SÙ-TÔ͘ HĒNG-TOĀN 27

1Goán Í-keng koat-tēng tio̍h chē-chûn khì [Ì-tāi-lī], in chiū chiong [Pó-lô] kap kî-tha ê hoān-lâng kau hō͘ hông-ka kìm-ōe-kun chi̍t ê miâ kiò [Iû-liû] ê siú-ōe-tiúⁿ. 2Goán chē chi̍t chiah tùi [A-tāi-bí-tiân] lâi ê chûn; chit chiah chûn tú-á beh iân [A-se-a]-séng kúi-nā ê káng-kháu khui-chûn. Ū chi̍t ê tùi [Thiap-sat-lô-nî-ka] lâi ê [Má-kî-tùn]-lâng [A-lí-ta̍t-kó͘] kap goán chòe-hé khì. 3Keh-ji̍t goán kàu [Se-tùn]. [Iû-liû] chin chhin-chhiat tùi-thāi [Pó-lô], chún i khì kìⁿ i ê pêng-iú, siū in chiau-thāi. 4Goán tùi hia koh khui-chûn, in-ūi ge̍k-hong, chiū sūn [Sài-phó͘-lō͘-su]-tó óa siám-hong hit pêng kiâⁿ. 5Goán keng-kè [Ki-lī-ka] kap [Pông-hui-lī-a] ê gōa-hái, lâi-kàu [Lū-ka] ê [Múi-la]. 6Tī hia, siú-ōe-tiúⁿ [Iû-liû] chhē-tio̍h chi̍t chiah tùi [A-le̍k-san-tāi] lâi ê chûn, beh khui khì [Ì-tāi-lī], chiū kiò goán chiūⁿ hit chiah chûn. 7Liân-sòa kúi-nā ji̍t, chûn kiâⁿ chin bān, bián-kióng chiah lâi-kàu [Kek-nî-thó͘] ê gōa-hái. In-ūi siū-tio̍h hong ê chó͘-tòng, goán chiū sūn [Khek-lí-te̍k]-tó lâm-pêng óa siám-hong hit pêng hōaⁿ kiâⁿ tùi [Sat-mô͘-nî]-kak kè-khì. 8Goán ê chûn sūn hái-kîⁿ kiâⁿ, bián-kióng lâi-kàu lī [La-se-a] bô jōa hn̄g chi̍t ê kiò-chòe [An-choân-káng] ê só͘-chāi. 9Goán í-keng chhiân chin chōe ji̍t, koh in-ūi kìm-chia̍h ê choeh-kî mā kè liáu, kiâⁿ-chûn gûi-hiám, só͘-í [Pó-lô] khǹg tāi-ke, 10kóng, “Kok ūi sian-siⁿ, góa khòaⁿ lán kè-sio̍k kiâⁿ-chûn, m̄-nā hè-mi̍h kap chûn, liân lán ê sìⁿ-miā to ōe tú-tio̍h gûi-hiám koh tōa sún-sit.” 11M̄-kú siú-ōe-tiúⁿ lêng-khó siong-sìn chûn-tiúⁿ kap chûn-chú, m̄-thiaⁿ [Pó-lô] kóng ê ōe. 12Koh chit-ê káng-kháu mā bô sek-ha̍p kè tang-thiⁿ, tōa-pō͘-hūn ê lâng chàn-sêng khui-chûn, ǹg-bāng ōe-tàng kóaⁿ khì [Hui-nî-ki] kè tang-thiⁿ. [Hui-nî-ki] sī [Khek-lí-te̍k]-tó ê chi̍t ê káng-kháu, chi̍t bīn ǹg sai-lâm, chi̍t bīn ǹg sai-pak. 13Hit sî, lâm-hong bî-bî-á chhe lâi, tāi-ke siūⁿ-kóng ōe sūn-lī kàu bo̍k-te̍k-tōe chiū khí-tiàⁿ, óa [Khek-lí-te̍k]-tó ê hái-kîⁿ kiâⁿ. 14Bô kú ū chi̍t chūn kiò-chòe [Iú-la-kek-lô] ê tang-pak tōa-hong tùi [Khek-lí-te̍k]-tó sàu lo̍h-lâi. 15Chûn hō͘ hong sàu, sái bōe kiâⁿ, chiū chhut-chāi i phiau-liû. 16Goán lâi-kàu chi̍t ê sió-tó kiò-chòe [Ko-tāi] ê lâm-pêng, siám-hong ê hit pêng hōaⁿ, bián-kióng chiong kiù-seng-thêng pa̍k hó-sè. 17Jiân-āu chúi-siú chiong kiù-seng-thêng thoa khí-lâi chûn-téng, ēng tōa-soh kā i khún-teh. In kiaⁿ-liáu chûn tī [Sài-ní-tí] ê soa-chiu khò-chhián, chiū lo̍h-phâng, chhut-chāi i phiau-liû. 18Pō-hong kè-sio̍k chhe, keh-ji̍t in khai-sí chiong hè-mi̍h tàn-lo̍h hái. 19Tē-saⁿ ji̍t, in koh chhin-chhiú chiong chûn-téng ê khì-khū tàn-tiāu. 20Chin chōe ji̍t, ji̍t-thâu khòaⁿ bōe-tio̍h, chhiⁿ mā khòaⁿ bōe-tio̍h; hong-éng kè-sio̍k phah-kah chin lī-hāi, chòe-āu goán oân-choân hòng-khì tit-kiù ê ǹg-bāng. 21Chèng-lâng chin kú