KO-LÔ-SE 1

1Góa sī [Pó-lô], hōng Siōng-tè ê chí-ì choh Ki-tok Iâ-so͘ ê sù-tô͘, góa kap lán ê hiaⁿ-tī [Thê-mô͘-thài] 2siá-phoe hō͘ tòa tī [Ko-lô-se] ê sìn-tô͘, chiū-sī kap Ki-tok kiat-liân tiong-sìn ê hiaⁿ-tī chí-bē. Goān lán ê Pē Siōng-tè sù lín un-tián kap pêng-an! 3Goán ūi-tio̍h lín kî-tó ê sî sî-siông teh kám-siā lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê Pē Siōng-tè, 4in-ūi ū thiaⁿ-tio̍h lín tùi Ki-tok Iâ-so͘ ū sìn-sim, tùi só͘-ū ê sìn-tô͘ ū thiàⁿ-sim. 5Chiah-ê lóng sī ēng hit-ê ūi-tio̍h lín khǹg tī thiⁿ-téng ê ǹg-bāng chòe kun-kù; chit-ê ǹg-bāng tong-chho͘ hok-im chin-tō thoân hō͘ lín ê sî, lín í-keng ū thiaⁿ-tio̍h. 6Tú kap hok-im khai-sí thoân kàu lín hia koh lín chin-chiàⁿ jīn-bat Siōng-tè ê un-tián hit ji̍t khí ê chêng-hêng siâng-khoán, chit-ê hok-im hiān-chāi í-keng thoân kàu choân sè-kài ta̍k só͘-chāi, kè-sio̍k teh sêng-tióng kiat ké-chí. 7Lín tùi kap goán pîⁿ-pîⁿ choh lô͘-po̍k chhin-ài ê [Í-pa-hut] ū o̍h-tio̍h Siōng-tè ê un-tián; i ūi-tio̍h goán tiong-si̍t teh chòe Ki-tok ê chhe-ēng, 8mā ū tùi goán kóng-khí Sèng Sîn hō͘ lín ū thiàⁿ-sim ê sū. 9In-ūi án-ni, tùi thiaⁿ-tio̍h lín ê siau-sit í-āu, goán ū kè-sio̍k teh ūi-tio̍h lín kî-tó, kiû Siōng-tè hō͘ lín ōe-tàng tùi Sèng Sîn tit-tio̍h ta̍k-khoán ê tì-hūi kap lí-kái, chhiong-hun bêng-pe̍k I ê chí-ì, 10giân-hêng kú-chí chiàu Chú só͘ ài, hoān-sū hō͘ I hoaⁿ-hí, koh hō͘ lín chòe ta̍k hāng hó-sū, kiat hó ké-chí, tùi Siōng-tè ê jīn-bat mā jú ke-thiⁿ. 11Goān lín tùi I êng-iāu ê koân-lêng tit-tio̍h kàu-gia̍h ê khùi-la̍t, ū nāi-sim thang jím-siū it-chhè, koh ēng hoaⁿ-hí ê sim kám-siā Thiⁿ-pē, in-ūi I hō͘ lín ōe kham-tit hun-hióng I ūi-tio̍h ka-kī ê sìn-tô͘ pó-liû tī kng-bêng Kok-tō͘ ê hok-khì. 13I kiù lán thoat-lī o͘-àm ê koân-sè, kā lán sóa ji̍p-khì I só͘ thiàⁿ ê Kiáⁿ ê Kok-tō͘; 14lán tùi I ê Kiáⁿ tit-tio̍h kiù-sio̍k, chōe tit-tio̍h sià-bián. 15Ki-tok sī khòaⁿ-bōe-tio̍h ê Siōng-tè ê hêng-siōng: I sī Tōa-kiáⁿ, pí it-chhè siū-chō-ê khah chá ū. 16In-ūi Siōng-tè thong-kè I lâi chhòng-chō bān-iú, chiū-sī tī thiⁿ-téng kap tōe-chiūⁿ, khòaⁿ-ōe-tio̍h-ê kap khòaⁿ-bōe-tio̍h-ê, lêng-kài chē-ông-ūi-ê kap chú-chèng-chiá, thóng-léng-chiá