KO-LÔ-SE 4

1Choh chú-lâng-ê, tio̍h kong-pêng ha̍p-lí tùi-thāi lín ê lô͘-lē, lín chai, lín tī thiⁿ-téng mā ū chi̍t ūi Chú-lâng. 2Tio̍h kè-sio̍k pek-chhiat kî-tó; kî-tó ê sî tio̍h kéng-séng, tio̍h kám-siā. 3Mā tio̍h ūi-tio̍h goán kî-tó, kiû Siōng-tè hō͘ goán ū thoân sìn-sit ê ki-hōe, thang soan-iông Ki-tok ê ò-pì; góa sī ūi-tio̍h chit-ê chiah teh chē-kaⁿ. 4Tio̍h ūi-tio̍h góa kî-tó, hō͘ góa ōe-tàng chiong eng-kai kóng ê ò-pì kóng chheng-chhó. 5Tio̍h siān-iōng ki-hōe, tùi-thāi bī-sìn-chiá tio̍h ū tì-hūi. 6Kóng-ōe put-sî tio̍h un-hô, chhin-chhiūⁿ ēng iâm tiâu-bī, chai-iáⁿ tio̍h án-chóaⁿ ìn-tap ta̍k ê lâng. 7Koan-hē góa it-chhè ê tāi-chì, chhin-ài ê hiaⁿ-tī [Chhui-ki-kó͘] ōe kā lín kóng; tī Chú ê kang-chok i kap góa chòe-hé choh lô͘-po̍k, tiong-si̍t teh ho̍k-sāi. 8Góa chhe i khì lín hia, sī ài pò lín chai goán chia ê chêng-hêng, hō͘ lín ê sim thang tit-tio̍h kó͘-lē. 9[O-nî-se-bô͘] ōe kap i chòe-hé khì; i sī lín hia ê lâng, sī tiong-si̍t koh chhin-ài ê hiaⁿ-tī. In ōe chiong goán chia it-chhè ê tāi-chì pò lín chai. 10Kap góa chòe-hé chē-kaⁿ ê [A-lí-ta̍t-kó͘] beh kā lín chhéng-an; [Pa-ná-pa] ê piáu sió-tī [Má-khó] mā beh kā lín chhéng-an. Koan-hē [Má-khó], góa í-keng ū kā lín kau-tài, i khì ê sî tio̍h kā i chiap-thāi. 11Hit-ê kiò-chòe [Iû-sū-to͘] ê [Iâ-so͘] mā beh kā lín chhéng-an. Tī [Iû-thài]-lâng sìn-tô͘ tiong chí-ū chit saⁿ ê lâng ūi-tio̍h Siōng-tè-kok teh kap góa tâng-kang, in ū hō͘ góa chin tōa ê an-ùi. 12Tùi lín hia lâi Ki-tok Iâ-so͘ ê po̍k-jîn [Í-pa-hut] beh kā lín chhéng-an. I sî-siông ūi-tio̍h lín pek-chhiat kî-tó, kiû Siōng-tè hō͘ lín khiā-chāi, choh sêng-se̍k ê lâng, khak-sìn Siōng-tè lóng-chóng ê chí-ì. 13Góa thang chèng-bêng, i khak-si̍t ūi-tio̍h lín kap tòa tī [Ló-tí-ka] í-ki̍p [Hi-la̍h-pho-lí] ê lâng sin-khó͘ chòe-kang. 14Chhin-ài ê i-seng [Lō͘-ka] kap [Tí-má] beh kā lín chhéng-an. 15Chhiáⁿ lín thòe góa kā [Ló-tí-ka] ê hiaⁿ-tī chí-bē kap [Lêng-hoat], í-ki̍p tī in tau teh chū-hōe ê kàu-hōe chhéng-an. 16Chit tiuⁿ phoe lín tha̍k liáu, tio̍h siat-hoat mā hō͘ [Ló-tí-ka] ê kàu-hōe tha̍k; lín mā tio̍h tha̍k [Ló-tí-ka] ê kàu-hōe choán hō͘ lín ê phoe. 17Tio̍h kā [A-ki-pò͘] kóng, “Lí só͘ niá-siū ho̍k-sāi Chú ê chit-bū it-tēng tio̍h oân-sêng.” 18Góa --- [Pó-lô] chhin-pit kā lín chhéng-an. Tio̍h ōe kì-tit góa teh chē-kaⁿ. Goān Siōng-tè ê un-tián kap lín tông-chāi!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\