KA-LIA̍P-THÀI 1

1Góa sī [Pó-lô]. Góa choh sù-tô͘ m̄-sī tùi lâng á-sī thong-kè lâng, sī tùi Iâ-so͘ Ki-tok kap hō͘ I tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h ê Pē Siōng-tè ê ho͘-tiàu. 2Góa kap tī chia ê hiaⁿ-tī chí-bē siá-phoe hō͘ [Ka-lia̍p-thài] ê chèng kàu-hōe. 3Goān lán ê Pē Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok sù lín un-tián kap pêng-an! 4Ūi-tio̍h beh kiù lán thoat-lī hiān-kim chit-ê siâ-ok ê sè-tāi, Ki-tok ū chiàu lán ê Pē Siōng-tè ê chí-ì ūi-tio̍h lán ê chōe hiàn I pún-sin. 5Goān êng-kng kui hō͘ Siōng-tè ti̍t-kàu éng-éng oán-oán. Amen! 6Lín hō͘ góa chin tio̍h-kiaⁿ! Lín kèng-jiân hiah-ni̍h kín chiū pàng-sak hit-ūi thong-kè Ki-tok ê un-tián ho͘-tiàu lín ê Siōng-tè, khì tè pa̍t ê hok-im. 7Kî-si̍t bô pa̍t khoán ê hok-im. Góa án-ni kóng sī in-ūi ū chi̍t-kóa lâng kā lín jiáu-loān, siūⁿ-beh khiok-kái Ki-tok ê hok-im. 8M̄-kú, bô-lūn sī goán á-sī tùi thiⁿ-téng lâi ê thiⁿ-sài, só͘ thoân ê nā kap goán í-chêng thoân hō͘ lín ê hok-im bô kâng-khoán, i eng-kai siū chiù-chó͘! 9Goán bat kóng, hiān-chāi koh kóng chi̍t piàn: Nā ū lâng só͘ thoân ê hok-im kap lín í-keng chiap-siū ê bô kâng-khoán, i eng-kai siū chiù-chó͘! 10Góa chit-chūn án-ni kóng, kiám sī beh tit-tio̍h lâng á-sī Siōng-tè ê chheng-chàn? Góa kiám sī beh tit-tio̍h lâng ê hoaⁿ-hí? Góa nā iáu teh siūⁿ-beh tit-tio̍h lâng ê hoaⁿ-hí, góa chiū m̄-sī Ki-tok ê lô͘-po̍k. 11Hiaⁿ-tī chí-bē, góa ài lín chai, góa só͘ thoân ê hok-im m̄-sī lâng siūⁿ chhut-lâi ê. 12Chit-ê hok-im, góa m̄-sī tùi lâng niá-siū, mā m̄-sī tùi lâng ha̍k-si̍p, sī tùi Iâ-so͘ Ki-tok lâi ê khé-sī. 13Lín í-keng ū thiaⁿ-kìⁿ góa í-chêng choh [Iû-thài] kàu-tô͘ ê sî ê só͘-kiâⁿ só͘-chòe. Góa jōa-ni̍h kek-lia̍t pek-hāi Siōng-tè ê kàu-hōe, beh thiat-tí kā i húi-bia̍t. 14Góa pí kâng chi̍t pòe ê [Iû-thài-lâng] koh-khah chek-ke̍k chun-thàn [Iû-thài] kàu-kui, koh-khah jia̍t-sim chun-siú chó͘-sian ê thoân-thóng. 15M̄-kú, tùi Siōng-tè ê un-tián, góa iáu-bē chhut-sì I chiū koat-tēng beh kéng-soán góa, 16tùi góa khé-sī I ê Kiáⁿ, hō͘ góa thang tùi Gōa-pang-lâng soan-iông I ê Kiáⁿ ê hok-im. Hit sî, góa lóng bô kā lâng chhéng-kàu, 17mā bô chiūⁿ [Iâ-lō͘-sat-léng] khì kìⁿ hiah-ê pí góa khah tāi-seng choh sù-tô͘ ê lâng. Góa sûi-sî khì [A-lah-pek], jiân-āu koh tò-khì [Tāi-má-sū-kek]. 18Saⁿ nî āu, góa chiah khì [Iâ-lō͘-sat-léng] pài-hóng [Pí-tek], kap i tòa cha̍p-gō͘ ji̍t. 19Chú ê hiaⁿ-tī [Ngá-kok] í-gōa, kî-tha ê sù-tô͘ góa lóng bô kìⁿ-tio̍h. 20Góa só͘ siá ê lóng sī sū-si̍t; tī Siōng-tè bīn-chêng góa bô kóng pe̍h-chha̍t. 21Āu-lâi, góa khì [Sū-lī-a] kap [Ki-lī-ka] kéng-lāi ta̍k só͘-chāi. 22Tng-sî, [Iû-thài] tōe-khu chèng kàu-hōe ê sìn-tô͘ lóng m̄-bat góa. 23In chí-ū thiaⁿ-tio̍h pa̍t-lâng kóng “Hit-ê í-chêng pek-hāi lán ê lâng, hiān-chāi teh thoân i kè-khì siūⁿ-beh húi-bia̍t ê sìn-gióng!” 24In chiū in-ūi góa kui êng-kng hō͘ Siōng-tè!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\