SÙ-TÔ͘ HĒNG-TOĀN 6

1Bô kú í-āu, bûn-tô͘ ê lâng-sò͘ it-ti̍t ke-thiⁿ, kóng [Hi-la̍h]-gú ê [Iû-thài]-lâng bâi-oàn hiah-ê kóng [Hi-pek-lâi]-gú ê [Iû-thài]-lâng, in-ūi tī hun-phòe ji̍t-siông seng-oa̍h ê su-iàu ū hut-lio̍k in ê kóaⁿ-hū. 2Cha̍p-jī sù-tô͘ chiū tiàu-chi̍p choân-thé bûn-tô͘, tùi in kóng, “Goán chiong soan-káng Siōng-tè sìn-sit ê kang-chok pàng hē-teh, khì koán hun-phòe ji̍t-siông seng-oa̍h ê su-iàu bô ha̍h. 3Só͘-í, hiaⁿ-tī ah, tio̍h tùi lín tiong-kan soán chhit ê ū hó miâ-siaⁿ, siū Sèng Sîn chhiong-móa, koh ū tì-hūi ê lâng, goán thang jīm-bēng in pān-lí chit-ê tāi-chì. 4Goán beh choan-sim tī kî-tó kap thoân-tō ê kang-chok.” 5Sù-tô͘ ê ì-kiàn tit-tio̍h choân hōe-chiòng chàn-sêng, in chiū soán [Sū-thê-hoán], i sī chhiong-móa sìn-sim kap Sèng Sîn ê lâng; koh soán [Hui-le̍k], [Pek-lô-ko-lô], [Nî-ka-ná], [Thê-bûn], [Pa-bí-ná], kap kái-chong ji̍p [Iû-thài]-kàu ê [An-thê-o]-lâng [Nî-ko-la]. 6In hō͘ chiah-ê lâng khiā tī sù-tô͘ bīn-chêng, sù-tô͘ chiū ūi-tio̍h in kî-tó, kā in àn-chhiú. 7Siōng-tè ê sìn-sit kè-sio̍k thoân-khui; tī [Iâ-lō͘-sat-léng] bûn-tô͘ ê lâng-sò͘ ke-thiⁿ chin chōe, koh ū chin chōe chè-si mā thiaⁿ-thàn chit-ê sìn-gióng. 8[Sū-thê-hoán] chhiong-móa un-sù kap lêng-le̍k, tī bîn-chiòng ê tiong-kan kiâⁿ tōa kî-sū kap sîn-jiah. 9Put-kò ū chi̍t-kóa lâng khí-lâi kap [Sū-thê-hoán] piān-lūn, in sī tùi [Kó͘-lī-nāi] kap [A-le̍k-san-tāi] lâi, sio̍k ‘Chū-iû-jîn’ hōe-tn̂g ê hōe-oân, í-ki̍p tùi [Ki-lī-ka] kap [A-se-a] lâi ê lâng. 10Sèng Sîn sù tì-hūi hō͘ [Sū-thê-hoán], hō͘ in bô hoat-tō͘ thang piān-pok. 11Āu-lâi, in bóe-siu chi̍t-kóa lâng chhut-lâi kóng, “Goán bat thiaⁿ-tio̍h i húi-pòng [Mô͘-se] kap Siōng-tè ê ōe.” 12In siàn-tōng bîn-chiòng, tiúⁿ-ló, kap keng-ha̍k-kàu-su, chhiong-khì lia̍h [Sū-thê-hoán], kā i kau hō͘ gī-hōe. 13In kiò chi̍t-kóa ké chèng-jîn chhut-lâi, kóng, “Chit-ê lâng put-sî kóng-ōe kong-kek chit-ê Sèng-tiān kap [Mô͘-se] ê Lu̍t-hoat. 14Goán bat thiaⁿ-tio̍h i kóng, chit-ê [Ná-sat-le̍k]-lâng Iâ-so͘ beh húi-hoāi chit-ê Sèng-tiān, koh kái-piàn [Mô͘-se] thoân hō͘ lán ê kui-lē.” 15Hit sî chē tī gī-hōe ê lâng lóng chù-ba̍k khòaⁿ [Sū-thê-hoán], khòaⁿ-tio̍h i ê bīn chhin-chhiūⁿ thiⁿ-sài ê bīn-māu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\