SÙ-TÔ͘ HĒNG-TOĀN 28

1Goán an-choân chiūⁿ-lio̍k liáu-āu chiah chai hit-ê tó-sū kiò-chòe [Má-ní-tha]. 2Tong-tōe ê goân-chū-bîn tùi goán hui-siông chhin-chhiat, in-ūi lo̍h-hō͘ koh kôaⁿ, chiū khí-hé kā goán chiap-thāi. 3[Pó-lô] khioh chi̍t khún chhâ, hiat-lo̍h hé, hit-chūn ū chi̍t bé to̍k-chôa in-ūi hé sio sô chhut-lâi, tîⁿ tī i ê chhiú. 4Tong-tōe ê goân-chū-bîn khòaⁿ-tio̍h hit bé chôa tiàu tī [Pó-lô] ê chhiú-ni̍h, chiū kóng-lâi kóng-khì, “Chit-ê lâng it-tēng sī sat-jîn-hoān, sui-jiân tùi hái-ni̍h khioh-tio̍h miā, thian-lí bô iông-ún i oa̍h.” 5[Pó-lô] chiong hit bé chôa hiù-lo̍h hé-ni̍h, lóng bô siū-siong. 6Hiah-ê lâng lóng kim-kim teh khòaⁿ i ê chhiú ōe chéng khí-lâi, á-sī hut-jiân lek lo̍h-khì, sí-khì á-bōe. In thèng-hāu chin kú, khòaⁿ i lóng bô tāi-chì, chiū tian-tò siūⁿ-kóng i sī sîn-bêng. 7Hái-sū ê thâu-ba̍k [Pō͘-pek-liû] ū chi̍t tè tōe lī hit só͘-chāi bô jōa hn̄g. I hoan-gêng goán tī hia tòa saⁿ ji̍t, chin chhin-chhiat chiap-thāi goán. 8Tng-sî, [Pō͘-pek-liû] ê lāu-pē hoān-tio̍h jia̍t-pīⁿ kap chhiah-lī, tó tī bîn-chhn̂g. [Pó-lô] ji̍p-khì, kā i hōaⁿ-chhiú kî-tó, kā i i-hó. 9In-ūi chit-ê tāi-chì, tong-tōe kî-tha ê pīⁿ-lâng mā lâi, mā lóng tit-tio̍h i-hó. 10In sàng goán chin chōe lé-mi̍h; goán beh khui-chûn ê sî, chiong goán su-iàu ê mi̍h-kiāⁿ sàng kàu chûn-téng hō͘ goán. 11Saⁿ ge̍h-ji̍t āu, goán chē [A-le̍k-san-tāi] miâ kiò “Siang-siⁿ-á-sîn” ê chûn chhut-hoat. Chit chiah chûn tú tī chit-ê tó-sū kè tang-thiⁿ. 12Goán tī [Sū-la-kó͘] chiūⁿ-hōaⁿ, tī hia thêng-liû saⁿ ji̍t, 13āu-lâi tùi hia khui-chûn kàu [Lī-ki-ong], keh-ji̍t ū thàu lâm-hong, tē-jī ji̍t chiū kàu [Pō͘-tiu-lī]. 14Goán tī hia tú-tio̍h chi̍t-kóa hiaⁿ-tī chí-bē, in chhiáⁿ goán kap in tòa chi̍t lé-pài. Āu-lâi goán lâi-kàu [Lô-má]. 15[Lô-má] ê hiaⁿ-tī chí-bē thiaⁿ-tio̍h siau-sit, chiū lâi [A-pí-o͘]-chhī kap [Sam-koán] gêng-chiap. [Pó-lô] kìⁿ-tio̍h in chiū kám-siā Siōng-tè, koh-khah ū ióng-khì. 16Goán kàu [Lô-má] liáu-āu, [Pó-lô] tit-tio̍h ún-chún kap kò͘-siú i ê peng lēng-gōa tòa. 17Saⁿ ji̍t āu, [Pó-lô] chhiáⁿ tong-tōe [Iû-thài]-lâng ê léng-siù lâi. In chū-chi̍p ê sî, i tùi in kóng, “Kok ūi hiaⁿ-tī, góa sui-jiân bô chòe ûi-pōe tông-pau ê tāi-chì á-sī chó͘-sian ê kui-lē, m̄-kú tī [Iâ-lō͘-sat-léng] siū lia̍h, sàng-kau hō͘ [Lô-má] tong-kio̍k. 18In sím-mn̄g góa, khòaⁿ góa bô hoān-tio̍h kai-sí ê chōe, ū siūⁿ-beh pàng góa; 19put-kò [Iû-thài]-lâng hoán-tùi, góa chiah ko͘-put-chiong tùi hông-tè siōng-sò͘; kî-si̍t góa bô ì-sù beh khòng-kò ka-kī ê tông-pau. 20In-ūi án-ni, góa chiah iau-kiû kap lín kìⁿ-bīn, kap lín tâm-lūn. Góa sī ūi-tio̍h [Í-sek-lia̍t]-lâng só͘ ǹg-bāng Hit-ūi chiah siū thih-liān liān-teh.” 21In tùi i kóng, “Koan-hē lí ê tāi-chì, goán pèng bô tùi [Iû-thài] chiap-tio̍h phoe-sìn, mā bô hiaⁿ-tī lâi tùi goán pò-kò, á-sī kóng lí ê pháiⁿ-ōe. 22Put-kò goán ài thiaⁿ lí ê kiàn-kái, in-ūi goán chai lín chit phài ê lâng tī ta̍k só͘-chāi hō͘ lâng hoán-tùi.” 23In kap [Pó-lô] iok-tēng chi̍t ji̍t, kàu sî ū chin chōe lâng lâi [Pó-lô] só͘ tòa ê só͘-chāi. Tùi chá kàu àm, [Pó-lô] ūi-tio̍h Siōng-tè-kok chòe kiàn-chèng, ín-iōng [Mô͘-se] ê Lu̍t-hoat kap sian-ti ê chheh khǹg in sìn Iâ-so͘. 24I só͘ kóng ê ōe ū lâng sìn, ū lâng m̄-sìn. 25In tiong-kan ê ì-kiàn bô it-tì; in lī-khui í-chêng, [Pó-lô] kóng chit kù ōe: “Sèng Sîn thok sian-ti [Í-sài-a] tùi lín ê chó͘-sian kóng liáu chin tio̍h! 26I kóng: Lí khì kā chit-ê chú-bîn kóng: Lín thiaⁿ koh thiaⁿ, mā lóng bōe liáu-kái; lín khòaⁿ koh khòaⁿ, mā lóng bōe khòaⁿ-kìⁿ. 27In-ūi chit-ê chú-bîn ê sim tūn, hī-khang tāng, ba̍k-chiu pàng khoeh-khoeh. Nā m̄-sī án-ni, in ê ba̍k-chiu ōe khòaⁿ-kìⁿ, hī-khang ōe thiaⁿ-kìⁿ, sim ōe bêng-pe̍k, ōe hôe-sim tńg-ì, góa chiū kā in i-hó. 28“Só͘-í, lín tio̍h chai, Siōng-tè chit-ê chín-kiù ê sìn-sit í-keng thoân hō͘ Gōa-pang-lâng. In ōe thiaⁿ-thàn!” 30[Pó-lô] tòa tī ka-kī sè ê chhù chiok-chiok nn̄g nî kú. Lâi hóng-būn ê lâng, i lóng kā in chiap-thāi. 31I hó-táⁿ soan-iông Siōng-tè-kok ê sìn-sit, koh kà-sī koan-hē Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê sū, lóng bô siū chó͘-tòng.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\