Í-HUT-SÓ͘ 4

1Chòe chi̍t ê ūi-tio̍h Chú choh siû-hoān ê lâng, góa khó͘-khǹg lín. Kì-jiân lín siū Siōng-tè ho͘-tiàu, hêng-ûi tio̍h hû-ha̍p I ê ho͘-tiàu. 2Hoān-sū tio̍h khiam-pi, un-jiû, jím-nāi, ēng thiàⁿ hō͘-siōng khoan-iông, 3ēng hô-pêng hō͘-siōng liân-hê, chīn-la̍t pó-chhî Sèng Sîn só͘ sù ê ha̍p-it. 4Sin-thé chí-ū chi̍t ê; Sèng Sîn chí-ū chi̍t ūi; in-ūi Siōng-tè tiàu lán beh tit-tio̍h ê ǹg-bāng sī chi̍t ê. 5Chú chí-ū chi̍t ūi; sìn-gióng chí-ū chi̍t ê; sóe-lé chí-ū chi̍t ê; 6Siōng-tè chí-ū chi̍t ūi, chiū-sī bān-iú ê Pē, I tī bān-iú ê téng-bīn, koàn-chhoàn bān-iú, koh tī bān-iú tiong. 7Lán ta̍k ê lâng lóng chiàu Ki-tok só͘ sù ê hūn-liōng niá-siū un-sù. 8Chiàu Sèng-keng só͘ kóng: I seng-koân kàu siōng-koân ê ūi ê sî, tòa chi̍t tōa-tūi siū-lia̍h-ê kap I khì, sù un-sù hō͘ lâng. 9“I seng-koân” chit kù ōe sī sím-mi̍h ì-sù? Chiū-sī: I mā bat kàng-lo̍h kàu tōe siōng-chhim ê só͘-chāi. 10Án-ni, “kàng-lo̍h” Hit-ūi chiū-sī kap “seng-koân” kàu pôaⁿ-kè chèng-thiⁿ ê téng-bīn lâi chhiong-móa bān-iú Hit-ūi sī kâng chi̍t ūi. 11I só͘ sù ê ū sù-tô͘, ū sian-ti, ū thoân-hok-im-ê, ū bo̍k-ióng-ê kap kàu-tō-ê. 12I án-ni chòe sī beh chong-pī Siōng-tè ê chú-bîn thang chòe sū-hōng ê kang-chok lâi kiàn-li̍p Ki-tok ê thé, 13chòe-āu, lán lóng thang tùi Siōng-tè ê Kiáⁿ ū it-tì ê sìn-gióng kap jīm-sek lâi tióng-tāi sêng-jîn, ta̍t-kàu Ki-tok oân-choân ê thêng-tō͘. 14Án-ni, lán chiū bô koh choh gín-á, hō͘ khi-phiàn-chiá phian-chō chhut-lâi só͘-ū chhò-gō͘ ê ha̍k-soat thoa teh-kiâⁿ, phiau-lâi phiau-khì. 15Lán hoán-tńg tio̍h ēng thiàⁿ-sim kóng chin-si̍t, tī ta̍k hong-bīn ēng choh thâu ê Ki-tok chòe phiau-chún lâi sêng-tióng. 16Tùi Ki-tok, sin-thé ê ta̍k kun-chat hō͘-siōng liân-chiap, ta̍k ê chi-thé hoat-hui eng-kai ū ê kong-lêng, hō͘ kui-ê sin-thé tióng-tōa, ēng thiàⁿ kiàn-li̍p khí-lâi. 17Só͘-í, góa hōng Chú ê miâ khó͘-khǹg lín, m̄-thang kè-sio̍k chhin-chhiūⁿ Gōa-pang-lâng án-ni seng-oa̍h. In in-ūi bû-ti kap ngī-sim, sim-su o͘-àm, tì-kàu su-siúⁿ khong-tōng, kap Siōng-tè só͘ sù ê oa̍h-miā keh-tn̄g. 19In sit-khì liâm-thí ê sim, chīn-chêng hòng-chhiòng, tham-loân ta̍k khoán ù-òe ê hêng-ûi. 20Lín pèng m̄-sī án-ni ha̍k-si̍p Ki-tok. 21Lín eng-kai ū thiaⁿ-tio̍h koan-hē I ê tāi-chì, ū tùi I ha̍k-si̍p, in-ūi tī Iâ-so͘ chiah ū chin-lí. 22Án-ni, tio̍h thoat-lī í-chêng ê seng-oa̍h, thǹg-khì kū ê lâng, in-ūi kū ê lâng siū su-io̍k ê bê-he̍k teh pāi-hoāi. 23Lín ê sim-su ì-liām tio̍h oân-choân ōaⁿ-sin, 24chiū-sī tio̍h chhēng chiàu Siōng-tè ê hêng-siōng chhòng-chō ê sin lâng, ēng kun-kù chin-lí só͘ sán-seng ê kong-gī kap sèng-kiat piáu-hiān chhut-lâi. 25Só͘-í, lín tio̍h thoat-lī hu-ké, tio̍h tùi chhù-piⁿ kóng chin-si̍t-ōe, in-ūi lán lóng sī Ki-tok sin-thé ê chi̍t pō͘-hūn. 26Lín nā siū-khì m̄-thang tì-kàu hoān-chōe. M̄-thang kàu ji̍t-lo̍h iáu teh siū-khì; 27m̄-thang hō͘ Mô͘-kúi ū khang-phāng thang lī-iōng. 28Bat chòe-chha̍t ê m̄-thang koh thau-the̍h; tio̍h khò siang-chhiú chhut-la̍t chòe-kang tit-tio̍h chèng-tong ê siu-ji̍p, ū-la̍t thang pang-chān sàn-chhiah-lâng. 29Pháiⁿ-ōe lóng m̄-thang kóng; tian-tò tio̍h kóng chō-chiū lâng ê hó-ōe, hō͘ thiaⁿ-tio̍h ê lâng tit-tio̍h lī-ek. 30M̄-thang hō͘ Siōng-tè ê Sèng Sîn iu-siong; in-ūi Sèng Sîn sī lín sio̍k Siōng-tè ê ìn-kì, pó-chèng lín tī chín-kiù ê Ji̍t tit-tio̍h tháu-pàng. 31Tio̍h khì-sak it-chhè ê ok-to̍k, pháiⁿ sèng-tē, siū-khì, soan-jióng, húi-pòng, í-ki̍p it-chhè ê pháiⁿ. 32Tio̍h chhin-chhiat jîn-chû saⁿ khoán-thāi, hō͘-siōng sià-bián, tú kap Siōng-tè ū thong-kè Ki-tok sià-bián lín kâng-khoán.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\