Í-HUT-SÓ͘ 5

1Kì-jiân lín sī Siōng-tè só͘ thiàⁿ ê kiáⁿ-jî, tio̍h o̍h I. 2Giân-hêng kú-chí tio̍h ū thiàⁿ-sim, chhin-chhiūⁿ Ki-tok thiàⁿ lán, ūi-tio̍h lán hi-seng ka-kī ê sìⁿ-miā chòe phang-phang ê chè-mi̍h hiàn hō͘ Siōng-tè. 3Kì-jiân lín sī Siōng-tè ê chú-bîn, it-chhè îm-loān, ù-òe, á-sī tham-io̍k ê sū, tī lín tiong-kan liân kóng to m̄-thang. 4Mā m̄-thang kóng siâ-îm, chho͘-sio̍k, á-sī hā-liû ê ōe, hoán-tńg tio̍h kám-siā. 5Tio̍h khak-si̍t chai, îm-loān, ù-òe, tham-loân ê lâng --- tham-loân sī chi̍t chióng ê pài ngó͘-siōng --- Ki-tok kap Siōng-tè ê Kok choa̍t-tùi bô in ê hūn. 6M̄-thang hō͘ lâng ēng khong-tōng ê ōe kā lín bê-khì; Siōng-tè ê siū-khì ōe ūi-tio̍h chiah-ê tāi-chì lîm-kàu hiah-ê pōe-ge̍k ê lâng. 7Só͘-í, m̄-thang kap hit khoán lâng kau-chhap. 8Lín chêng tī o͘-àm tiong, m̄-kú hiān-chāi í-keng chiâⁿ-chòe sio̍k Chú ê lâng tī kng-bêng tiong, kiâⁿ-chòe tio̍h ū kng-bêng kiáⁿ-jî ê khoán-sit; 9kng-bêng só͘ kiat ê ké-chí sī ta̍k khoán ê liông-siān, kong-gī, kap chin-lí. 10Tio̍h chhâ-chhut sím-mi̍h sī Chú só͘ hoaⁿ-hí ê sū. 11M̄-thang chham-ú tī o͘-àm tiong teh chòe bô lō͘-ēng ê tāi-chì, tian-tò tio̍h kā in po̍k-lō͘ chhut-lâi. 12In am-am khàm-khàm teh chòe ê, liân kóng to kiàn-siàu! 13It-chhè hō͘ kng po̍k-lō͘ chiū hián-bêng, 14in-ūi it-chhè hián-bêng chhut-lâi ê chiū chiâⁿ-chòe kng. Só͘-í ū chi̍t kù ōe án-ni kóng: Teh khùn ê lâng, khí-lâi; tio̍h tùi sí-lâng tiong peh khí-lâi! Ki-tok beh kā lí chiò-kng! 15Só͘-í, lín ê hêng-ûi tio̍h kín-sīn, m̄-thang chòe bô tì-hūi ê lâng, tio̍h chòe chhong-bêng ê lâng, 16siān-iōng ki-hōe, in-ūi hiān-kim ê sî-tāi siâ-ok. 17Só͘-í, m̄-thang chòe hô͘-tô͘ ê lâng, tio̍h bêng-pe̍k sím-mi̍h sī Chú ê chí-ì. 18M̄-thang chiú-chùi; chiú-chùi ōe hō͘ lín pāi-hoāi; hoán-tńg tio̍h hō͘ Sèng Sîn chhiong-móa. 19Tio̍h ēng si-phian, sèng-si, lêng-koa tùi-chhiùⁿ, tùi sim-tóe chhiùⁿ sèng-si kap si-phian chheng-chàn Chú. 20Tio̍h khò lán ê Chú Iâ-so͘ ê miâ, ūi-tio̍h ta̍k hāng tāi-chì sî-siông kám-siā Thiⁿ Pē Siōng-tè. 21Lín tio̍h ēng kèng-ùi Ki-tok ê sim hō͘-siōng sūn-ho̍k. 22Choh hū-jîn-lâng-ê, tio̍h chhin-chhiūⁿ sūn-ho̍k Chú án-ni sūn-ho̍k tiōng-hu. 23In-ūi tiōng-hu sī hū-jîn-lâng ê thâu, chhin-chhiūⁿ Ki-tok sī kàu-hōe ê thâu; I pún-sin sī kàu-hōe --- I ê seng-khu ê Kiù-chú. 24Chhin-chhiūⁿ kàu-hōe sūn-ho̍k Ki-tok, choh hū-jîn-lâng-ê eng-kai mā tio̍h sū-sū sūn-ho̍k tiōng-hu. 25Choh tiōng-hu-ê, tio̍h thiàⁿ hū-jîn-lâng, chhin-chhiūⁿ Ki-tok thiàⁿ kàu-hōe, ūi-tio̍h kàu-hōe hi-seng ka-kī. 26I án-ni chòe sī beh thong-kè I ê ōe ēng chúi sóe chheng-khì lâi sèng-hòa kàu-hōe kui Siōng-tè, 27hō͘ kàu-hōe ū êng-kng, lóng bô ù-tiám, bô jiâu-bûn, á-sī kî-tha chit khoán ê khoat-tiám, chiâⁿ-chòe sèng-kiat bô hâ-chhû thang hiàn hō͘ ka-kī. 28Siâng-khoán, tiōng-hu tio̍h thiàⁿ ka-kī ê hū-jîn-lâng, chhin-chhiūⁿ thiàⁿ ka-kī ê seng-khu. Thiàⁿ hū-jîn-lâng chiū-sī thiàⁿ ka-kī. 29Bô-lâng oàn-hūn ka-kī ê seng-khu, tian-tò sī kā i pó-ióng, chiàu-kò͘, kap Ki-tok tùi-thāi kàu-hōe kâng-khoán, 30in-ūi lán sī I seng-khu ê chi-thé. 31Sèng-keng kóng, “In-ūi án-ni, lâng ōe lī-khui pē-bú, kap i ê bó͘ kiat-ha̍p, nn̄g lâng chiâⁿ-chòe chi̍t-thé.” 32Chit-ê keng-bûn khé-sī chi̍t ê ke̍k-tōa ê ò-pì; chiàu góa ê lí-kái, che sī teh chí Ki-tok kap kàu-hōe ê koan-hē. 33Chóng-sī, che mā sek-iōng tī lín ta̍k ê lâng: Tiōng-hu tio̍h thiàⁿ ka-kī ê hū-jîn-lâng, chhin-chhiūⁿ thiàⁿ ka-kī; hū-jîn-lâng tio̍h kèng-tiōng i ê tiōng-hu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\