KA-LIA̍P-THÀI 4

1Góa koh kóng, kè-sêng-jîn sui-jiân sī choân-pō͘ châi-sán ê só͘-iú-chiá, i tī bī-sêng-liân ê sî kap lô͘-lē bô sím-mi̍h chha-pia̍t, 2it-ti̍t kàu lāu-pē só͘ tēng ê ji̍t-chí, tio̍h siū kàm-hō͘-jîn kap hoat-tēng tāi-lí-jîn ê kàm-tok. 3Lán mā chhin-chhiūⁿ án-ni, tī lêng-sèng bī-sêng-liân ê sî siū ú-tiū ê lêng chi-phòe chòe lô͘-lē. 4M̄-kú sî-kî kàu, Siōng-tè chhe ka-kī ê Kiáⁿ, hō͘ I tùi hū-jîn-lâng lâi chhut-sì, oa̍h tī Lu̍t-hoat-ē, 5ūi-tio̍h beh kiù-sio̍k oa̍h tī Lu̍t-hoat-ē ê lâng, thang hō͘ Siōng-tè kā lán siu khí-lâi chòe kiáⁿ-jî. 6In-ūi lín sī Siōng-tè ê kiáⁿ-jî, I ū chhe I ê Kiáⁿ ê Sîn ji̍p lín ê sim, hō͘ lín kiò “A-pa, Pē!” 7Án-ni, lí bô koh chòe lô͘-lē, sī kiáⁿ-jî; kì-jiân sī kiáⁿ-jî, Siōng-tè chiū hō͘ lí chòe kè-sêng-jîn. 8Í-chêng, lín m̄-bat Siōng-tè ê sî hō͘ hiah-ê pún-chit m̄-sī sîn ê sîn-bêng chòe lô͘-lē chi-phòe. 9M̄-kú hiān-chāi lín í-keng bat Siōng-tè, á-sī kóng hō͘ Siōng-tè bat, sī án-chóaⁿ lín koh tò-khì chhē chi-phòe lêng-kài hiah-ê bô-la̍t koh bô lō͘-ēng ê sîn-lêng, chòe in ê lô͘-lē? 10Lín siú te̍k-pia̍t ê ji̍t, ge̍h, kap nî-á-choeh-á. 11Góa kiaⁿ-liáu góa ūi-tio̍h lín só͘-chòe ê lóng sī pe̍h-pe̍h chòe. 12Hiaⁿ-tī chí-bē, in-ūi góa í-keng ū chiâⁿ-chòe chhin-chhiūⁿ lín, góa khún-kiû lín mā tio̍h chiâⁿ-chòe chhin-chhiūⁿ góa. Lín m̄-bat khek-khui góa. 13Lín ōe kì-tit, góa thâu-chi̍t piàn thoân hok-im hō͘ lín ê sî sī in-ūi góa seng-khu ū pīⁿ. 14Sui-jiân góa ê kiān-khong chiâⁿ-chòe lín ê tāng-tàⁿ, lín to bô khòaⁿ-khin góa, bô kū-choa̍t góa. Lín tian-tò chiap-thāi góa chhin-chhiūⁿ teh chiap-thāi Siōng-tè ê thiⁿ-sài, chhin-chhiūⁿ teh chiap-thāi Ki-tok Iâ-so͘. 15Lín tng-sî ê hoaⁿ-hí boán-chiok ná soah bô-khì? Góa káⁿ kóng, lín tng-sî nā tio̍h kā ba̍k-chiu ó͘ chhut-lâi hō͘ góa mā kam-goān. 16Hiān-chāi, góa tùi lín chiàu-si̍t kóng soah pìⁿ-chòe lín ê tùi-te̍k! 17Hiah-ê lâng tùi lín jia̍t-chêng pèng m̄-sī chhut tī hó-ì, tian-tò sī siūⁿ-beh thiah-khui lín kap góa ê koan-hē, hō͘ lín thang tùi in jia̍t-chêng. 18Hó-sū m̄-sī kan-ta góa kap lín chòe-hé ê sî chiah chòe, tio̍h put-sî jia̍t-sim khì chòe. 19Góa ê sòe-kiáⁿ, ūi-tio̍h beh hō͘ lín ū Ki-tok ê khoán-sit, góa koh chi̍t piàn keng-kè siⁿ-kiáⁿ ê thòng-khó͘. 20Góa chin ài chit-chūn chiū khì lín hia, thang ēng bô kâng-khoán ê kháu-khì kap lín kóng-ōe. Góa si̍t-chāi m̄-chai beh án-chóaⁿ tùi-thāi lín! 21Lín chiah-ê ài hō͘ Lu̍t-hoat koán-hat ê lâng, kā góa kóng, lín kiám bô beh thiaⁿ Lu̍t-hoat teh kóng sím-mi̍h? 22In-ūi Lu̍t-hoat ū kì-chài: [A-pek-la-hán] ū nn̄g ê kiáⁿ, chi̍t ê sī lú-pī siⁿ ê, koh chi̍t ê sī chū-iû ê hū-jîn-lâng siⁿ ê. 23Lú-pī ê kiáⁿ sī thàn jio̍k-thé siⁿ ê; tùi chū-iû ê hū-jîn-lâng siⁿ ê kiáⁿ sī thong-kè Siōng-tè ê èng-ún. 24Che thang ēng ē-bīn ê phì-jū lâi soat-bêng: Chit nn̄g ê hū-jîn-lâng tāi-piáu nn̄g chióng khè-iok. Chi̍t ê sī [Hā-kah], tāi-piáu [Se-nái]-soaⁿ ê iok, siⁿ ê kiáⁿ choh lô͘-lē. 25[Hā-kah] chí [A-lah-pek] ê [Se-nái]-soaⁿ, tāi-piáu hiān-chāi ê [Iâ-lō͘-sat-léng]; in-ūi i kap i ê kiáⁿ-sun lóng sī lô͘-lē. 26Put-kò thiⁿ-téng ê [Iâ-lō͘-sat-léng] sī chū-iû ê, sī lán ê lāu-bú. 27In-ūi Sèng-keng ū kì-chài: Bōe hoâi-īn, bōe siⁿ-kiáⁿ ê hū-jîn-lâng ah, tio̍h hoaⁿ-hí! M̄-bat keng-kè siⁿ-kiáⁿ thòng-khó͘ ê hū-jîn-lâng ah, tio̍h tōa-siaⁿ hoaⁿ-hí chhiùⁿ-koa! In-ūi siū pàng-sak ê hū-jîn-lâng pí ū tiōng-hu ê koh-khah chōe kiáⁿ-jî! 28Hiaⁿ-tī chí-bē, lín chhin-chhiūⁿ [Í-sat], sī Siōng-tè èng-ún ê kiáⁿ-jî. 29Tng-sî, thàn jio̍k-thé siⁿ ê pek-hāi thàn Siōng-tè ê Sîn siⁿ ê; hiān-chāi mā-sī án-ni. 30M̄-kú Sèng-keng án-chóaⁿ kóng? “Tio̍h kā lú-pī kap i ê kiáⁿ kóaⁿ chhut-khì, in-ūi lú-pī ê kiáⁿ bōe-tàng kap chū-iû ê hū-jîn-lâng ê kiáⁿ pîⁿ-pîⁿ kè-sêng sán-gia̍p!” 31Só͘-í, hiaⁿ-tī chí-bē, lán m̄-sī lú-pī ê kiáⁿ-jî, sī chū-iû ê hū-jîn-lâng ê kiáⁿ-jî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\