SÙ-TÔ͘ HĒNG-TOĀN 7

1Tōa-chè-si mn̄g [Sū-thê-hoán], “Sū-si̍t sī án-ni sī-bô?” 2[Sū-thê-hoán] ìn kóng, “Kok ūi hū-ló hiaⁿ-tī, chhiáⁿ thiaⁿ! Lán ê chó͘-sian [A-pek-la-hán] sóa-khì [Hap-lân] í-chêng, iáu tòa tī [Bí-só͘-put-ta̍t-bí-a] ê sî, êng-kng ê Siōng-tè tùi i hián-hiān, 3kā i kóng, ‘Tio̍h lī-khui lí ê kò͘-hiong kap chhin-cho̍k, khì góa beh chí-sī lí ê só͘-chāi.’ 4[A-pek-la-hán] chiū lī-khui [Ka-le̍k-tí]-lâng ê tōe-hng, khì tòa tī [Hap-lân]. I ê lāu-pē sí liáu-āu, Siōng-tè tùi hia kā i chhian-sóa lâi hiān-chāi lín teh tòa chit-ê tōe. 5M̄-kú Siōng-tè lóng bô sán-gia̍p hō͘ i, liân kha ta̍h hiah-ni̍h sòe ê tōe to bô. Sui-jiân hit sî i iáu bô kiáⁿ, m̄-kú Siōng-tè èng-ún beh sù i chit-ê thó͘-tōe, hō͘ i kap i ê hō͘-tāi chòe sán-gia̍p. 6Siōng-tè ū án-ni kóng, ‘Lí ê hō͘-tāi ōe khì kià-ku tī gōa-kok, chòe lô͘-châi siū ge̍k-thāi sì-pah nî kú.’ 7I koh kóng, ‘M̄-kú góa beh sím-phòaⁿ hit-ê hō͘ in chòe lô͘-châi ê kok-ka, āu-lâi góa ōe hō͘ in chhut-lâi, tī chit-ê só͘-chāi kèng-pài góa.’ 8Jiân-āu Siōng-tè ū kap i li̍p-iok, ēng kat-lé chòe kì-hō. In-ūi án-ni, [A-pek-la-hán] siⁿ [Í-sat] liáu-āu tē-poeh ji̍t kā i kat-lé. Āu-lâi [Í-sat] siⁿ [Ngá-kok], [Ngá-kok] siⁿ cha̍p-jī ê cho̍k-tiúⁿ. 9“Chiah-ê cho̍k-tiúⁿ oàn-tò͘ [Iok-sek], kā i bōe khì [Ai-ki̍p], m̄-kú Siōng-tè kap i tông-chāi, 10kiù i thoat-lī it-chhè ê chai-lān, hō͘ i tī [Ai-ki̍p]-ông Hoat-ló ê bīn-chêng tit-tio̍h koan-ài kap tì-hūi, hō͘ [Hoat-ló] chí-phài i chòe [Ai-ki̍p] ê siú-siòng kap ông-kiong ê chóng-koán. 11Āu-lâi [Ai-ki̍p] kap [Ka-lâm] choân-tōe hoat-seng ki-hng, ín-khí tōa chai-lān, lán ê chó͘-sian bô niû-si̍t thang chia̍h. 12[Ngá-kok] thiaⁿ-tio̍h [Ai-ki̍p] ū niû-si̍t, chiū chhe lán ê chó͘-sian khì hia; che sī thâu-chi̍t piàn. 13Tē-jī piàn in khì ê sî, [Iok-sek] hō͘ i ê hiaⁿ-tī jīn-chhut i ê sin-hūn, tùi án-ni Hoat-ló chiah bat [Iok-sek] ê ka-cho̍k. 14[Iok-sek] chhe lâng khì chhiáⁿ i ê lāu-pē [Ngá-kok] kap choân ka-cho̍k chhit-cha̍p-gō͘ ê lâng lóng khì [Ai-ki̍p]. 