa kî-kiû Siōng-tè, m̄-nā sī lí, liân kin-á-ji̍t tī chia só͘-ū thiaⁿ góa kóng-ōe ê lâng mā lóng ōe kap góa kâng-khoán, m̄-kú bô chhin-chhiūⁿ góa hō͘ lâng ēng thih-liān liān-teh.” 30Ông, chóng-tok, [Pek-nî-ki], kap tâng chē ê lâng lóng khiā khí-lâi. 31In thòe-chhut liáu-āu hō͘-siōng tâm-lūn kóng, “Chit-ê lâng pèng bô hoān-tio̍h sím-mi̍h kai-sí á-sī tio̍h koaiⁿ-kaⁿ ê chōe.” 32[A-ki-phàⁿ] tùi [Hui-su-to͘] kóng, “Chit-ê lâng nā bô tùi hông-tè siōng-sò͘, chá chiū thang kā i pàng lah.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\