SÙ-TÔ͘ HĒNG-TOĀN 3

1Ū chi̍t ji̍t, ē-po͘-sî saⁿ-tiám kî-tó ê sî-kan, [Pí-tek] kap [Iok-hān] chiūⁿ Sèng-tiān. 2Ū chi̍t ê chhut-sì kha chiū pái ê lâng, ta̍k ji̍t hō͘ lâng kng lâi hē tī Sèng-tiān hit-ê kiò-chòe “Súi-mn̂g” ê mn̂g-kháu, thang tùi ji̍p Sèng-tiān ê lâng kiû-khit. 3I chi̍t-ē khòaⁿ-tio̍h [Pí-tek] kap [Iok-hān] teh-beh ji̍p-khì Sèng-tiān, chiū kiû in siá-sì. 4[Pí-tek] kap [Iok-hān] chù-ba̍k kā i khòaⁿ, [Pí-tek] tùi i kóng, “Khòaⁿ goán!” 5I chiū chù-sîn khòaⁿ in, khòaⁿ ōe-tàng tùi in tit-tio̍h sím-mi̍h. 6[Pí-tek] tùi i kóng, “Kim, gûn, góa lóng bô, góa chiong góa só͘-ū ê hō͘ lí. Góa hōng [Ná-sat-le̍k]-lâng Iâ-so͘ Ki-tok ê miâ bēng-lēng lí, khí-lâi kiâⁿ!” 7Jiân-āu [Pí-tek] khan i ê chiàⁿ-chhiú, kā i hû khí-lâi. I ê kha kap kha-ba̍k sûi-sî ū-la̍t, 8chiū thiàu khí-lâi khiā-teh, koh kiâⁿ, kap in chòe-hé chìn-ji̍p Sèng-tiān, ná kiâⁿ ná thiàu, ná o-ló Siōng-tè. 9Chèng-lâng khòaⁿ-tio̍h i ná kiâⁿ ná siōng-chàn Siōng-tè, 10koh jīn-tit i sī pêng-siông chē tī “Súi-mn̂g” ê mn̂g-kháu teh kiû-khit hit-ê lâng, chiū tùi tī i sin-chiūⁿ só͘ hoat-seng ê tāi-chì kám-kak chin kî-koài tio̍h-kiaⁿ. 11Tī [Só͘-lô-bûn] ê cháu-lông, hit-ê tit-tio̍h i-hó ê lâng kā [Pí-tek] kap [Iok-hān] khiú tiâu-tiâu, chèng-lâng tōa kî-koài, lóng cháu óa-lâi. 12[Pí-tek] khòaⁿ-tio̍h hiah-ê lâng, chiū kā in kóng, “[Í-sek-lia̍t]-lâng, lín sī-án-chóaⁿ tùi chit hāng tāi-chì kám-kak kî-koài? Sī-án-chóaⁿ chù-ba̍k khòaⁿ goán, siūⁿ-kóng goán sī khò ka-kī ê lêng-le̍k á-sī khiân-sêng hō͘ chit-ê lâng khí-lâi kiâⁿ? 13[A-pek-la-hán], [Í-sat], [Ngá-kok] ê Siōng-tè, chiū-sī lán chó͘-sian ê Siōng-tè, í-keng hō͘ I ê lô͘-po̍k Iâ-so͘ tit-tio̍h êng-kng, chit-ūi Iâ-so͘ lín kā I kau hō͘ koaⁿ-hú; [Pí-lia̍p-to] koat-tēng beh pàng I ê sî, lín tong-tiûⁿ kū-choa̍t. 14Lín kū-choa̍t hit-ūi Sèng koh Kong-gī ê, iau-kiû [Pí-lia̍p-to] pàng chi̍t ê sat-jîn-hoān hō͘ lín. 15Lín thâi-sí oa̍h-miā ê Goân-thâu, chiū-sī Siōng-tè hō͘ I tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h Hit-ūi. Goán sī chit-ê tāi-chì ê kiàn-chèng-jîn. 16Lín só͘ khòaⁿ-kìⁿ só͘ bat chit-ê kha pái ê lâng, tùi sìn-khò chit-ê miâ, chiū-sī Iâ-so͘ ê miâ, ū tit-tio̍h khùi-la̍t. Tùi sìn-khò Iâ-so͘, chit-ê lâng oân-choân hó khí-lâi, chit hāng tāi-chì lín tāi-ke lóng ū khòaⁿ-tio̍h. 17“Pêng-iú, taⁿ góa chai lín kap lín ê léng-tō-chiá án-ni chòe sī in-ūi m̄-chai. 18Siōng-tè ū thong-kè chèng sian-ti ê chhùi ū-giân I ê Ki-tok tio̍h siū-khó͘, chit-ê tāi-chì kó-jiân èng-giām lah. 19Só͘-í, tio̍h hóe-kái kui-ǹg Siōng-tè, thang hō͘ lín ê chōe tit-tio̍h chhat-siau. 20Án-ni, Chú chiū ōe sù lín keng-sin ê ji̍t-chí, koh chhe-khián chá chiū kéng hó-sè ê Ki-tok Iâ-so͘ lâi. 21Chiàu Siōng-tè thong-kè kó͘-chá sèng sian-ti ê chhùi só͘ soan-pò͘ ê, I it-tēng tio̍h tiàm tī thiⁿ-téng ti̍t-kàu bān-mi̍h ho̍k-heng ê sî. 22[Mô͘-se] bat kóng, ‘Chú --- lín ê Siōng-tè beh tùi lín tông-pau ê tiong-kan kā lín jīm-bēng chi̍t ūi chhin-chhiūⁿ góa chit khoán ê sian-ti. I kā lín kóng ê ōe, lín lóng tio̍h thiaⁿ-thàn. 23M̄-thiaⁿ chit-ūi sian-ti ê ōe ê lâng, ōe tùi chú-bîn tiong lóng kā in tû-bia̍t.’ 24Tùi [Sat-bó-ní] kàu í-āu só͘-ū thoân sìn-sit ê sian-ti, lóng ū kóng-khí chiah-ê ji̍t-chí. 25Lín sī sian-ti ê kiáⁿ-sun, mā-sī Siōng-tè kap lín ê chó͘-sian só͘ li̍p ê iok ê kè-sêng-jîn. I bat tùi [A-pek-la-hán] kóng, ‘Tōe-chiūⁿ bān-cho̍k lóng ōe in-ūi lí ê hō͘-tāi tit-tio̍h hok-khì.’ 26Siōng-tè jīm-bēng I ê Lô͘-po̍k, seng chhe I lâi lín chia, kā lín sù-hok, hō͘ lín ta̍k ê lâng oa̍t tò-tńg lī-khui siâ-ok.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\