SÙ-TÔ͘ HĒNG-TOĀN 4

1[Pí-tek] kap [Iok-hān] tùi kûn-chiòng teh kóng-ōe ê sî, ū chè-si, Sèng-tiān ê siú-ōe-tiúⁿ, kap [Sat-to͘-kai]-phài ê lâng lâi. 2In hui-siông siū-khì, in-ūi chit nn̄g ê sù-tô͘ teh kà-sī chèng-lâng, kun-kù Iâ-so͘ ê koh-oa̍h soan-káng sí-lâng koh-oa̍h ê sū. 3In chiū lia̍h chit nn̄g ê sù-tô͘, kā in khu-liû kàu keh-ji̍t, in-ūi thiⁿ í-keng àm. 4Thiaⁿ-tio̍h sìn-sit ê ū chin chōe lâng sìn, ta-po͘-lâng ê jîn-sò͘ chha-put-to ū gō͘-chheng. 5Keh-ji̍t, [Iû-thài]-lâng ê léng-siù, tiúⁿ-ló, kap keng-ha̍k-kàu-su chū-chi̍p tī [Iâ-lō͘-sat-léng]. 6Tōa-chè-si [A-ná] kap [Kai-a-hoat], [Iok-hān], [A-le̍k-san-tāi], kap tōa-chè-si ê ka-cho̍k mā lóng tī hia. 7In kiò sù-tô͘ lâi khiā tī in tiong-kan, mn̄g kóng, “Lín khò sím-mi̍h koân-lêng, hōng sím-mi̍h miâ, chòe chit hāng tāi-chì?” 8Hit sî [Pí-tek] siū Sèng Sîn chhiong-móa, ìn kóng, “Kok ūi bîn-kan ê léng-siù kap tiúⁿ-ló, 9goán kin-á-ji̍t nā-sī ūi-tio̍h chit-ê kha pái ê lâng tit-tio̍h i-hó só͘ chòe ê hó-sū siū chhâ-mn̄g, 10lín tāi-ke kap só͘-ū [Í-sek-lia̍t]-lâng lóng tio̍h chai, chit-ê lâng oân-choân ióng-kiāⁿ khiā tī lín bīn-chêng, sī khò [Ná-sat-le̍k]-lâng Iâ-so͘ Ki-tok ê miâ. Chit-ūi Iâ-so͘ lín kā I tèng si̍p-jī-kè, m̄-kú Siōng-tè hō͘ I tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h. 11I chiū-sī Sèng-keng só͘ kóng: Lín chiah-ê khí-chhù-sai-hū só͘ khì-sak ê chio̍h, í-keng chiâⁿ-chòe siōng tiōng-iàu ê ki-chio̍h. 12Iâ-so͘ í-gōa lóng bô chín-kiù, in-ūi tī thiⁿ-ē jîn-kan, Siōng-tè bô sù pa̍t ê miâ hō͘ lán thang sìn-khò lâi tit-kiù.” 13Gī-oân khòaⁿ-tio̍h [Pí-tek] kap [Iok-hān] hiah-ni̍h ióng-kám, chai in sī bô tha̍k-chheh ê phó͘-thong-lâng, chiū chin tio̍h-kiaⁿ, koh jīn-tit in bat kap Iâ-so͘ chòe-hé, 14mā khòaⁿ-tio̍h hit-ê tit-tio̍h i-hó ê lâng khiā tī in sin-piⁿ, chiū bô ōe thang hoán-pok. 15Gī-oân chiū kiò in lī-khui gī-hōe, jiân-āu chham-siông 16kóng, “Lán tio̍h án-chóaⁿ lâi tùi-hù chiah-ê lâng? In só͘ kiâⁿ chit-ê kî-īⁿ ê sîn-jiah, tòa tī [Iâ-lō͘-sat-léng] ê lâng lóng chai, lán bô hoat-tō͘ hó͘-jīn. 17M̄-kú ūi-tio̍h beh pī-bián chit-ê tāi-chì tī bîn-kan ná thoân ná khoah, lán tio̍h kā in kéng-kò, tùi sím-mi̍h lâng to m̄-thang koh hōng Iâ-so͘ ê miâ káng-lūn.” 18Āu-lâi, in kiò hit nn̄g ê sù-tô͘ lâi, bēng-lēng in bōe ēng-tit koh hōng Iâ-so͘ ê miâ káng-lūn á-sī kà-sī. 