kap chiáng-koân-chiá. Siōng-tè thong-kè I, iā ūi-tio̍h I, chhòng-chō bān-iú. 17Iáu-bē ū bān-iú í-chêng I chiū chûn-chāi, bān-iú khò I liân-kiat hó-sè. 18I sī kàu-hōe, chiū-sī I ê seng-khu ê thâu. I sī goân-sí, sī Tōa-kiáⁿ; Siōng-tè hō͘ I chiâⁿ-chòe thâu-chi̍t ê tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h ê, thang tī bān-iú tiong chiâⁿ-chòe tē-it. 19In-ūi Siōng-tè chiàu ka-kī ê chí-ì, chiong ka-kī oân-chéng ê te̍k-sèng chhiong-móa tī I lāi-bīn. 20Thong-kè I ê Kiáⁿ, Siōng-tè hō͘ bān-iú, bô-lūn tī thiⁿ-téng á-sī tōe-chiūⁿ, lóng kap I hô-hó; Siōng-tè thong-kè I ê Kiáⁿ tī si̍p-jī-kè téng lâu-huih sí lâi chhiok-sêng hô-pêng. 21Lín leh, lín ū chi̍t sî kap Siōng-tè toān-choa̍t koan-hē, sim-su kap I te̍k-tùi, chòe pháiⁿ tāi-chì. 22M̄-kú hiān-chāi, Siōng-tè í-keng thong-kè ka-kī ê Kiáⁿ jio̍k-thé ê sí, hō͘ lín kap I hô-hó, chiâⁿ-chòe sèng-kiat, bô khoat-tiám, bô thang hiâm ê chè-mi̍h hiàn tī I bīn-chêng. 23Lín tio̍h kian-chhî sìn-gióng, kian-kò͘ khiā-chāi, hō͘ lín thiaⁿ-tio̍h hok-im ê sî só͘ tit-tio̍h ê ǹg-bāng bô iô-tāng. Chit-ê hok-im í-keng thoân hō͘ thiⁿ-ē chiòng-seng; góa --- [Pó-lô] chiū-sī chit-ê hok-im ê chhe-ēng. 24Taⁿ góa ūi-tio̍h lín siū-khó͘ kám-kak chin hoaⁿ-hí; in-ūi góa jio̍k-thé ê siū-khó͘ sī teh oân-sêng Ki-tok ūi-tio̍h I ê seng-khu, chiū-sī kàu-hōe, siū iáu-bē liáu ê khó͘-lān. 25Góa choh kàu-hōe ê chhe-ēng; góa tùi Siōng-tè niá-siū ê jīm-bū sī ūi-tio̍h lín, beh chiong I ê sìn-sit oân-choân thoân-khui. 26Chit-ê sìn-sit sī le̍k-tāi í-lâi tùi jîn-lūi só͘ ún-ba̍t ê ò-pì, hiān-chāi í-keng tùi I ê sìn-tô͘ hián-bêng. 27Siōng-tè beh hō͘ in chai-iáⁿ, I ūi-tio̍h Gōa-pang-lâng só͘ chún-pī ê ò-pì sī jōa-ni̍h hong-hù koh êng-iāu. Chit-ê ò-pì sī Ki-tok tī lín lāi-bīn, I sī lín hun-hióng Siōng-tè êng-iāu ê ǹg-bāng. 28Só͘-í, goán tùi só͘-ū ê lâng soan-iông Ki-tok, ēng ta̍k khoán ê tì-hūi lâi khoàn-kài koh kà-sī chèng-lâng, thang hō͘ só͘-ū tī Ki-tok lāi-bīn chiâⁿ-chòe sêng-se̍k ê lâng hiàn hō͘ Siōng-tè. 29Ūi-tio̍h chit-ê bo̍k-te̍k, góa khò Ki-tok tī góa lāi-bīn ūn-chok ê tōa lêng-le̍k chīn-la̍t teh phah-piàⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\