SÙ-TÔ͘ HĒNG-TOĀN 9

1[Sò-lô] kè-sio̍k khióng-hat beh sat-hāi Chú ê bûn-tô͘. I khì kìⁿ tōa-chè-si, 2iau-kiû tōa-chè-si siá kong-hâm hō͘ [Tāi-má-sū-kek] ta̍k ê hōe-tn̂g, chún i so͘-cha, nā ū chhē-tio̍h sìn-hōng chit-ê Tō-lō͘ ê lâng, bô-lūn lâm lú, thang kā in pa̍k khí-lâi, ah khì [Iâ-lō͘-sat-léng]. 3I chiū khì, teh-beh kàu [Tāi-má-sū-kek] ê sî hut-jiân ū kng tùi thiⁿ lâi, sì-bīn kā i chiò. 4I chiū poa̍h-lo̍h tōe, thiaⁿ-kìⁿ ū siaⁿ tùi i kóng, “[Sò-lô], [Sò-lô], lí sī-án-chóaⁿ teh pek-hāi góa?” 5I mn̄g kóng, “Chú ah, lí sī sím-mi̍h-lâng?” Hit-ê siaⁿ ìn kóng, “Góa chiū-sī lí teh pek-hāi ê Iâ-so͘. 6Khí-lâi, ji̍p-khì siâⁿ-lāi, lí tio̍h chòe ê sū, ū lâng ōe kā lí kóng.” 7Tâng-kiâⁿ ê lâng chiū khiā-teh, gāng-gāng bōe kóng-ōe; in ū thiaⁿ-tio̍h siaⁿ, lóng bô khòaⁿ-tio̍h lâng. 8[Sò-lô] tùi thô͘-kha peh khí-lâi, ba̍k-chiu thí-khui, lóng bô khòaⁿ-tio̍h sím-mi̍h. In chiū khan i ê chhiú, chhōa i ji̍p-khì [Tāi-má-sū-kek]. 9I saⁿ ji̍t kú bô khòaⁿ-kìⁿ, bô chia̍h, mā bô lim. 10Tī [Tāi-má-sū-kek] ū chi̍t ê bûn-tô͘ miâ kiò-chòe [A-ná-nî-a]. Tī īⁿ-siōng tiong Chú kā i kiò, “[A-ná-nî-a]!” I ìn kóng, “Chú ah, góa tī chia.” 11Chú kóng, “Khí-lâi, khì hit tiâu Ti̍t-koe, tī [Iû-tāi] ê chhù chhē chi̍t ê [Tāi-sò͘]-lâng kiò-chòe [Sò-lô]; i tú teh kî-tó, 12tī īⁿ-siōng tiong ū khòaⁿ-kìⁿ chi̍t ê lâng kiò-chòe [A-ná-nî-a] ji̍p-lâi kā i àn-chhiú, hō͘ i ōe-tàng koh khòaⁿ-kìⁿ.” 13[A-ná-nî-a] ìn kóng, “Chú ah, góa ū thiaⁿ-tio̍h chin chōe lâng kóng-khí chit-ê lâng tī [Iâ-lō͘-sat-léng] tùi lí ê sìn-tô͘ chòe chin chōe ok-to̍k ê tāi-chì. 14I ū chè-si-tiúⁿ ê siū-koân thang lia̍h só͘-ū kiû-kiò lí ê miâ ê lâng, hiān-chāi lâi tī chia.” 15Chú tùi i kóng, “Lí khì, i sī góa kéng-soán ê khì-khū, beh tùi Gōa-pang-lâng, kun-ông, kap [Í-sek-lia̍t]-lâng soan-iông góa ê miâ. 16Góa mā beh hō͘ i chai, ūi-tio̍h góa ê miâ i it-tēng tio̍h siū chin chōe khó͘-lān.” 17[A-ná-nî-a] chiū khì, ji̍p-khì hit keng chhù, kā [Sò-lô] àn-chhiú, kóng, “[Sò-lô] hiaⁿ-tī, lí lâi ê lō͘-tiong tùi lí hián-hiān ê Chú Iâ-so͘ chhe góa lâi beh hō͘ lí ōe-tàng koh khòaⁿ-kìⁿ, koh siū Sèng Sîn chhiong-móa.” 18Sûi-sî ū chhin-chhiūⁿ hî-lân ê mi̍h-kiāⁿ tùi [Sò-lô] ê ba̍k-chiu lak lo̍h-lâi, i chiū koh ōe khòaⁿ-kìⁿ. I khí-lâi, niá-siū sóe-lé; 19chia̍h pá liáu-āu, thé-le̍k ho̍k-goân. [Sò-lô] kap tī [Tāi-má-sū-kek] ê bûn-tô͘ chòe-hé tòa kúi-nā ji̍t. 20I sûi-sî tī ta̍k ê hōe-tn̂g soan-káng Iâ-so͘, kóng, “I sī Siōng-tè ê Kiáⁿ.” 21Thiaⁿ-tio̍h ê lâng lóng tio̍h-kiaⁿ, kóng, “Tī [Iâ-lō͘-sat-léng] siau-bia̍t kiû-kiò chit-ê miâ ê, kiám m̄-sī chit-ê lâng? I lâi chia kiám m̄-sī beh lia̍h sìn-tô͘, kā in ah-khì kau hō͘ chè-si-tiúⁿ?” 22[Sò-lô] ná kóng ná ū la̍t, chèng-bêng Iâ-so͘ sī Ki-tok, hō͘ tòa tī [Tāi-má-sū-kek] ê [Iû-thài]-lâng bô thang piān-pok. 23Chin chōe ji̍t āu, [Iû-thài]-lâng tàu-tīn kè-bô͘ beh thâi [Sò-lô], 24in ê kè-bô͘ ū hō͘ [Sò-lô] thiaⁿ-tio̍h. In mî-ji̍t tī siâⁿ-mn̂g tng-tán beh kā i thâi. 25M̄-kú i ê bûn-tô͘ tī àm-sî kā i chhōa chhut-lâi, ēng chi̍t ê nâ tùi siâⁿ-chhiûⁿ téng kā i lūi lo̍h-khì. 26[Sò-lô] kàu [Iâ-lō͘-sat-léng], siūⁿ-beh kap bûn-tô͘ kau-pôe, in lóng kiaⁿ i, in-ūi bô siong-sìn i sī bûn-tô͘. 