15[Ngá-kok] chiū lo̍h-khì [Ai-ki̍p], āu-lâi i kap lán ê chó͘-sian lóng sí tī hia; 16in ê ûi-thé hō͘ lâng ūn kàu [Sī-kiàm], bâi-chòng tī [A-pek-la-hán] ēng chîⁿ tùi [Hap-boa̍t] ê kiáⁿ-sun bóe hit-ê bōng-tōe. 17“Siōng-tè tùi [A-pek-la-hán] ê èng-ún jú teh-beh si̍t-hiān, [Í-sek-lia̍t]-lâng tī [Ai-ki̍p] ê jîn-kháu jú ke-thiⁿ chin chōe. 18Āu-lâi ū lēng-gōa chi̍t ê m̄-bat [Iok-sek] ê ông khí-lâi thóng-tī [Ai-ki̍p]. 19I ēng khúi-kè tùi-hù lán ê bîn-cho̍k, ge̍k-thāi lán ê chó͘-sian, kiông-pek in kā eⁿ-á tàn tī gōa-bīn, hō͘ in sí. 20Tú chit-ê sî [Mô͘-se] chhut-sì, siⁿ-chòe hui-siông chheng-súi tit-lâng-thiàⁿ. I tī lāu-pē ê chhù siū iúⁿ-chhī saⁿ ge̍h ji̍t kú. 21I siū pàng-sak ê sî, Hoat-ló ê cha-bó͘-kiáⁿ kā i khioh-khì chòe ka-kī ê kiáⁿ iúⁿ-chhī. 22I siū chai-pôe ha̍k-si̍p [Ai-ki̍p] it-chhè ê tì-hūi, kóng-ōe chòe tāi-chì lóng ū châi-lêng. 23“[Mô͘-se] móa sì-cha̍p hè ê sî, siūⁿ-beh khì thàm ka-kī ê hiaⁿ-tī [Í-sek-lia̍t] tông-pau. 24I khòaⁿ-tio̍h chi̍t ê hiaⁿ-tī hō͘ [Ai-ki̍p]-lâng khi-hū, chiū khì kā i pó-hō͘, phah-sí hit-ê [Ai-ki̍p]-lâng, thòe i pò-ho̍k. 25I siūⁿ-kóng ka-kī ê hiaⁿ-tī ōe liáu-kái Siōng-tè beh ēng i ê chhiú lâi kái-kiù in, m̄-kú in bô liáu-kái. 26Keh-ji̍t, i khòaⁿ-tio̍h nn̄g ê [Í-sek-lia̍t]-lâng teh oan-ke, siūⁿ-beh kā in tiâu-kái, kóng, “Pêng-iú, lín sī hiaⁿ-tī, ná teh hō͘-siōng khi-hū?” 27M̄-kú hit-ê teh khi-hū lâng ê kā [Mô͘-se] sak-khui, kóng, “Siáⁿ-lâng jīm-bēng lí choh goán ê thâu-lâng, choh goán ê phòaⁿ-koaⁿ? 28Lí mā beh thâi góa chhin-chhiūⁿ cha-hng thâi hit-ê [Ai-ki̍p]-lâng ò͘?” 29[Mô͘-se] chi̍t-ē thiaⁿ-tio̍h chit-ê ōe chiū tô-cháu, khì [Bí-tiân]-lâng ê tōe kià-ku; i tī hia siⁿ nn̄g ê kiáⁿ. 30“Sì-cha̍p nî āu, tī [Se-nái]-soaⁿ ê khòng-iá ū chi̍t ê thiⁿ-sài tī chhì-phè ê hé-iām tiong tùi [Mô͘-se] hián-hiān. 31[Mô͘-se] khòaⁿ-kìⁿ chit-ê kéng-siōng kám-kak chin hi-kî, kiâⁿ óa-khì beh khòaⁿ khah siông-sè ê sî, ū thiaⁿ-kìⁿ Chú ê siaⁿ kóng, 32‘Góa sī lín chó͘-sian ê Siōng-tè, sī [A-pek-la-hán], [Í-sat], [Ngá-kok] ê Siōng-tè.’ [Mô͘-se] kiaⁿ-kah phi̍h-phi̍h-chhoah, m̄-káⁿ khòaⁿ. 33Chú tùi i kóng, ‘Ôe thǹg khí-lâi, in-ūi lí só͘ khiā ê só͘-chāi sī sèng-tōe. 34Góa ê chú-bîn tī [Ai-ki̍p] só͘ siū ê thòng-khó͘, góa khak-si̍t ū khòaⁿ-tio̍h, mā ū thiaⁿ-tio̍h in ê ai-kiò, góa lo̍h-lâi beh chín-kiù in. Taⁿ lí lâi, góa beh chhe lí khì [Ai-ki̍p].’ 35“Chit-ê [Mô͘-se], [Í-sek-lia̍t]-lâng bat kā i kū-choa̍t, mn̄g i kóng ‘Siáⁿ-lâng jīm-bēng lí choh thâu-lâng, choh phòaⁿ-koaⁿ?’ Chit-ê lâng Siōng-tè khiok thong-kè tī hé-iām tiong hián-hiān ê thiⁿ-sài chhe-phài i choh léng-siù, choh chín-kiù-chiá. 36I chhōa in chhut-lâi, tī [Ai-ki̍p], tī [Âng-hái], tī khòng-iá sì-cha̍p nî kú, kiâⁿ chin chōe kî-sū sîn-jiah. 37Chit-ê [Mô͘-se] bat tùi [Í-sek-lia̍t] kiáⁿ-sun kóng ‘Siōng-tè beh tùi lín hiaⁿ-tī ê tiong-kan kā lín heng-khí chi̍t ê chhin-chhiūⁿ góa chit khoán ê sian-ti.’ 38[Mô͘-se] mā bat kap tī [Se-nái]-soaⁿ tùi i kóng-ōe hit-ê thiⁿ-sài í-ki̍p lán ê chó͘-sian tī khòng-iá chū-hōe; i ū niá-siū oa̍h ê sìn-sit lâi thoân hō͘ lán. 39Lán ê chó͘-sian m̄-khéng thiaⁿ-thàn, tian-tò kā i kū-choa̍t, siūⁿ-beh tò tńg-khì [Ai-ki̍p]. 40In tùi [A-lûn] kóng, ‘Lí tio̍h chō chi̍t-kóa sîn-bêng lâi kā goán chhōa-lō͘, in-ūi chhōa goán chhut [Ai-ki̍p] hit-ê [Mô͘-se] m̄-chai tú-tio̍h sím-mi̍h tāi-chì.’ 41Hit sî in chō chi̍t ê gû-á-kiáⁿ ê siōng, tùi hit-ê ngó͘-siōng hiàn-chè, ūi-tio̍h ka-kī ê chhiú só͘ chō ê ngó͘-siōng khèng-chiok. 42M̄-kú Siōng-tè oa̍t-thâu m̄ khòaⁿ in, chhut-chāi in khì pài thiⁿ-téng ê chhiⁿ-sîn, chiàu sian-ti-su só͘ kóng: [Í-sek-lia̍t] ke ah, lín tī khòng-iá sì-cha̍p nî kú, kiám bat hiàn seng-lé á-sī chè-mi̍h hō͘ góa? 43Lín kng [Mô͘-lo̍k] ê pò͘-pîⁿ, í-ki̍p [Lí-hoan] sîn ê chhiⁿ, chiū-sī lín chō lâi pài ê siōng; só͘-í góa beh kā lín chhian-sóa khì [Pa-pí-lûn] hit pêng! 44“Lán ê chó͘-sian tī khòng-iá ū kiàn-chèng ê hōe-bō͘, chiū-sī Siōng-tè tùi [Mô͘-se] kóng-ōe ê sî chí-sī i, chiàu i só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê bô͘-hêng kiàn-chō ê. 45Āu-lâi lán ê