Í-HUT-SÓ͘ 6

1Choh jî-lú-ê, tio̍h sūn-ho̍k pē-bú, che sī sìn Chú ê lâng eng-kai ū ê pún-hūn. 2“Tio̍h hàu-kèng pē-bú”, che sī thâu-chi̍t tiâu hù-tài èng-ún ê kài-bēng, “án-ni chòe lín chiū ōe ta̍k hāng hó-sè, tī chit-ê tōe kú-tn̂g khiā-khí.” 4Choh pē-bú-ê, m̄-thang kek lín ê jî-lú siū-khì, tio̍h chiàu Chú ê koán-kàu kap kà-sī kā in pôe-ióng. 5Choh lô͘-lē-ê, kap sūn-ho̍k Ki-tok kâng-khoán, tio̍h ēng kèng-ùi kap kiaⁿ-hiâⁿ choan-sim sūn-ho̍k lín tī sè-chiūⁿ ê chú-lâng. 6M̄-thang tī lâng ê bīn-chêng kò͘-ì chòe hō͘ lâng khòaⁿ, hō͘ lâng hoaⁿ-hí; tio̍h choh Ki-tok ê lô͘-lē, tùi sim-lāi chun-thàn Siōng-tè ê chí-ì, 7kam-sim lo̍k-ì chīn lô͘-lē ê pún-hūn, chhin-chhiūⁿ teh ho̍k-sāi Chú, m̄-sī teh ho̍k-sāi lâng. 8Tio̍h chai, bô-lūn sī lô͘-lē á-sī chū-iû-ê, Chú lóng ōe chiàu ta̍k ê lâng ê hó hêng-ûi kā in pò-tap. 9Choh chú-lâng-ê, mā tio̍h ēng kâng-khoán ê thài-tō͘ tùi-thāi lín ê lô͘-lē; m̄-thang kā in ui-hia̍p. Tio̍h chai, lín kap lín ê lô͘-lē lóng sio̍k kâng chi̍t ūi thiⁿ-téng ê Chú-lâng; I ēng kâng-khoán ê phiau-chún tùi-thāi ta̍k ê lâng. 10Chòe-āu, góa khǹg lín tio̍h kap Chú kiat-liân, khò I ê tōa lêng-le̍k chòe kian-kiông ê lâng. 11Tio̍h chhēng Siōng-tè só͘ sù choân-thò ê bú-chong, hō͘ lín khiā-chāi, thang tí-khòng Mô͘-kúi ê khúi-kè. 12In-ūi lán m̄-sī kap ū huih ū bah ê lâng teh kau-chiàn, sī kap thian-kài ê siâ-lêng, chiū-sī chit-ê o͘-àm sè-tāi ê ú-tiū thóng-léng-chiá, koân-le̍k-chiá, chiáng-koân-chiá teh kau-chiàn. 13Só͘-í, tio̍h ēng Siōng-tè só͘ sù choân-thò ê bú-chong lâi chong-pī ka-kī, thang tī siâ-ok ê ji̍t-chí ōe-tàng tí-khòng tùi-te̍k ê kong-kek, kian-chhî kàu-tóe chhî-siú tīn-tōe. 14Só͘-í, tio̍h khiā-chāi, ēng chin-lí chòe tòa hâ, ēng chèng-gī chòe hō͘-heng-kah chhēng, 15ēng chún-pī hó-sè ê hô-pêng ê hok-im chòe ôe chhēng. 16Tio̍h put-sî ēng sìn-sim chòe tîn-pâi, thang phah-hoa Siâ-ok-chiá siā lâi hé ê chìⁿ. 17Tio̍h ēng chín-kiù chòe thâu-khoe, ēng Sèng Sîn chòe kiàm, chiū-sī Siōng-tè ê ōe. 18Tio̍h khò Sèng Sîn choân-sim kî-tó, siông-siông kî-kiû. Tio̍h put-sî kéng-séng, sî-siông ūi-tio̍h só͘-ū ê sìn-tô͘ kî-tó; 19mā ūi-tio̍h góa kî-tó, kiû Siōng-tè sù góa sìn-sit, thang hó-táⁿ khui-chhùi soan-iông hok-im ê ò-pì. 20Ūi-tio̍h chit-ê hok-im, góa hiān-chāi chòe chi̍t ê kòa thih-liān ê tāi-sài. Tio̍h ūi-tio̍h góa kî-tó, hō͘ góa thang hó-táⁿ soan-iông eng-kai kóng ê. 21Lán chhin-ài ê hiaⁿ-tī, iā-sī Chú tiong-si̍t ê chhe-ēng [Chhui-ki-kó͘], ōe pò lín chai góa ê tāi-chì kap kūn-hóng. 22Góa chhe i khì lín hia ê bo̍k-te̍k sī beh pò lín chai goán chia ê chêng-hêng, thang hō͘ lín an-sim. 23Goān Pē Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok sù pêng-an, jîn-ài, kap sìn-sim hō͘ chèng hiaⁿ-tī chí-bē! 24Goān Siōng-tè ê un-tián kap só͘-ū ēng bōe-piàn ê thiàⁿ lâi thiàⁿ lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê lâng tông-chāi!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\