KO-LÔ-SE 2

1Ūi-tio̍h lín kap [Ló-tí-ka]-lâng, í-ki̍p só͘-ū iáu m̄-bat kìⁿ-tio̍h góa ê lâng, góa ài lín chai góa jōa-á-ni̍h teh phah-piàⁿ. 2Góa ê bo̍k-te̍k sī ài in ê sim siū kó͘-lē, ēng thiàⁿ saⁿ kiat-liân, thang tit-tio̍h hong-hù ê lí-kái-le̍k, ū chhiong-hun ê khak-sìn lâi hiáu-ngō͘ Siōng-tè ê ò-pì, chiū-sī Ki-tok; 3Siōng-tè ê tì-hūi kap tì-sek ê it-chhè pó-pòe lóng ún-chông tī I lāi-bīn. 4Góa án-ni kóng sī ài lín bián hō͘ lâng ēng hoa-giân khá-gú kā lín chhōa-ji̍p bê-lō͘. 5Sui-jiân góa lâng bô tī lín hia, sim khiok kap lín chòe-hé. Góa khòaⁿ-kìⁿ lín ê seng-oa̍h kui-kui kú-kú, tùi Ki-tok ê sìn-sim ū kian-tēng, kám-kak chin hoaⁿ-hí. 6Kì-jiân lín ū chiap-siū Ki-tok Iâ-so͘ chòe Chú, chiū tio̍h kap I kiat-liân lâi seng-oa̍h, 7chiàu lín só͘ siū ê kà-sī, tī I lāi-bīn tèng-kun, tī I téng-bīn kiàn-li̍p, hō͘ sìn-sim tit-tio̍h kian-kò͘, chhiong-móa kám-siā. 8Tio̍h kín-sīn, m̄-thang hō͘ lâng ēng khong-tōng hu-ké ê tia̍t-ha̍k kā lín bê-khì, in-ūi hiah-ê ha̍k-soat sī kun-kù lâng ê thoân-soat kap chi-phòe ú-tiū ê siâ-sîn, m̄-sī Ki-tok. 9In-ūi Siōng-tè oân-chéng ê sîn-sèng tiàm tī khòaⁿ-ōe-tio̍h ê Ki-tok ê hêng-thé lāi-bīn, 10hō͘ lín kap I kiat-liân chiâⁿ-chòe oân-chéng. I sī goân-siú, chhiau-oa̍t it-chhè lêng-kài ê thóng-léng-chiá kap chiáng-koân-chiá. 11Lín mā í-keng ū chiap-siū kap Ki-tok liân-kiat ê kat-lé, m̄-sī ēng lâng ê chhiú, sī thong-kè Ki-tok ê kat-lé chiong lín chōe-sèng ê jio̍k-thé thǹg khí-lâi. 12Tùi sóe-lé, lín ū kap Ki-tok chòe-hé bâi-chòng; koh tùi sóe-lé, thong-kè sìn hō͘ Ki-tok tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h ê Siōng-tè ê tāi-lêng, hō͘ lín mā kap I chòe-hé koh-oa̍h. 13Lín í-chêng in-ūi hoān-chōe koh jio̍k-thé bô siū kat-lé, í-keng sí; m̄-kú hiān-chāi Siōng-tè í-keng hō͘ lín kap Ki-tok chòe-hé koh-oa̍h. Siōng-tè ū sià-bián lán it-chhè ê chōe-kò, 14thiat-siau tùi lán put-lī koh ū hoat-lu̍t hāu-le̍k ê chioh-kù, kā i tèng tī si̍p-jī-kè téng, hō͘ i sit-hāu. 15Siōng-tè ū kái-tû lêng-kài ê thóng-léng-chiá kap chiáng-koân-chiá ê koân-sè, hō͘ in tī Ki-tok khái-soân ê hâng-lia̍t tiong chòe chiàn-hoān sī-chiòng. 16Só͘-í, m̄-thang tī lim-chia̍h, siú choeh-kî, chhoe-it, á-sī An-hioh-ji̍t ê būn-tôe hō͘ lâng phoe-phòaⁿ. 17Chiah-ê put-kò sī chiong-lâi ê sū ê iáⁿ; Ki-tok chiah-sī si̍t-thé. 18M̄-thang siū hiah-ê kò͘-ì ké khiam-pi, pài thiⁿ-sài ê lâng éng-hióng, hō͘ lín sit-khì èng-tit ê pò-siúⁿ. Hiah-ê lâng óa-khò hoàn-sióng, chiàu lâng ê siūⁿ-hoat, bô-kun bô-kù chū-khoa chū-tāi, 19kap Thâu --- Ki-tok toān-choa̍t koan-hē. Tùi chit-ê Thâu, choân seng-khu tit-tio̍h êng-ióng, kun kap chat hō͘-siōng liân-chiap, chiàu Siōng-tè ê chí-ì sêng-tióng. 20Kì-jiân lín kap Ki-tok chòe-hé sí, thoat-lī chi-phòe ú-tiū ê siâ-sîn, ná iáu chhin-chhiūⁿ sio̍k chit sè-kan ê lâng teh seng-oa̍h, chun-siú “M̄-thang the̍h”, “M̄-thang chia̍h”, “M̄-thang bong” chit khoán ê kìm-khī? 22Chiah-ê put-kò sī lâng só͘ chō ê kàu-kui kap kà-sī, ēng liáu chiū bô lō͘-ēng. 23Pài thiⁿ-sài, ké khiam-pi, kap khó͘-chhó͘ seng-khu, khòaⁿ khí-lâi ná chhin-chhiūⁿ ū tì-hūi, kî-si̍t tùi khòng-chè jio̍k-thé ê chêng-io̍k lóng bô lō͘-ēng.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\