KA-LIA̍P-THÀI 5

1Ūi-tio̍h beh hō͘ lán ū chū-iû, Ki-tok í-keng ū kā lán tháu-pàng. Só͘-í tio̍h khiā-chāi, m̄-thang koh chiap-siū ap-chè chòe lô͘-lē! 2Taⁿ góa --- [Pó-lô] kā lín kóng, tio̍h chù-ì thiaⁿ: Lín nā siū kat-lé, Ki-tok chiū tùi lín lóng bô lī-ek. 3Góa koh chi̍t piàn kā ta̍k ê kam-goān chiap-siū kat-lé ê lâng kéng-kò, chit-ê lâng ū gī-bū chun-siú choân-pō͘ ê Lu̍t-hoat! 4Lín chiah-ê siūⁿ-beh khò chun-siú Lu̍t-hoat tit-tio̍h kap Siōng-tè ū ha̍p-gî koan-hē ê lâng, sī kap Ki-tok toān-choa̍t koan-hē, sit-lo̍h Siōng-tè ê un-tián. 5Goán pek-chhiat teh thèng-hāu, ǹg-bāng Siōng-tè hō͘ lán kap I ū ha̍p-gî ê koan-hē; chit-ê ǹg-bāng khò Siōng-tè ê Sîn, tùi sìn chiah ōe-tàng si̍t-hiān. 6In-ūi lán nā kap Ki-tok Iâ-so͘ kiat-liân, ū siū kat-lé á-sī bô siū kat-lé lóng bô iàu-kín, iàu-kín ê sī ū thiàⁿ ê hêng-tōng piáu-hiān chhut-lâi ê sìn-sim. 7Lín í-keng chòe liáu chin hó; sī siáⁿ-lâng kā lín chó͘-tòng, hō͘ lín bô sūn-ho̍k chin-lí? 8Sòe-ho̍k lín ê m̄-sī hit-ūi ho͘-tiàu lín ê Siōng-tè. 9Sio̍k-gú kóng, “Chi̍t-sut-á kàⁿ-bú ōe hō͘ kui sn̂g ê mī-chhè hoat khí-lâi.” 10Tī Chú ê lāi-bīn góa siong-sìn lín bōe kap góa ū bô sio-siâng ê siūⁿ-hoat. Hiah-ê teh jiáu-loān lín ê, bô-lūn sī sím-mi̍h lâng, it-tēng ōe siū Siōng-tè chek-hoa̍t. 11Hiaⁿ-tī chí-bē, góa nā kè-sio̍k thoân tio̍h siū kat-lé, sī án-chóaⁿ góa iáu teh siū pek-hāi? Góa nā án-ni chòe, góa soan-iông Ki-tok ê si̍p-jī-kè chiū bōe siū chó͘-gāi. 12Hiah-ê teh jiáu-loān lín ê lâng lêng-khó ka-kī iam khí-lâi! 13Hiaⁿ-tī chí-bē, Siōng-tè ho͘-tiàu lín sī beh hō͘ lín chū-iû. Put-kò m̄-thang hō͘ lín ê chū-iû pìⁿ-chòe hòng-chhiòng su-io̍k ê ki-hōe. Tio̍h ēng thiàⁿ-sim hō͘-siōng ho̍k-bū. 14In-ūi choân-pō͘ Lu̍t-hoat pau-hâm tī “Tio̍h thiàⁿ chhù-piⁿ chhin-chhiūⁿ thiàⁿ ka-kī” chit-ê kài-bēng. 15Tio̍h sió-sim, lín nā iáu teh sio-kā sio-thun, ōe hō͘-siōng châu-bia̍t. 16Góa ê ì-sù sī: Lín tio̍h chiàu Sèng Sîn ê ín-chhōa seng-oa̍h, choa̍t-tùi m̄-thang kiû boán-chiok pún-sèng ê io̍k-bōng. 17In-ūi lâng pún-sèng ê io̍k-bōng tùi-khòng Sèng Sîn; Sèng Sîn tùi-khòng lâng ê pún-sèng. Chit nn̄g ê hō͘-siōng te̍k-tùi, tì-kàu lín bōe-tàng chiàu ka-kī só͘ ài khì chòe. 18Lín nā hō͘ Sèng Sîn ín-chhōa, chiū bōe siū Lu̍t-hoat khòng-chè. 19Lâng pún-sèng ê hêng-ûi chin bêng-hián, chiū-sī îm-loān, ù-òe, hò͘ⁿ-sek, 20pài ngó͘-siōng, kiâⁿ siâ-su̍t, te̍k-tùi, tò͘-cheng, chi̍t-tò͘, siū-khì, chū-su, kiat-tóng, hun-phài, 21oàn-tò͘, chiú-chùi, hoa-thian chiú-tōe, téng. Góa í-chêng bat kā lín kéng-kò, chit-chūn koh chi̍t piàn kā lín kéng-kò: Chòe chit khoán tāi-chì ê lâng bōe-tàng chiâⁿ-chòe Siōng-tè-kok ê chú-bîn! 22M̄-kú Sèng Sîn só͘ kiat ê ké-chí sī: Jîn-ài, hoaⁿ-hí, hô-pêng, jím-nāi, jîn-chû, liông-siān, tiong-si̍t, 23un-jiû, chiat-chè. Chit khoán hêng-ûi it-poaⁿ ê hoat-lu̍t bô teh kìm-chí. 24Hiah-ê sio̍k Ki-tok Iâ-so͘ ê lâng í-keng ū chiong pún-sèng kap it-chhè ê siâ-chêng su-io̍k chòe-hé tèng-sí tī si̍p-jī-kè. 25Kì-jiân lán khò Sèng Sîn teh oa̍h, mā tio̍h chun-chiàu Sèng Sîn ê ín-chhōa lâi oa̍h. 26Lán m̄-thang tui-kiû hu-êng, m̄-thang pí-chhú kek-khì, hō͘-siōng chi̍t-tò͘.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\