chó͘-sian kè-sêng chit-ê hōe-bō͘. Siōng-tè tùi in bīn-chêng kā gōa-cho̍k kóaⁿ-cháu; in chiàm-niá hit-ê thó͘-tōe í-āu chiah kap [Iok-su-a] chiong hōe-bō͘ sóa khì hia, it-ti̍t kàu [Tāi-pi̍t] ê sî-tāi. 46[Tāi-pi̍t] ū tit-tio̍h Siōng-tè hoaⁿ-hí, thang kiû Siōng-tè chún i ūi-tio̍h [Ngá-kok] ê ke chhē chi̍t ê khiā-khí ê só͘-chāi. 47M̄-kú āu-lâi ūi-tio̍h Siōng-tè khí Sèng-tiān ê sī [Só͘-lô-bûn]. 48“Kî-si̍t Chì-koân ê Siōng-tè pèng bô tòa tī lâng ê chhiú só͘ khí ê chhù, chhin-chhiūⁿ sian-ti só͘ kóng: 49Chú kóng: Thiⁿ sī góa ê pó-chō, tōe sī góa ê kha-tiam. Lín beh kā góa khí sím-mi̍h khoán chhù? Tó-ūi sī góa an-hioh ê só͘-chāi? 50Che it-chhè kiám m̄-sī góa chhin-chhiú chhòng-chō ê? 51“Lín chiah-ni̍h kò͘-chip! Lín ê sim ngī, hīⁿ-khang m̄-thiaⁿ! Lín kap lín ê chó͘-sian sio-siâng, put-sî hoán-khòng Sèng Sîn! 52Tó chi̍t ê sian-ti bô siū-tio̍h lín ê chó͘-sian pek-hāi? Ū-giân hit-ê Kong-gī ê Lô͘-po̍k lâi-lîm hiah-ê lâng lóng hō͘ lín thâi-sí. Taⁿ lín chiâⁿ-chòe chhut-bōe koh thâi-sí hit-ūi Lô͘-po̍k ê lâng. 53Lín sī tùi thiⁿ-sài niá-siū Siōng-tè Lu̍t-hoat ê lâng, kèng-jiân bô chun-siú!” 54In thiaⁿ-tio̍h [Sū-thê-hoán] chiah-ê ōe hui-siông siū-khì, tùi i kā-gê chhiat-chhí. 55M̄-kú [Sū-thê-hoán] hō͘ Sèng Sîn chhiong-móa, gia̍h-thâu khòaⁿ thiⁿ, khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè ê êng-kng, mā khòaⁿ-tio̍h Iâ-so͘ khiā tī Siōng-tè ê chiàⁿ-pêng. 56I kóng, “Lín khòaⁿ! Góa khòaⁿ-kìⁿ thiⁿ khui, Jîn-chú khiā tī Siōng-tè ê chiàⁿ-pêng!” 57Chèng-lâng ng hīⁿ-khang, tōa-siaⁿ hoah, chòe-hé chhi̍h óa-khì, 58kā i thoa chhut-khì siâⁿ-gōa, ēng chio̍h-thâu kā i tìm. Hiah-ê chèng-jîn chiong ka-kī ê gōa-saⁿ kau hō͘ chi̍t ê kiò-chòe [Sò-lô] ê siàu-liân-lâng kò͘. 59In ēng chio̍h-thâu tìm [Sū-thê-hoán] ê sî, [Sū-thê-hoán] kiû-kiò kóng, “Chú Iâ-so͘, kiû lí chiap-la̍p góa ê lêng-hûn!” 60I koh kūi lo̍h-khì, tōa-siaⁿ hoah, “Chú ah, m̄-thang chiong chit-ê chōe kui hō͘ in!” I kóng liáu chiū sí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\