SÙ-TÔ͘ HĒNG-TOĀN 5

1Ū chi̍t ê lâng miâ kiò-chòe [A-ná-nî-a], i kap i ê bó͘ [Sat-hui-lah] bōe chi̍t-kóa chhân-hn̂g; 2i tit-tio̍h bó͘ ê tông-ì, chiong só͘ tit-tio̍h ê chîⁿ lâu chi̍t-kóa khí-lâi, chhun-ê the̍h lâi kau hō͘ sù-tô͘. 3[Pí-tek] tùi i kóng, “[A-ná-nî-a], lí ná hō͘ Sat-tàn khòng-chè lí ê sim lâi khi-phiàn Sèng Sîn, kā bōe chhân-hn̂g ê chîⁿ lâu chi̍t pō͘-hūn khí-lâi? 4Chhân-hn̂g iáu-bē bōe sī lí ê, bōe liáu só͘ tit-tio̍h ê chîⁿ lí ū koân thang chhú-lí, lí ná chòe chit khoán tāi-chì? Lí m̄-sī khi-phiàn lâng, sī khi-phiàn Siōng-tè!” 5[A-ná-nî-a] chi̍t-ē thiaⁿ-tio̍h chit-ê ōe, lek lo̍h-khì chiū sí. Thiaⁿ-tio̍h chit-ê tāi-chì ê lâng lóng chin kiaⁿ-hiâⁿ. 6Ū kúi-nā ê siàu-liân-lâng lâi, kā i ê si-thé pau khí-lâi, kng chhut-khì bâi-chòng. 7Chha-put-to saⁿ tiám cheng āu, i ê bó͘ ji̍p-lâi, m̄-chai só͘ hoat-seng ê tāi-chì. 8[Pí-tek] mn̄g i, “Lí kā góa kóng, lín bōe chhân-hn̂g só͘ tit-tio̍h ê chîⁿ kan-ta chiah-ê sī-bô?” I ìn kóng, “Sī, chiah-ê nā-tiāⁿ.” 9[Pí-tek] tùi i kóng, “Lín ná tâng-sim chhì-thàm Chú ê Sîn? Lí khòaⁿ, bâi-chòng lí tiōng-hu ê lâng tú tńg-lâi kàu mn̂g-kháu, in mā beh kā lí kng chhut-khì!” 10[Sat-hui-lah] sûi-sî lek lo̍h-khì [Pí-tek] ê kha-chêng chiū sí. Hiah-ê siàu-liân-lâng ji̍p-lâi khòaⁿ-tio̍h i í-keng sí, chiū kā i kng chhut-khì, bâi-chòng tī i tiōng-hu ê sin-piⁿ. 11Choân kàu-hōe kap thiaⁿ-tio̍h chiah-ê tāi-chì ê lâng lóng chin kiaⁿ-hiâⁿ. 12Sù-tô͘ tī bîn-kan kiâⁿ chin chōe sîn-jiah kî-sū. Sìn-tô͘ lóng tâng-sim ha̍p-ì tī [Só͘-lô-bûn] Cháu-lông chū-hōe. 13Bîn-chiòng lóng chin chun-tiōng in, m̄-kú m̄-káⁿ kap in chiap-kūn. 14Sìn Chú ê lâng it-ti̍t ke-thiⁿ, lâm-ê lú-ê lóng chin chōe. 15Ū lâng chiong pīⁿ-lâng khǹg tī bîn-chhn̂g á-sī chhn̂g-pho͘, kng chhut-lâi hē tī lō͘-piⁿ, tī [Pí-tek] keng-kè ê sî thang hō͘ i ê iáⁿ ìm-tio̍h. 16Koh ū kui-kûn lâng chhōa phòa-pīⁿ ê í-ki̍p hō͘ siâ-sîn khó͘-chhó͘ ê lâng tùi [Iâ-lō͘-sat-léng] chiu-ûi ê hiong-tìn chū-chi̍p óa-lâi, in lóng ū tit-tio̍h i-hó. 17Tōa-chè-si í-ki̍p kap i kâng-tóng, chiū-sī [Sat-to͘-kai]-tóng ê lâng, tùi sù-tô͘ móa-sim chi̍t-tò͘. 18In hē-chhiú lia̍h sù-tô͘, kā in koaiⁿ-lo̍h kaⁿ. 19Hit mî, Chú ê thiⁿ-sài phah-khui kaⁿ-mn̂g, kā in chhōa chhut-lâi, tùi in kóng, 20“Lín khì, khiā tī Sèng-tiān chiong chit-ê sù oa̍h-miā ê sìn-sit choân-pō͘ tùi bîn-chiòng soan-káng.” 21Sù-tô͘ thiaⁿ i ê ōe, thiⁿ beh-kng ê sî ji̍p-khì Sèng-tiān kà-sī lâng. Tōa-chè-si kap i kâng-tóng ê lâng kàu-ūi, chiū tiàu-chi̍p só͘-ū [Í-sek-lia̍t]-lâng ê tiúⁿ-ló khui-hōe, jiân-āu chhe lâng khì kaⁿ-ga̍k chhōa sù-tô͘ lâi. 22Siú-ōe kàu ê sî, hoat-hiān sù-tô͘ bô tī kaⁿ-ni̍h, chiū tò-lâi pò-kò kóng, 23“Goán hoat-hiān kaⁿ-ga̍k só tiâu-tiâu, khàn-siú khiā tī mn̂g-kháu, goán chi̍t-ē khui kaⁿ-mn̂g, lāi-bīn lóng bô khòaⁿ-tio̍h pòaⁿ-lâng.” 24Sèng-tiān ê siú-ōe-tiúⁿ kap chè-si-tiúⁿ thiaⁿ-tio̍h chit-ê pò-kò, m̄-chai tāi-chì ōe án-chóaⁿ ián-piàn chiū chin tio̍h-kip. 25Hit sî, ū chi̍t ê lâng ji̍p-lâi kā in kóng, “Lín kā in lia̍h-khì koaiⁿ tī kaⁿ-ni̍h hiah-ê lâng, hiān-chāi khiā tī Sèng-tiān teh kà-sī bîn-chiòng!” 