SÙ-TÔ͘ HĒNG-TOĀN 8

1Thâi-sí [Sū-thê-hoán] ê tāi-chì [Sò-lô] mā chàn-sêng. Kâng hit ji̍t, [Iâ-lō͘-sat-léng] ê kàu-hōe siū-tio̍h chin tōa ê pek-hāi. Sù-tô͘ í-gōa só͘-ū ê sìn-tô͘ lóng hun-sòaⁿ khì [Iû-thài] kap [Sat-má-lī-a] ê ta̍k só͘-chāi. 2M̄-kú ū chi̍t-kóa khiân-sêng ê lâng kā [Sū-thê-hoán] bâi-chòng, ūi-tio̍h i tōa pi-siong. 3Hit sî [Sò-lô] hē-chhiú chân-hāi kàu-hōe, chi̍t-hō͘ chi̍t-hō͘ ji̍p-khì, bô-lūn lâm lú lóng thoa chhut-lâi, kā in sàng khì koaiⁿ-lo̍h kaⁿ. 4Hiah-ê hun-sòaⁿ ê sìn-tô͘ khì ta̍k só͘-chāi thoân-tō. 5[Hui-le̍k] khì [Sat-má-lī-a] ê chi̍t ê siâⁿ, tùi hia ê lâng soan-iông Ki-tok. 6Kûn-chiòng thiaⁿ-tio̍h [Hui-le̍k] só͘ kóng ê ōe, koh khòaⁿ-tio̍h i só͘ kiâⁿ ê sîn-jiah, chiū choan-sim thiaⁿ i só͘ kóng ê ōe. 7Ū chin chōe hō͘ siâ-sîn hū-sin ê lâng tōa-siaⁿ hoah, tùi in só͘ hū-sin ê lâng chhut-khì. Ū chin chōe poàn-sin-put-sūi-ê kap kha-pái-ê mā tit-tio̍h i-hó. 8Hit-ê siâⁿ ê lâng lóng tōa hoaⁿ-hí. 9Ū chi̍t ê lâng miâ kiò-chòe [Se-bûn], í-chêng bat tī hit-ê siâⁿ kiâⁿ siâ-su̍t, ka-kī chū-khoa choh-tōa, hō͘ [Sat-má-lī-a] ê lâng tio̍h-kiaⁿ kî-koài. 10Siâⁿ-lāi ê lâng tōa-tōa sòe-sòe lóng thiaⁿ-thàn i, kóng, “Chit-ê lâng sī Siōng-tè ê koân-lêng, sī lâng teh kóng ê ‘Tāi-lêng-chiá’.” 11In lóng thiaⁿ-thàn i, in-ūi i chin kú ū ēng siâ-su̍t hō͘ in tio̍h-kiaⁿ kî-koài. 12Put-kò in sìn [Hui-le̍k] só͘ thoân Siōng-tè-kok ê hok-im kap Iâ-so͘ Ki-tok ê miâ liáu-āu, lâm-ê lú-ê lóng chiap-siū sóe-lé. 13Liân [Se-bûn] pún-sin mā sìn; i siū sóe-lé í-āu chiū kā [Hui-le̍k] tè tiâu-tiâu. I khòaⁿ-kìⁿ [Hui-le̍k] só͘ kiâⁿ ê sîn-jiah kap só͘ chòe tōa koân-lêng ê kî-sū, kám-kak chin tio̍h-kiaⁿ. 14[Iâ-lō͘-sat-léng] ê sù-tô͘ thiaⁿ-tio̍h [Sat-má-lī-a]-lâng í-keng chiap-siū Siōng-tè ê sìn-sit, chiū phài [Pí-tek] kap [Iok-hān] khì in hia. 15In lo̍h-khì, chiū ūi-tio̍h hiah-ê sìn-tô͘ kî-tó, hō͘ in thang tit-tio̍h Sèng Sîn, 16in-ūi hiah-ê sìn-tô͘ tú siū sóe-lé, kui tī Chú Iâ-so͘ ê miâ; Sèng Sîn iáu-bē kàng-lo̍h tī in tiong-kan jīm-hô-lâng. 17[Pí-tek] kap [Iok-hān] kā in àn-chhiú, in chiū tit-tio̍h Sèng Sîn. 18[Se-bûn] khòaⁿ-tio̍h sù-tô͘ àn-chhiú ê lâng lóng tit-tio̍h Sèng Sîn, chiū the̍h chîⁿ hō͘ in, 19kóng, “Chhiáⁿ lín mā chiong chit-ê koân-lêng hō͘ góa, hō͘ góa àn-chhiú ê lâng lóng ōe-tàng tit-tio̍h Sèng Sîn.” 20[Pí-tek] tùi i kóng, “Lí ê chîⁿ kap lí chòe-hé khì sí! Lí káⁿ siūⁿ-beh ēng chîⁿ bóe Siōng-tè ê un-sù! 21Che bô lí ê hūn, kap lí bô koan-hē; in-ūi tī Siōng-tè ê bīn-chêng lí chûn-sim put-liông. 