Í-HUT-SÓ͘ 3

1In-ūi án-ni, góa --- [Pó-lô], ūi-tio̍h lín Gōa-pang-lâng choh Ki-tok Iâ-so͘ ê siû-hoān, thòe lín tùi Siōng-tè kî-kiû. 2Lín it-tēng ū thiaⁿ-tio̍h, ūi-tio̍h lín, Siōng-tè tùi I ê un-tián ū úi-thok góa chit-ê chit-bū. 3Siōng-tè ū chiong I ê ò-pì khé-sī hō͘ góa chai. Góa í-keng ū kán-lio̍k siá chit-ê tāi-chì, 4lín tha̍k liáu chiū ōe bêng-pe̍k góa tùi Ki-tok ò-pì ê liáu-kái; 5chit-ê ò-pì, tī kè-khì ê sè-tāi bô hō͘ lâng chai, hiān-chāi Siōng-tè thong-kè Sèng Sîn í-keng ū tùi I ê sèng sù-tô͘ kap sian-ti khé-sī. 6Chit-ê ò-pì sī án-ni: Gōa-pang-lâng thong-kè hok-im thang kap [Iû-thài]-lâng pîⁿ-pîⁿ choh kè-sêng-jîn, pîⁿ-pîⁿ sio̍k chi̍t ê sin-thé, kap Ki-tok Iâ-so͘ kiat-liân pîⁿ-pîⁿ sêng-siū Siōng-tè ê èng-ún. 7Tùi Siōng-tè pe̍h-pe̍h ê un-sù, thong-kè I tōa lêng-le̍k ê ūn-hêng, góa chiâⁿ-chòe hok-im ê chhe-ēng. 8Góa tī Siōng-tè só͘-ū ê chú-bîn tiong sī tē-it bî-sòe, I kèng-jiân sù góa te̍k-pia̍t ê un-tián thang chiong Ki-tok sǹg bōe-liáu hong-hù ê hok-im thoân hō͘ Gōa-pang-lâng, 9thang hō͘ só͘-ū ê lâng bêng-pe̍k Siōng-tè án-chóaⁿ si̍t-hiān I ê ò-pì. Chhòng-chō bān-iú ê Siōng-tè tī kè-khì ê sè-tāi ū chiong chit-ê ò-pì ún-ba̍t khí-lâi, 10sī beh tī hiān-kim ê sè-tāi, thong-kè kàu-hōe, hō͘ thian-kài ê thóng-léng-chiá, koân-le̍k-chiá, lóng thang jīn-bat Siōng-tè ta̍k khoán ê tì-hūi. 11Siōng-tè án-ni chòe sī kun-kù I éng-oán ê chí-ì; chit-ê chí-ì í-keng thong-kè lán ê Chú Ki-tok Iâ-so͘ si̍t-hiān lah. 12Kap Ki-tok kiat-liân, thong-kè tùi I ê sìn, lán thang chhiong-móa sìn-sim hó-táⁿ chiū-kūn Siōng-tè. 13Só͘-í, chhiáⁿ lín m̄-bián in-ūi góa ūi-tio̍h lín siū-khó͘ lâi kan-khó͘-sim; kî-si̍t che sī lín ê kong-êng. 14In-ūi án-ni, góa kūi-lo̍h tī Thiⁿ Pē bīn-chêng, 15tùi I thiⁿ-téng tōe-chiūⁿ lóng-chóng ê chong-cho̍k niá-siū miâ-hō. 16Góa tùi I kî-kiû, chiàu I hong-hù ê êng-iāu, thong-kè I ê Sèng Sîn só͘ sù ê khùi-la̍t, hō͘ lín lōe-chāi ê oa̍h-miā ióng-chòng khí-lâi. 17Góa mā kî-kiû Ki-tok ōe in-ūi lín ê sìn lâi tiàm tī lín sim-lāi, hō͘ I ê thiàⁿ chòe tōe-ki tit-tio̍h lo̍k-si̍t, 18hō͘ lín ōe-tàng tit-tio̍h khùi-la̍t kap Siōng-tè só͘-ū ê chú-bîn lóng bêng-pe̍k Ki-tok ê thiàⁿ jōa-ni̍h tn̂g, khoah, koân, chhim, 19koh keng-giām hit-ê chhiau-kè lâng ê tì-sek só͘ ōe-tàng liáu-kái ê thiàⁿ, hō͘ Siōng-tè ê oân-siān kā lín oân-choân chhiong-móa. 20Siōng-tè ōe-tàng ēng I tī lán tiong-kan teh ūn-hêng ê tōa lêng-le̍k, tōa-tōa chhiau-kè lán só͘ kiû só͘ siūⁿ ê, lâi sêng-chiū it-chhè. 21Goān êng-iāu tī kàu-hōe tiong, thong-kè Ki-tok Iâ-so͘ kui hō͘ Siōng-tè, kàu sè-sè tāi-tāi, bû-kiông bû-chīn. Amen!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\