26Hit-ê siú-ōe-tiúⁿ kap i ê pō͘-hā chiū khì kā sù-tô͘ chhōa lâi; in bô ēng pō-le̍k, in-ūi kiaⁿ bîn-chiòng ēng chio̍h-thâu kā in tìm. 27In chhōa sù-tô͘ ji̍p-lâi, hō͘ in khiā tī gī-hōe bīn-chêng. Tōa-chè-si chiū kā in sím-mn̄g, 28kóng, “Goán ū giâm-giâm kìm-chí lín m̄-thang ēng chit-ê miâ kà-sī lâng, lín hoán-tńg chiong chit-ê tō-lí thoân-piàn [Iâ-lō͘-sat-léng], siūⁿ-beh chiong lâu chit-ê lâng ê huih ê chek-jīm kui hō͘ goán.” 29[Pí-tek] kap kî-tha ê sù-tô͘ ìn kóng, “Goán tio̍h sūn-ho̍k Siōng-tè, m̄-sī sūn-ho̍k lâng. 30Lín kā I tèng-sí tī si̍p-jī-kè téng ê Iâ-so͘, lán chó͘-sian ê Siōng-tè ū hō͘ I koh-oa̍h. 31Chit-ūi Iâ-so͘, Siōng-tè ko-kú I chē tī ka-kī ê chiàⁿ-pêng, choh Siú-léng, choh Kiù-chú, thang hō͘ [Í-sek-lia̍t]-lâng hóe-kái, chōe tit-tio̍h sià-bián. 32Goán sī chiah-ê tāi-chì ê kiàn-chèng-jîn. Siōng-tè sù hō͘ sūn-ho̍k I ê lâng ê Sèng Sîn mā ūi-tio̍h chiah-ê tāi-chì choh chèng-jîn.” 33Gī-hōe ê gī-oân thiaⁿ-tio̍h chiah-ê ōe hui-siông siū-khì, ài-beh thâi in. 34M̄-kú in tiong-kan ū chi̍t ê [Hoat-lī-sài]-phài ê lâng, kiò-chòe [Ka-má-lia̍t], sī chèng-lâng chun-kèng ê keng-ha̍k-kàu-su. I khiā khí-lâi, hoan-hù sù-tô͘ chiām-sî chhut-khì, 35jiân-āu tùi gī-hōe kóng, “[Í-sek-lia̍t]-lâng, lín beh pān chiah-ê lâng tio̍h chin kín-sīn! 36Í-chêng [Tiu-tāi] khí-lâi, chū-chheng tōa jîn-bu̍t, iok ū sì-pah lâng tè i, āu-lâi i hō͘ lâng thâi-sí, só͘-ū tè i ê lâng lóng sì-sòaⁿ, siau-sit khì. 37Āu-lâi ū chi̍t ê [Ka-lī-lī]-lâng [Iû-tāi] tī hō͘-kháu-phó͘-cha ê sî chhut-hiān, chhōa chi̍t-kóa lâng tè i, i mā hō͘ lâng thâi-sí, tè i ê lâng lóng sì-sòaⁿ. 38Taⁿ koan-hē chit hāng tāi-chì, góa kā lín kóng, chiah-ê lâng m̄-thang chhap, chhut-chāi in khì. In só͘ kè-ōe só͘ chòe ê nā chhut tī lâng, it-tēng ōe sit-pāi; 39nā chhut tī Siōng-tè, lín chiū bōe-tàng kā in siau-bia̍t, kiaⁿ-liáu lín soah kap Siōng-tè choh tùi-thâu!” Gī-hōe chiap-la̍p i ê ì-kiàn. 40In kiò sù-tô͘ ji̍p-lâi, ēng piⁿ kā in phah, bēng-lēng in bōe ēng-tit koh hōng Iâ-so͘ ê miâ káng-tō, jiân-āu pàng in chhut-khì. 41Sù-tô͘ lī-khui gī-hōe, móa-sim hoaⁿ-hí, in-ūi in hō͘ lâng khòaⁿ-chòe ōe kham-tit ūi-tio̍h Chú ê miâ siū lêng-jio̍k. 42In ta̍k ji̍t tī Sèng-tiān kap jîn-ke kè-sio̍k kà-sī lâng, thoân Ki-tok Iâ-so͘.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\