Í-HUT-SÓ͘ 2

1Í-chêng in-ūi lín hoān-chōe pōe-ge̍k Siōng-tè, lêng-sèng í-keng sí. 2Hit sî, lín thàn sè-kan ê tiâu-liû, sūn-ho̍k khong-tiong ê chiáng-koân-chiá, chiū-sī hiān-chāi teh koán-hat pōe-ge̍k Siōng-tè ê lâng hit-ê siâ-sîn. 3Kî-si̍t, goán í-chêng mā lóng kap chiah-ê lâng kâng-khoán thàn pún-sèng ê io̍k-bōng seng-oa̍h, chiàu ka-kī jio̍k-thé ê su-io̍k kap ì-liām teh hêng-tōng. Goán kap kî-tha ê lâng kâng-khoán, chù-tiāⁿ siū Siōng-tè hêng-hoa̍t. 4M̄-kú Siōng-tè ū hong-sēng ê lîn-bín, ēng ke̍k-tōa ê chû-ài thiàⁿ lán, 5tī lán iáu teh pōe-ge̍k, lêng-sèng í-keng sí ê sî, I hō͘ lán kap Ki-tok chòe-hé koh-oa̍h; lín sī tùi Siōng-tè ê un-tián tit-tio̍h kiù ê. 6Thong-kè lán kap Ki-tok Iâ-so͘ kiat-ha̍p, Siōng-tè hō͘ lán kap I chòe-hé koh-oa̍h, tī thiⁿ-téng chòe-hé chiáng-koân. 7I án-ni chòe sī beh thong-kè Ki-tok Iâ-so͘ tùi lán hián-sī chû-ài, thang tùi āu sè-tāi piáu-bêng I bû-hān hong-hù ê un-tián. 8In-ūi lín sī khò Siōng-tè ê un-tián tùi sìn tit-tio̍h kiù; m̄-sī khò lín ka-kī, sī khò Siōng-tè ê un-sù. 9Kì-jiân m̄-sī khò hêng-ûi, sím-mi̍h lâng to bōe-tàng khoa-kháu. 10In-ūi lán sī Siōng-tè chhòng-chō ê; I thong-kè Ki-tok Iâ-so͘ chhòng-chō lán, hō͘ lán thang chòe I chá chiū chún-pī ài lán chòe ê hó-sū. 11Só͘-í, lín chiah-ê chhut-sì chòe Gōa-pang-lâng ê, tio̍h ōe kì-tit lín kè-khì ū hō͘ chū-chheng siū-kat-lé-ê, chiū-sī ēng chhiú tī seng-khu kiâⁿ kat-lé ê [Iû-thài]-lâng, kiò-chòe bô-siū-kat-lé ê lâng. 12Lín hit sî kap Ki-tok bô koan-hē, bô sio̍k Siōng-tè ê soán-bîn, bô hūn tī Siōng-tè èng-ún ê bêng-iok, tī chit sè-kan bô ǹg-bāng, bô Siōng-tè. 13M̄-kú lín chiah-ê í-chêng lī-khui Siōng-tè hn̄g-hn̄g ê Gōa-pang-lâng, hiān-chāi khò Ki-tok Iâ-so͘, thong-kè I ê sí, í-keng kap Siōng-tè chhin-kūn. 14Ki-tok chhiok-chìn lán ê hô-pêng; I ū hō͘ [Iû-thài]-lâng kap Gōa-pang-lâng chiâⁿ-chòe chi̍t-ê. I ēng ka-kī ê seng-khu thiah-húi kā in keh-khui ê chhiûⁿ, siau-tû in tiong-kan ê te̍k-tùi. 15I hòe-tû [Iû-thài] Lu̍t-hoat ê kài-bēng kap kui-lē, hō͘ nn̄g pêng thong-kè I thang chhòng-chō chi̍t ê sin ê lâng lâi chhiok-chìn hô-pêng. 16Ki-tok thong-kè si̍p-jī-kè siau-bia̍t pí-chhú ê te̍k-tùi, hō͘ nn̄g pêng chiâⁿ-chòe chi̍t-thé, thang kap Siōng-tè hô-hó. 17Án-ni, Ki-tok lâi sī beh thoân hô-pêng ê hok-im hō͘ só͘-ū ê lâng, pau-koat lín chiah-ê í-chêng lī-khui Siōng-tè hn̄g-hn̄g ê Gōa-pang-lâng kap chhin-kūn Siōng-tè ê [Iû-thài]-lâng. 18Thong-kè Ki-tok, lán nn̄g pêng ê lâng lóng ōe-tàng tùi kâng chi̍t ūi Sèng Sîn lâi chhin-kūn Pē. 19Só͘-í, lín Gōa-pang-lâng í-keng m̄-sī gōa-kok-lâng, m̄-sī chhut-gōa-lâng, sī kap Siōng-tè ê chú-bîn pîⁿ-pîⁿ choh kok-bîn, choh Siōng-tè ê ka-cho̍k, 20kiàn-li̍p tī sian-ti kap sù-tô͘ só͘ hē ê tōe-ki téng, ēng Ki-tok Iâ-so͘ pún-sin chòe siōng tiōng-iàu ê ki-chio̍h, 21kui-ê kiàn-tio̍k-bu̍t khò I lâi liân-chiap kiat-ha̍p, chiām-chiām khok-tōa chiâⁿ-chòe sèng ê tiān kui-sio̍k Chú. 22Lín kap I kiat-liân, khò Sèng Sîn ê pang-chān, mā chòe-hé siū khí-chō chòe Siōng-tè khiā-khí ê só͘-chāi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\