KA-LIA̍P-THÀI 6

1Hiaⁿ-tī chí-bē, nā ū lâng hām-lo̍h kè-sit, lín chiah-ê sio̍k-lêng ê lâng tio̍h ēng un-hô ê sim kā i kiù-chèng. Lín ka-kī mā tio̍h sió-sim, chiah-bián siū ín-iú. 2Tio̍h hun-tam tāng-tàⁿ, án-ni chòe chiah-sī teh si̍t-hiān Ki-tok ê lu̍t-hoat. 3Ka-kī bô gâu siūⁿ-kóng chin gâu, sī teh khi-phiàn ka-kī. 4Ta̍k ê lâng tio̍h séng-chhat ka-kī ê hêng-ûi; nā ū hó hêng-ûi, i kan-ta thang tùi ka-kī khoa-kháu, m̄-bián kap pa̍t-lâng pí-kàu. 5In-ūi ta̍k ê lâng tio̍h taⁿ ka-kī ê tàⁿ. 6Ha̍k-si̍p tō-lí ê lâng tio̍h kap kàu-tō i ê lâng hun-hióng ta̍k hāng hó-mi̍h. 7M̄-thang phiàn ka-kī, Siōng-tè sī bōe ēng-tit bú-jio̍k ê. Lâng chèng sím-mi̍h chiū siu sím-mi̍h. 8Lâng só͘ iā-ê nā-sī ūi-tio̍h boán-chiok ka-kī ê io̍k-bōng, chiū ōe siu-sêng bia̍t-bông; lâng só͘ iā-ê nā-sī ūi-tio̍h beh hō͘ Sèng Sîn hoaⁿ-hí, chiū ōe tùi Sèng Sîn siu éng-oán ê oa̍h-miā. 9Chòe hó-sū m̄-thang siūⁿ siān; nā bô hoe-sim, sî kàu chiū thang siu-sêng. 10Só͘-í, bô-lūn sím-mi̍h sî-chūn, tio̍h pá-ak ki-hōe tùi chèng-lâng chòe hó-sū, te̍k-pia̍t sī tùi sìn-gióng chiâⁿ-chòe chi̍t ke ê lâng. 11Lín khòaⁿ, góa chhin-pit ēng chiah-ni̍h tōa ê jī siá hō͘ lín! 12Hiah-ê chù-tiōng gōa-piáu thé-biān ê lâng, siūⁿ-beh kiông-pek lín chiap-siū kat-lé. In án-ni chòe kan-ta sī bô ài ūi-tio̍h Ki-tok ê si̍p-jī-kè siū pek-hāi. 13Kî-si̍t, liân hiah-ê siū kat-lé ê lâng pún-sin mā bô chun-siú Lu̍t-hoat. In pek lín siū kat-lé, chiah ōe-tàng khoa-kháu kóng lín ū chun-siú gōa-piáu ê lé-gî. 14Góa leh, góa chí-ū beh khoa-kháu lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê si̍p-jī-kè, in-ūi chit-ê si̍p-jī-kè, tùi góa lâi kóng, sè-kài í-keng tèng-sí tī si̍p-jī-kè; tùi sè-kài lâi kóng, góa mā í-keng tèng-sí. 15Ū siū kat-lé bô siū kat-lé lóng bô tiōng-iàu; tiōng-iàu ê sī lán tio̍h chiâⁿ-chòe sin chhòng-chō ê lâng. 16Chiàu chit-ê chún-chek seng-oa̍h ê lâng chiū-sī Siōng-tè ê [Í-sek-lia̍t] chú-bîn. Goān pêng-an kap lîn-bín kap in tông-chāi! 17Tùi taⁿ í-āu, bô-lūn sím-mi̍h lâng to lóng m̄-thang kā góa kiáu-jiáu; in-ūi Iâ-so͘ ū tī góa ê seng-khu khàm-ìn chòe kì-hō, chèng-bêng góa sio̍k I. 18Hiaⁿ-tī chí-bē, goān lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê un-tián kap lín tông-chāi. Amen!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\