22Só͘-í, tio̍h hóe-kái tû-khì chit-ê siâ-liām, kî-kiû Chú hō͘ lí sim-lāi ê ì-liām ōe-tàng tit-tio̍h sià-bián. 23Góa khòaⁿ-tio̍h lí sim-lāi ū chhiong-móa tham-sim chi̍t-tò͘, siū-tio̍h chōe-ok khu-sok.” 24[Se-bûn] ìn kóng, “Chhiáⁿ lí ūi-tio̍h góa tùi Chú kî-kiû, hō͘ lí só͘ kóng ê tāi-chì bōe lîm-kàu góa.” 25[Pí-tek] kap [Iok-hān] chòe kiàn-chèng, soan-káng Chú ê sìn-sit, jiân-āu tò-khì [Iâ-lō͘-sat-léng], iân-lō͘ tī [Sat-má-lī-a] ê chin chōe chng-siā thoân hok-im. 26Chú ê thiⁿ-sài kā [Hui-le̍k] kóng, “Khí-lâi, ǹg lâm-pêng khì, kiâⁿ tùi [Iâ-lō͘-sat-léng] lo̍h-khì [Ka-sat] hit tiâu lō͘.” Hit tiâu lō͘ í-keng hong-hòe. 27[Hui-le̍k] khí-lâi, chiū khì. I tī lō͘-tiong tú-tio̍h chi̍t ê [I-soh-phit-a] ê thài-kàm; chit-ê lâng sī [I-soh-phit-a] lú-ông [Kam-tāi-ki] ê châi-bū tāi-sîn. I chiūⁿ [Iâ-lō͘-sat-léng] khì kèng-pài Siōng-tè, tú-beh tò-khì, chē tī chhia-téng teh tha̍k sian-ti [Í-sài-a] ê chheh. 29Sèng Sîn kā [Hui-le̍k] kóng, “Chìn-chêng óa-khì tè hit tâi chhia.” 30[Hui-le̍k] cháu óa-khì, thiaⁿ-tio̍h i teh tha̍k sian-ti [Í-sài-a] ê chheh, chiū mn̄g, “Lí teh tha̍k ê, ū liáu-kái bô?” 31I ìn kóng, “Bô-lâng kā góa kóe-seh, góa ná-ōe liáu-kái?” Thài-kàm chiū chhiáⁿ [Hui-le̍k] chiūⁿ-chhia, kap i chòe-hé chē. 32I teh tha̍k ê hit tōaⁿ Sèng-keng sī án-ni: I chhin-chhiūⁿ iûⁿ hō͘ lâng khan khì thâi, chhin-chhiūⁿ iûⁿ-á tī chián-mn̂g ê lâng bīn-chêng bô chhut-siaⁿ, lóng bô khui-chhùi. 33I jím-siū lêng-jio̍k ê sî bô-lâng thòe I chú-chhî kong-tō. Sím-mi̍h-lâng ōe-tàng soat-bêng I ê sè-hē? In-ūi I ê sìⁿ-miā tùi tōe-chiūⁿ siau-bia̍t. 34Thài-kàm mn̄g [Hui-le̍k], “Chhiáⁿ mn̄g, sian-ti chit-ê ōe sī chí sím-mi̍h-lâng kóng ê? Sī chí i ka-kī á-sī chí pa̍t-lâng?” 35[Hui-le̍k] chiū tùi hit tōaⁿ keng-bûn khai-sí tùi i thoân Iâ-so͘ ê hok-im. 36In tùi hit tiâu lō͘ lo̍h-khì, kàu ū chúi ê só͘-chāi, thài-kàm kóng, “Chia ū chúi, góa kiám bōe ēng-tit tī chia niá-siū sóe-lé?” 38Thài-kàm kiò chhia thêng-teh, [Hui-le̍k] kap thài-kàm nn̄g ê chòe-hé lo̍h-khì chúi-ni̍h, [Hui-le̍k] chiū kā i sóe-lé. 39In tùi chúi-ni̍h khí-lâi ê sî, Chú ê Sîn kā [Hui-le̍k] chiap-khì; thài-kàm bô koh khòaⁿ-tio̍h i, m̄-kú iáu hoaⁿ-hoaⁿ hí-hí kè-sio̍k lú-thêng. 40Put-kò āu-lâi ū lâng tī [A-só-to͘] khòaⁿ-tio̍h [Hui-le̍k]; i iân-lō͘ tī ta̍k ê siâⁿ-chhī thoân hok-im it-ti̍t kàu [Khái-sat-lī-a].


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\