KO-LÔ-SE 3

1Kì-jiân lín í-keng kap Ki-tok chòe-hé koh-oa̍h, chiū tio̍h tui-kiû thiⁿ-téng ê sū, tī hia Ki-tok chē tī Siōng-tè ê chiàⁿ-pêng. 2Lín tio̍h choan-sim téng-bīn ê sū, m̄-sī tōe-chiūⁿ ê sū. 3In-ūi lín í-keng sí, lín ê oa̍h-miā kap Ki-tok chòe-hé ún-chông tī Siōng-tè lāi-bīn. 4Ki-tok sī lín ê oa̍h-miā, I hián-hiān ê sî, lín mā ōe kap I chòe-hé hián-hiān lâi hun-hióng I ê êng-iāu. 5Só͘-í, tio̍h siau-bia̍t lín lāi-bīn hiah-ê tōe-chiūⁿ ê io̍k-bōng, chiū-sī îm-loān, ù-òe, siâ-chêng, siâ-io̍k, kap tham-loân --- tham-loân sī pài ngó͘-siōng. 6In-ūi chiah-ê sū, Siōng-tè ê siū-khì beh lîm-kàu pōe-ge̍k ê lâng. 7Lín í-chêng thàn chiah-ê io̍k-bōng teh seng-oa̍h ê sî, giân-hêng kú-chí mā siū in chi-phòe. 8M̄-kú hiān-chāi lín tio̍h khì-sak siū-khì, pháiⁿ sèng-tē, oàn-hūn, húi-pòng, kap kóng lah-sap-ōe, téng. 9M̄-thang hō͘-siōng khi-phiàn, in-ūi lín í-keng ū chiong kū ê lâng kap si̍p-koàn thǹg khí-lâi, 10chiong sin ê lâng chhēng lo̍h-khì; chit-ê sin ê lâng, Chhòng-chō-chú chiàu ka-kī ê hêng-siōng kè-sio̍k teh kā i keng-sin, hō͘ lín thang chin-chiàⁿ bat I. 11Án-ni, bô koh hun-pia̍t [Hi-la̍h]-lâng á-sī [Iû-thài]-lâng, siū kat-lé á-sī bô siū kat-lé, bī-khai-hòa, iá-bân, lô͘-lē á-sī chū-iû-jîn. M̄-kú Ki-tok sī it-chhè, iā tī it-chhè ê lāi-bīn. 12Lín sī Siōng-tè só͘ kéng-soán ê chú-bîn, sī I só͘ thiàⁿ ê, só͘-í tio̍h ēng lîn-bín, chû-ài, khiam-pi, un-jiû, kap nāi-sim chòe saⁿ chhēng lo̍h-khì. 13Lín tiong-kan nā ū kiù-hun, tio̍h hō͘-siōng khoan-iông, pí-chhú sià-bián; chhin-chhiūⁿ Chú ū sià-bián lín, lín mā tio̍h án-ni saⁿ sià-bián. 14Chiah-ê í-gōa, tio̍h koh ke tha̍h thiàⁿ-sim, in-ūi thiàⁿ ōe hō͘ it-chhè liân-kiat, oân-choân hô-ha̍p. 15Tio̍h hō͘ Ki-tok só͘ sù ê hô-pêng chi-phòe lín ê sim; ūi-tio̍h beh hō͘ lín ū chit-ê hô-pêng, lín siū kéng-tiàu chiâⁿ-chòe chi̍t-thé. Lín koh tio̍h sî-siông kám-siā. 16Tio̍h hō͘ Ki-tok ê ōe hong-hong hù-hù tiàm tī lín lāi-bīn. Tio̍h ēng ta̍k khoán ê tì-hūi hō͘-siōng kà-sī, pí-chhú khoàn-kài, chhiùⁿ si-phian, sèng-si, lêng-koa, tùi sim-tóe kám-siā o-ló Siōng-tè. 17Lín bô-lūn chòe sím-mi̍h, kóng-ōe á-sī hêng-ûi, lóng tio̍h hōng Chú Iâ-so͘ ê miâ lâi chòe, thong-kè I lâi kám-siā Pē Siōng-tè. 18Choh hū-jîn-lâng-ê, tio̍h sūn-ho̍k tiōng-hu, in-ūi che sī sìn Chú ê lâng ê pún-hūn. 19Choh tiōng-hu-ê, tio̍h thiàⁿ hū-jîn-lâng, m̄-thang kā in pháiⁿ khoán-thāi. 20Choh jî-lú-ê, ta̍k hāng tāi-chì tio̍h sūn-ho̍k pē-bú, in-ūi che sī Chú só͘ hoaⁿ-hí ê. 21Choh lāu-pē-ê, m̄-thang kek jî-lú siū-khì, chiah-bōe hō͘ in hoe-sim sit-chì. 22Choh lô͘-lē-ê, ta̍k hāng tāi-chì tio̍h sūn-ho̍k sè-chiūⁿ ê chú-lâng, m̄-sī ūi-tio̍h beh hō͘ in hoaⁿ-hí chiah tī in bīn-chêng án-ni chòe, sī in-ūi kèng-ùi Chú sêng-sim chòe. 23Lín bô-lūn chòe sím-mi̍h, tio̍h chīn-sim chòe, m̄-sī ūi-tio̍h lâng, sī ūi-tio̍h Chú chòe. 24Tio̍h chai, Chú ōe kā lín pò-siúⁿ, hō͘ lín tùi I tit-tio̍h sán-gia̍p; lín teh ho̍k-sāi ê sī Chú Ki-tok. 25Choh-pháiⁿ ê lâng ōe siū pháiⁿ ê pò-èng, in-ūi Siōng-tè bōe phian-thāi lâng.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\