KA-LIA̍P-THÀI 3

1Lín chiah-ê gōng [Ka-lia̍p-thài]-lâng ah, siáⁿ-lâng kā lín bê-he̍k? Iâ-so͘ Ki-tok tèng si̍p-jī-kè ê sū, kiám m̄-sī chin chheng-chhó hián-sī tī lín ba̍k-chiu chêng? 2Ū chi̍t hāng tāi-chì, góa kā lín chhéng-kàu: Lín niá-siū Sèng Sîn sī tùi siú Lu̍t-hoat á-sī tùi sìn só͘ thiaⁿ-tio̍h ê hok-im? 3Lín ná hiah-ni̍h gōng? Lín kì-jiân tùi khò Sèng Sîn khai-sí, hiān-chāi beh khò jio̍k-sin lâi oân-sêng sī-bô? 4Lín ū hiah-chōe siū-khó͘ ê keng-giām kiám lóng bô lō͘-ēng? It-tēng ū chiah tio̍h. 5Siōng-tè sù lín Sèng Sîn, koh tī lín tiong-kan kiâⁿ sîn-jiah, sī in-ūi lín siú Lu̍t-hoat, á-sī in-ūi lín sìn só͘ thiaⁿ-tio̍h ê hok-im? 6Sèng-keng án-ni kóng, “[A-pek-la-hán] sìn Siōng-tè, Siōng-tè chiū khòaⁿ i chòe gī-lâng.” 7Só͘-í, lín tio̍h chai, sìn ê lâng chiah-sī [A-pek-la-hán] chin-chiàⁿ ê kiáⁿ-sun. 8Sèng-keng sū-sian chiū chai, Siōng-tè ōe hō͘ Gōa-pang-lâng tùi sìn kap I ū ha̍p-gî ê koan-hē, só͘-í ū chiong chit-ê hó siau-sit seng thoân hō͘ [A-pek-la-hán], kóng “Tōe-chiūⁿ bān-bîn ōe in-ūi lí tit-tio̍h chiok-hok!” 9Án-ni it-chhè sìn ê lâng mā ōe kap ū sìn ê [A-pek-la-hán] chòe-hé siū chiok-hok! 10Hiah-ê khò siú Lu̍t-hoat ê lâng lóng oa̍h tī chiù-chó͘ ê ē-bīn, in-ūi Sèng-keng kóng, “Bô chun-siú kì-chài tī Lu̍t-hoat ê chheh-ni̍h só͘-ū kui-tēng ê lâng lóng tio̍h siū Siōng-tè chiù-chó͘.” 11Án-ni, bô-lâng ōe-tàng khò siú Lu̍t-hoat kap Siōng-tè ū ha̍p-gî ê koan-hē, in-ūi Sèng-keng ū kóng, “Gī ê lâng ōe tùi sìn lâi oa̍h.” 12M̄-kú, Lu̍t-hoat m̄-sī ēng sìn chòe kun-kù. Sèng-keng kóng, “Chun-siú Lu̍t-hoat ê lâng ōe khò Lu̍t-hoat lâi oa̍h.” 13Ki-tok í-keng ūi-tio̍h lán siū chiù-chó͘, lâi kiù-sio̍k lán thoat-lī Lu̍t-hoat ê chiù-chó͘, in-ūi Sèng-keng kì-chài kóng, “Só͘-ū tiàu tī chhâ-téng ê lâng lóng tio̍h siū chiù-chó͘.” 14Ki-tok án-ni chòe sī beh chiong Siōng-tè hō͘ [A-pek-la-hán] ê chiok-hok thong-kè Ki-tok Iâ-so͘ sù hō͘ Gōa-pang-lâng, mā beh hō͘ lán tùi sìn lâi niá-siū Siōng-tè só͘ èng-ún ê Sèng Sîn. 15Hiaⁿ-tī chí-bē, góa ēng chi̍t ê ji̍t-siông seng-oa̍h ê tāi-chì chòe lē lâi soat-bêng. Lâng só͘ li̍p ê khè-iok it-tàn sêng-li̍p, chiū bōe ēng-tit ke-thiⁿ á-sī