27Put-kò [Pa-ná-pa] chiap-la̍p i, chhōa i khì kìⁿ sù-tô͘, kā in soat-bêng [Sò-lô] tī lō͘-tiong khòaⁿ-kìⁿ Chú ê keng-kè, Chú tùi i kóng-ōe, í-ki̍p i tī [Tāi-má-sū-kek] jōa-á-ni̍h ióng-kám hōng Chú ê miâ thoân-tō ê tāi-chì. 28[Sò-lô] tī [Iâ-lō͘-sat-léng] kap sù-tô͘ ū chhut-ji̍p lâi-óng, hōng Chú ê miâ hó-táⁿ thoân-tō. 29I mā ū kap kóng [Hi-la̍h]-gú ê [Iû-thài]-lâng kóng-ōe piān-lūn, in iáu-kú put-sî kè-bô͘ beh kā i thâi. 30Sìn-tô͘ chai-iáⁿ chit-ê tāi-chì, chiū chhōa i lo̍h-khì [Khái-sat-lī-a], tùi hia sàng i khì [Tāi-sò͘]. 31Hit sî, [Iû-thài], [Ka-lī-lī], kap [Sat-má-lī-a] ta̍k só͘-chāi ê kàu-hōe lóng ū pêng-an, ná kian-kò͘ hoat-tián, só͘-kiâⁿ só͘-chòe kèng-ùi Chú, tit-tio̍h Sèng Sîn ê kó͘-lē, jîn-sò͘ it-ti̍t ke-thiⁿ. 32[Pí-tek] khì ta̍k só͘-chāi hóng-būn, mā ū hóng-būn tiàm tī [Lū-tāi] ê sìn-tô͘. 33I tī hia tú-tio̍h chi̍t ê lâng miâ kiò-chòe [Í-nî-ngá]; chit-ê lâng poàn-sin-put-sūi, í-keng tó-chhn̂g poeh nî kú. 34[Pí-tek] tùi i kóng, “[Í-nî-ngá], Iâ-so͘ Ki-tok kā lí i-hó lah. Khí-lâi, chéng-lí ka-kī ê bîn-chhn̂g.” [Í-nî-ngá] sûi-sî khí-lâi. 35Só͘-ū tòa tī [Lū-tāi] kap [Sa-lûn] ê lâng lóng ū khòaⁿ-tio̍h, chiū sìn lâi kui Chú. 36Tī [Iok-phàⁿ] ū chi̍t ê lú sìn-tô͘, miâ kiò-chòe [Tāi-pí-tāi], [Hi-la̍h]-gú sī [To-ka], I ū chòe chin chōe hó-sū, chín-chè sàn-chhiah-lâng. 37I phòa-pīⁿ sí-khì, lâng sóe i ê si-thé liáu-āu, kā i hē tī lâu-téng ê pâng-keng. 38In-ūi [Lū-tāi] lī [Iok-phàⁿ] bô hn̄g, bûn-tô͘ thiaⁿ-tio̍h [Pí-tek] tī hia, chiū chhe nn̄g ê lâng khì hia, kiû i kóng, “Chhiáⁿ lí kóaⁿ-kín lâi goán hia.” 39[Pí-tek] chiū khí-lâi, kap in chòe-hé khì. I chi̍t-ē kàu-ūi, ū lâng chhōa i khì lâu-téng ê pâng-keng. Só͘-ū ê kóaⁿ-hū lóng ûi tī [Pí-tek] ê sin-piⁿ thî-khàu, the̍h [To-ka] siⁿ-chêng só͘ chòe ê lāi-saⁿ gōa-saⁿ hō͘ i khòaⁿ. 40[Pí-tek] kiò tāi-ke lóng chhut-khì, chiū kūi lo̍h-khì kî-tó, jiân-āu oa̍t kè-khì tùi si-thé kóng, “[Tāi-pí-tāi], khí-lâi!” [To-ka] ba̍k-chiu thí-khui, khòaⁿ-tio̍h [Pí-tek] chiū khí-lâi chē. 41[Pí-tek] chhun-chhiú kā i hû khí-lâi, āu-lâi kiò hiah-ê sìn-tô͘ kap kóaⁿ-hū lóng ji̍p-lâi, hō͘ koh-oa̍h khí-lâi ê [To-ka] kap in kìⁿ-bīn. 42Chit-ê siau-sit thoân-piàn [Iok-phàⁿ], chiū ū chin chōe lâng lâi sìn Chú. 43[Pí-tek] tī [Iok-phàⁿ] chi̍t ê choh-phê sai-hū [Se-bûn] ê chhù tòa chin chōe ji̍t.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\