lóng bô chia̍h, [Pó-lô] khiā tī in tiong-ng, kóng, “Kok ūi sian-siⁿ, lín chá nā thiaⁿ góa ê ōe, bô tùi [Khek-lí-te̍k] khui-chûn, chiū bōe tú-tio̍h chit khoán ê gûi-hiám kap sún-sit. 22Hiān-chāi góa khǹg lín tio̍h ióng-kám; lín tiong-kan bô-kah chi̍t lâng ōe sòng-sit sìⁿ-miā; kan-ta ōe sit-lo̍h chit chiah chûn nā-tiāⁿ. 23In-ūi góa só͘ sio̍k só͘ kèng-pài ê Siōng-tè, cha-àm ū chhe I ê thiⁿ-sài lâi tùi góa 24kóng, ‘[Pó-lô], bián kiaⁿ! Lí it-tēng tio̍h khiā tī hông-tè bīn-chêng. Siōng-tè í-keng chiong chûn-lāi lóng-chóng ê lâng kau-thok lí lah.’ 25Só͘-í, tio̍h ióng-kám, in-ūi góa siong-sìn tāi-chì it-tēng ōe chiàu Siōng-tè kā góa kóng án-ni si̍t-hiān. 26Put-kò lán it-tēng ōe tī chi̍t ê tó-sū khò-chhián.” 27Kàu tē-cha̍p-sì ji̍t ê àm-sî, goán iáu tī [A-tek-lī-a]-hái teh phiau-liû. Kàu pòaⁿ-mî, chúi-siú siūⁿ-kóng goán teh-beh óa-kūn lio̍k-tōe, 28chiū tàn chhek-liōng-soh lo̍h-khì thàm, thàm-chhut ū sì-cha̍p kong-chhioh chhim; khah chìn-chêng, koh thàm chi̍t piàn, thàm-chhut ū saⁿ-cha̍p kong-chhioh chhim. 29In kiaⁿ-liáu chûn lôe-tio̍h àm-chiau, chiū tùi chûn-bé pha sì ê tiàⁿ, pek-chhiat thèng-hāu thiⁿ kín kng. 30Chúi-siú siūⁿ-beh pàng-sak chûn tô-cháu, chiong kiù-seng-thêng tūi lo̍h-khì hái-ni̍h, ké-chòe beh tùi chûn-thâu pha-tiàⁿ. 31[Pó-lô] tùi siú-ōe-tiúⁿ kap peng-teng kóng, “Chiah-ê lâng nā bô lâu tī chûn-téng, lín chiū bô kiù.” 32Peng-teng chiū chām-tn̄g kiù-seng-thêng ê soh, hō͘ i lâu-khì. 33Thiⁿ beh kng ê sî, [Pó-lô] khǹg chèng-lâng tio̍h chia̍h. I kóng, “Lín í-keng thèng-hāu cha̍p-sì ji̍t kú lóng bô chia̍h, 34só͘-í góa khǹg lín tio̍h chia̍h chi̍t-kóa mi̍h-kiāⁿ chiah ū khùi-la̍t. Lín liân chi̍t ki thâu-mn̂g to bōe sit-lo̍h.” 35[Pó-lô] kóng liáu-āu, the̍h piáⁿ, tī chèng-lâng ê bīn-chêng kám-siā Siōng-tè, peh-khui chia̍h. 36Chèng-lâng sim chiū tiāⁿ lo̍h-lâi, the̍h mi̍h-kiāⁿ chia̍h. 37Kap goán tâng-chûn ê lâng lóng-chóng ū nn̄g-pah chhit-cha̍p-la̍k ê. 38Tāi-ke chia̍h pá liáu-āu, chiong be̍h-á tàn lo̍h-hái, hō͘ chûn khah khin. 39Thiⁿ-kng ê sî, chúi-siú m̄-bat hit-ê só͘-chāi, put-kò in khòaⁿ-tio̍h ū chi̍t ê hái-oan ū soa-than, chiū siūⁿ-khòaⁿ ōe-tàng chiong chûn sái chiūⁿ-than á-bōe. 40In kā soh chām-tn̄g, chiong tiàⁿ hiat-lo̍h hái, koh tháu-khui chûn-tōa ê soh, kā chûn-thâu ê phâng tiàu khí-lâi, hō͘ i chia̍h-hong, hō͘ chûn sái chiūⁿ-than. 41M̄-kú chûn lôe-tio̍h soa-phiâⁿ soah khò-chhián; chûn-thâu kā tiâu-teh bōe tín-tāng, chûn-bé hō͘ tōa-éng phah-phòa. 42Peng-teng kiaⁿ-liáu hoān-lâng siû-chúi tô-cháu, siūⁿ-beh kā in lóng thâi-sí. 43M̄-kú siú-ōe-tiúⁿ ài-beh kiù [Pó-lô], chiū kā in chó͘-chí. I bēng-lēng ōe-hiáu siû ê lâng seng thiàu-lo̍h chúi, siû chiūⁿ-hōaⁿ; 44kî-tha ê lâng chiah lī-iōng chûn-pang á-sī chûn ê phòa-phìⁿ chiūⁿ-lio̍k. Chòe-āu, chèng-lâng lóng an-choân chiūⁿ-hōaⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\