19M̄-kú [Pí-tek] kap [Iok-hān] ìn kóng, “Tī Siōng-tè bīn-chêng, thiaⁿ-thàn lín á-sī thiaⁿ-thàn Siōng-tè chiah tio̍h, lín ka-kī phòaⁿ-toàn. 20In-ūi goán só͘ khòaⁿ-tio̍h só͘ thiaⁿ-tio̍h ê, bōe-tàng bô kóng.” 21Hiah-ê gī-oân m̄-chai tio̍h án-chóaⁿ kā in chhú-hoa̍t, chiū giâm-giâm kā in kéng-kò liáu-āu, pàng in khì; in-ūi bîn-chiòng lóng teh ūi-tio̍h só͘ hoat-seng ê tāi-chì kui êng-kng hō͘ Siōng-tè. 22Tùi chit-ê sîn-jiah tit-tio̍h i-hó hit-ê lâng í-keng sì-cha̍p gōa hè. 23[Pí-tek] kap [Iok-hān] siū tháu-pàng, chiū tò-khì tâng-phōaⁿ hia, chiong chè-si-tiúⁿ kap tiúⁿ-ló kā in kóng ê ōe lóng tùi in pò-kò. 24In thiaⁿ liáu chiū tâng-sim tōa-siaⁿ tùi Siōng-tè kî-tó kóng, “Chhòng-chō thiⁿ, tōe, hái, kap kî-tiong bān-mi̍h ê Chú-cháiⁿ, 25lí bat thong-kè Sèng Sîn ēng lí ê lô͘-po̍k goán ê chó͘ [Tāi-pi̍t] ê chhùi kóng: Gōa-pang sī-án-chóaⁿ háng-hoah? Bān-bîn sī-án-chóaⁿ kè-bô͘ bô hāu-kó ê sū? 26Tōe-chiūⁿ ê kun-ông lóng pâi-tīn beh kau-chiàn, thóng-tī-chiá liân-ha̍p khí-lâi, beh kong-kek Chú kap I soán-li̍p ê Ki-tok. 27[Hi-lu̍t] kap [Pâng-siu] [Pí-lia̍p-to] kó-jiân tī chit-ê siâⁿ-lāi kap Gōa-pang-lâng í-ki̍p [Í-sek-lia̍t]-lâng liân-ha̍p lâi kong-kek lí soán-li̍p sèng ê lô͘-po̍k Iâ-so͘. 28In chū-chi̍p beh chòe lí ê koân-lêng kap lí ê chí-ì ū-tēng ōe hoat-seng it-chhè ê sū. 29Taⁿ Chú ah, in teh kā goán khióng-hat, kiû lí kàm-chhat, hō͘ lí ê lô͘-po̍k koh-khah ū ióng-khì thang soan-káng lí ê sìn-sit. 30Kiû lí chhun-chhiú i-tī, koh thong-kè lí sèng ê lô͘-po̍k Iâ-so͘ ê miâ hō͘ goán kiâⁿ sîn-jiah kî-sū.” 31Kî-tó soah, chū-hōe ê só͘-chāi iô-tāng; in lóng siū Sèng Sîn chhiong-móa, ióng-kám soan-káng Siōng-tè ê sìn-sit. 32Choân-thé sìn-tô͘ lóng tâng-sim ha̍p-ì, bô chi̍t ê lâng kóng i ê châi-bu̍t sī ka-kī ê; só͘-ū ê mi̍h-kiāⁿ kong-ke ēng. 33Sù-tô͘ ēng tōa lêng-le̍k kiàn-chèng Chú Iâ-so͘ ê koh-oa̍h, chèng-lâng lóng tit-tio̍h tōa un-tián. 34In tiong-kan bô-lâng ū khiàm-kheh, in-ūi ū chhân-hn̂g chhù-the̍h ê lâng lóng bōe chhut-khì, 35só͘ tit-tio̍h ê chîⁿ the̍h lâi kau hō͘ sù-tô͘, chiàu ta̍k ê lâng ê su-iàu hun-phòe. 36Chi̍t ê chhut-sì tī [Sài-phó͘-lō͘-su] ê [Lī-bī]-lâng [Iok-sek], sù-tô͘ kā i kiò-chòe [Pa-ná-pa], ì-sù chiū-sī An-ùi-chiá. 37I bōe ka-kī ê chhân-hn̂g, chîⁿ the̍h lâi kau hō͘ sù-tô͘.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\