KA-LIA̍P-THÀI 2

1Cha̍p-sì nî āu, góa koh chiūⁿ [Iâ-lō͘-sat-léng], [Pa-ná-pa] kap góa chòe-hé khì, mā chhōa [Thê-to] chòe-hé khì. 2Góa chiūⁿ [Iâ-lō͘-sat-léng] sī chun-thàn Chú ê khé-sī. Góa ū su-hā tùi hiah-ê léng-siù soat-bêng góa tùi Gōa-pang-lâng só͘ thoân ê hok-im, chiah-bián hō͘ góa kè-khì á-sī hiān-chāi só͘ phun-pho phah-piàⁿ ê lóng lo̍k-khong. 3Kap góa chòe-hé khì ê [Thê-to], sui-jiân sī [Hi-la̍h]-lâng, mā bô-lâng kiông-pek i chiap-siū kat-lé. 4Ū chi̍t-kóa ké sìn-tô͘ pì-bi̍t chǹg-ji̍p lán tiong-kan, chhin-chhiūⁿ cheng-thàm chhàng ji̍p-lâi, beh thàm lán tùi Ki-tok Iâ-so͘ só͘ tit-tio̍h ê chū-iû, siūⁿ-beh hō͘ lán chiâⁿ-chòe lô͘-lē, sòng-sit chū-iû. 5M̄-kú, ūi-tio̍h beh hō͘ lín thang pó-choân hok-im ê chin-lí, goán chi̍t-si-á to bô tùi in niū-pō͘. 6M̄-kú hiah-ê hō͘ lâng khòaⁿ-chòe léng-siù ê, bô-lūn in ê tōe-ūi sī sím-mi̍h, tùi góa lóng bô éng-hióng, in-ūi Siōng-tè bô ēng gōa-māu phòaⁿ-toàn lâng. In pèng bô lēng-gōa hō͘ góa sím-mi̍h chí-sī, 7hoán-tńg liáu-kái Siōng-tè ū chiong thoân hok-im hō͘ Gōa-pang-lâng ê jīm-bū kau-thok góa, tú chhin-chhiūⁿ I ū chiong thoân hok-im hō͘ Iû-thài-lâng ê jīm-bū kau-thok [Pí-tek]. 8In-ūi Siōng-tè ū ēng I ê koân-lêng hō͘ góa chiâⁿ-chòe Gōa-pang-lâng ê sù-tô͘, tú chhin-chhiūⁿ I mā ū hō͘ [Pí-tek] chiâⁿ-chòe [Iû-thài]-lâng ê sù-tô͘. 9[Ngá-kok], [Pí-tek], kap [Iok-hān] chiah-ê hō͘ lâng khòaⁿ-chòe sī kàu-hōe thiāu-chio̍h ê, kì-jiân chai-iáⁿ Siōng-tè ū chiong chit-ê te̍k-pia̍t ê sú-bēng kau-tài góa, chiū kap [Pa-ná-pa] í-ki̍p góa ak-chhiú piáu-sī lóng sī tâng-kang, koh tông-ì [Pa-ná-pa] kap góa tī Gōa-pang-lâng tiong-kan kang-chok, in tī [Iû-thài]-lâng tiong-kan kang-chok. 10In chí-ū iau-kiû goán tio̍h koan-hoâi [Iû-thài]-lâng tiong ê sàn-chhiah-lâng; chit hāng tāi-chì tú sī goán it-ti̍t ló͘-le̍k beh chòe ê. 11[Pí-tek] lâi-kàu [An-thê-o] ê sî, góa tng-bīn kā i hoán-tùi, in-ūi i ū thang chek-pī ê só͘-chāi. 12Goân-lâi ū chi̍t-kóa tùi [Ngá-kok] hia lâi ê lâng iáu-bē kàu í-chêng, [Pí-tek] ū kap Gōa-pang-lâng ê hiaⁿ-tī chòe-hé chia̍h-pn̄g, m̄-kú hiah-ê lâng kàu í-āu, i soah siám-pī Gōa-pang-lâng sìn-tô͘, m̄-káⁿ koh kap in chòe-hé, in-ūi kiaⁿ hiah-ê chú-tiuⁿ Gōa-pang-lâng tio̍h siū kat-lé ê lâng. 13Kî-tha ê [Iû-thài]-lâng sìn-tô͘ mā chhin-chhiūⁿ [Pí-tek] chòe hit khoán hu-ké ê tāi-chì, liân [Pa-ná-pa] mā siū éng-hióng khì chòe kâng-khoán bô goân-chek ê tāi-chì. 14Góa chi̍t-ē khòaⁿ-tio̍h in bô chiàu hok-im ê chin-lí teh chòe, chiū tī chèng-lâng ê bīn-chêng tùi [Pí-tek] kóng, “Sui-jiân lí sī [Iû-thài-lâng], bô chiàu [Iû-thài-lâng] khiok chhin-chhiūⁿ Gōa-pang-lâng teh seng-oa̍h, lí ná thang kiông-pek Gōa-pang-lâng tio̍h o̍h [Iû-thài-lâng] seng-oa̍h?” 15Lán pún-sin chhut-sì chiū-sī [Iû-thài]-lâng, m̄-sī lâng só͘ kóng ê “gōa-pang chōe-jîn”. 16Put-kò, lán chai lâng ōe-tàng kap Siōng-tè ū ha̍p-gî ê koan-hē sī khò sìn Iâ-so͘ Ki-tok, m̄-sī khò chun-siú [Mô͘-se] ê Lu̍t-hoat. Lán ka-kī mā sìn Ki-tok Iâ-so͘, sī beh hō͘ lán tùi sìn Ki-tok ōe-tàng kap Siōng-tè ū ha̍p-gî ê koan-hē, m̄-sī khò chun-siú Lu̍t-hoat, in-ūi bô-lâng ōe-tàng khò chun-siú Lu̍t-hoat kap Siōng-tè ū ha̍p-gî ê koan-hē. 17Lán nā siūⁿ-beh tùi óa-khò Ki-tok kap Siōng-tè ū ha̍p-gî ê koan-hē, iáu-kú hō͘ lâng khòaⁿ-chòe kap Gōa-pang-lâng sio-siâng sī chōe-jîn, án-ni Ki-tok sī chōe-ok ê chhe-ēng sī-bô? Choa̍t-tùi m̄-sī! 18Góa nā koh khí-chō góa í-chêng só͘ thiah-húi ê, chiū chèng-bêng góa sī ûi-pōe Lu̍t-hoat ê lâng. 19In-ūi, chiàu Lu̍t-hoat góa í-keng sí tī Lu̍t-hoat-ē, sī beh hō͘ góa ǹg Siōng-tè lâi oa̍h. Góa í-keng kap Ki-tok tâng tèng si̍p-jī-kè; 20án-ni hiān-chāi teh oa̍h ê m̄-sī góa, sī Ki-tok tī góa ê lāi-bīn teh oa̍h. Góa hiān-chāi teh oa̍h, sī khò sìn Siōng-tè ê Kiáⁿ teh oa̍h; I thiàⁿ góa, ūi-tio̍h góa pàng-sak sìⁿ-miā. 21Góa bô hō͘ Siōng-tè ê un-tián sit-khì hāu-le̍k. Lâng nā khò Lu̍t-hoat ōe-tàng kap Siōng-tè ū ha̍p-gî ê koan-hē, Ki-tok sí chiū bô bo̍k-te̍k.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\