Í-HUT-SÓ͘ 1

1Góa sī [Pó-lô], hōng Siōng-tè ê chí-ì choh Ki-tok Iâ-so͘ ê sù-tô͘; góa siá-phoe hō͘ tòa tī [Í-hut-só͘], sio̍k Ki-tok Iâ-so͘ tiong-sìn ê sìn-tô͘. 2Goān lán ê Pē Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok sù lín un-tián kap pêng-an! 3Tio̍h chheng-chàn lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê Pē Siōng-tè! In-ūi I ū chiong thiⁿ-téng ta̍k khoán sio̍k-lêng ê hok-khì, thong-kè lán kap Ki-tok kiat-liân, sù hō͘ lán. 4Chhòng-sè í-chêng, Siōng-tè í-keng thong-kè Ki-tok kéng-soán lán, hō͘ lán tī I bīn-chêng chiâⁿ-chòe sèng-kiat bô khoat-tiám ê lâng. In-ūi Siōng-tè thiàⁿ lán, 5chá chiū koat-tēng beh thong-kè Iâ-so͘ Ki-tok hō͘ lán choh I ê kiáⁿ-jî; che sī I só͘ hoaⁿ-hí ê, sī I ê chí-ì. 6Lán tio̍h siōng-chàn Siōng-tè êng-iāu ê un-tián, in-ūi I ū chiong I só͘ thiàⁿ ê Kiáⁿ bô tiâu-kiāⁿ sù hō͘ lán! 7Tùi Ki-tok, thong-kè I ê sí, lán tit-tio̍h chū-iû, chōe-kò tit-tio̍h sià-bián. Siōng-tè ê un-tián si̍t-chāi chin hong-hù; 8I ū chiong chit-ê un-tián chhiong-chhiong chiok-chiok sù hō͘ lán. I ēng ta̍k khoán ê tì-hūi kap lí-kái, 9chiàu I só͘ hoaⁿ-hí ê chí-ì, hō͘ lán chai I chá chiū koat-tēng thong-kè Ki-tok lâi oân-sêng ò-biāu ê kè-ōe. 10Chit-ê kè-ōe, Siōng-tè beh tī sî-ki sêng-se̍k ê sî oân-sêng, thang hō͘ tī thiⁿ-téng kap tōe-chiūⁿ it-chhè ê pī-chō-bu̍t lóng chun Ki-tok choh thâu, liân-ha̍p chòe chi̍t-ê. 11Bān-iú lóng chiàu Siōng-tè ê kè-ōe kap koat-tēng lâi oân-sêng. Siōng-tè chiàu I tāi-seng koat-tēng ê chí-ì, thong-kè Ki-tok kéng-soán goán lâi sêng-chiap I ê ke-gia̍p. 12Án-ni sī beh hō͘ goán chiah-ê tāi-seng chiong ǹg-bāng khǹg tī Ki-tok ê lâng thang siōng-chàn Siōng-tè ê êng-iāu. 13Thong-kè Ki-tok, lín mā ū thiaⁿ-tio̍h chin-lí ê sìn-sit, chiū-sī hit-ê hō͘ lín tit-kiù ê hok-im, hit sî lín ū sìn, Siōng-tè chiū sù lín só͘ èng-ún ê Sèng Sîn, kā lín khàm-ìn chèng-bêng lín sio̍k I. 14Sèng Sîn pó-chèng lán thang sêng-chiap Siōng-tè só͘ èng-ún ê ke-gia̍p, ti̍t-kàu hō͘ sio̍k I ê lâng tit-tio̍h oân-choân ê chū-iû, thang siōng-chàn I ê êng-iāu. 15In-ūi án-ni, góa chi̍t-ē thiaⁿ-tio̍h lín tùi Chú Iâ-so͘ ū sìn-sim, tùi só͘-ū ê sìn-tô͘ ū thiàⁿ-sim, 16chiū ūi-tio̍h lín put-sî teh kám-siā Siōng-tè. Góa tī kî-tó tiong siàu-liām lín, 17kî-kiû lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê Siōng-tè, êng-iāu ê Thiⁿ Pē, sù Sèng Sîn hō͘ lín ū tì-hūi kap khé-sī thang jīn-bat I. 18Góa khún-kiû Siōng-tè khui lín ê sim-gán, hō͘ lín thang chai I soán-tiàu lín lâi tit-tio̍h ê ǹg-bāng sī sím-mi̍h. I tùi I ê sìn-tô͘ só͘ èng-ún ê chiok-hok jōa-ni̍h hong-hù koh bí-biāu, 19tī lán sìn I ê lâng tiong-kan teh ūn-hêng ê koân-lêng jōa-ni̍h tōa. I ū ūn-iōng chit-ê khùi-la̍t hō͘ Ki-tok tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h, koh hō͘ Ki-tok tī thiⁿ-téng chē tī I ka-kī ê chiàⁿ-pêng, 21tī hia koán-hat só͘-ū ê thóng-léng-chiá, chiáng-koân-chiá, koân-le̍k-chiá, kap chú-chèng-chiá, m̄-nā kim-sè, mā pau-koat lâi-sè it-chhè ū koân-pèng ōe-tàng chheng-ho͘ ê hâm-thâu. 22Siōng-tè hō͘ bān-iú lóng khut-ho̍k tī Ki-tok ê kha-ē, hō͘ I choh kàu-hōe ê goân-siú, thóng-tī bān-iú. 23Kàu-hōe sī Ki-tok ê sin-thé, sī chhiong-móa bān-iú ê Ki-tok só͘ oân-choân chhiong-móa ê.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\