hòe-iok. 16Siōng-tè ū tùi [A-pek-la-hán] kap i ê kiáⁿ-sun èng-ún. Sèng-keng pèng m̄-sī kóng “kiáⁿ-kiáⁿ sun-sun”, chí chin chōe lâng, sī kóng “lí ê kiáⁿ-sun”, chí chi̍t ê, chiū-sī Ki-tok. 17Góa ê ì-sù sī án-ni: Siōng-tè ū kap [A-pek-la-hán] li̍p-iok, koh tah-èng beh siú iok. Sì-pah saⁿ-cha̍p nî āu chiah chhut-hiān ê Lu̍t-hoat bōe-tàng hòe-tû chit-ê iok hō͘ Siōng-tè ê èng-ún sit-hāu. 18In-ūi, sêng-chiap Siōng-tè sù ê sán-gia̍p nā-sī kun-kù Lu̍t-hoat, chiū bô koh khò èng-ún. M̄-kú Siōng-tè sī chiàu I ê èng-ún si-un hō͘ [A-pek-la-hán]. 19Án-ni, Lu̍t-hoat ū siáⁿ lō͘-ēng? Lu̍t-hoat sī ūi-tio̍h beh hō͘ lâng chai sím-mi̍h sī chōe-kò, thong-kè thiⁿ-sài tùi chi̍t ê tiong-kan-jîn lâi chè-tēng ê, kong-hāu kàu só͘ èng-ún Hit-ūi “kiáⁿ-sun” lâi-lîm ê sî chiū kiat-sok. 20M̄-kú tan-hong chi̍t ê chòe ê tāi-chì chiū bô su-iàu tiong-kan-jîn, Siōng-tè sī tan-hong chi̍t ê chòe chit hāng tāi-chì. 21Án-ni, Lu̍t-hoat kap Siōng-tè ê èng-ún ū saⁿ tí-chhiok bô? Choa̍t-tùi bô! In-ūi Lu̍t-hoat pan-pò͘ ê bo̍k-te̍k nā-sī beh hō͘ lâng tit-tio̍h oa̍h-miā, lâng chiū ōe-tàng khò Lu̍t-hoat kap Siōng-tè ū ha̍p-gî ê koan-hē. 22M̄-kú Sèng-keng toàn-tēng choân sè-kài lóng tī chōe-ok koán-hat ê ē-bīn, thang hō͘ Siōng-tè chiong èng-ún thong-kè sìn Iâ-so͘ Ki-tok sù hō͘ sìn ê lâng. 23M̄-kú “sìn” ê sî-tāi lâi-lîm í-chêng, lán hō͘ Lu̍t-hoat koaiⁿ-teh, siū kàm-sī ti̍t-kàu teh-beh lâi “sìn” ê sî-tāi hián-hiān ê sî. 24Án-ni, tī Ki-tok lâi-lîm í-chêng, Lu̍t-hoat chòe lán ê kàm-hō͘-jîn, thang hō͘ lán tùi “sìn” kap Siōng-tè ū ha̍p-gî ê koan-hē. 25Hiān-chāi “sìn” ê sî-tāi í-keng lâi-lîm, Lu̍t-hoat chiū bô koh chòe lán ê kàm-hō͘-jîn. 26Lín tāi-ke tùi sìn kap Ki-tok Iâ-so͘ kiat-liân chiâⁿ-chòe Siōng-tè ê kiáⁿ-jî. 27Lín só͘-ū niá-siū sóe-lé kap Ki-tok kiat-liân ê lâng í-keng chhēng Ki-tok, ū I ê oa̍h-miā. 28Án-ni, bô hun [Iû-thài]-lâng á-sī Gōa-pang-lâng, lô͘-lē á-sī chū-iû-ê, ta-po͘-lâng á-sī cha-bó͘-lâng, tī Ki-tok Iâ-so͘ ê lāi-bīn lóng chiâⁿ-chòe chi̍t-thé. 29Lín kì-jiân sio̍k Ki-tok, chiū-sī [A-pek-la-hán] ê kiáⁿ-sun, sī Siōng-tè èng-ún ê kè-sêng-jîn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\