HI-PEK-LÂI 1

1Siōng-tè tī kó͘-chá ū thong-kè I ê chèng sian-ti, chin chōe piàn, ēng chin chōe hong-sek tùi lán ê chó͘-sian kóng-ōe, 2m̄-kú tī chiong-boa̍t ê ji̍t-chí, thong-kè I ê Kiáⁿ tùi lán kóng-ōe. Siōng-tè ū chí-tēng I choh bān-iú ê kè-sêng-jîn, koh ū thong-kè I chhòng-chō ú-tiū. 3I hoán-siā Siōng-tè ê êng-iāu, sī Siōng-tè pún-chit ê chin-siōng. I ēng I koân-lêng ê ōe hû-chhî bān-iú, sóe-tû lâng ê chōe liáu-āu, chē tī Chì-chun Chì-koân Siōng-tè ê chiàⁿ-pêng. 4Siōng-tè ū sù Kiáⁿ pí chèng thiⁿ-sài khah chun-kùi ê miâ, hō͘ I chiâⁿ-chòe pí thiⁿ-sài khah úi-tāi. 5Siōng-tè kiám bat tùi tó chi̍t ê thiⁿ-sài kóng: Lí sī góa ê Kiáⁿ, góa kin-á-ji̍t siⁿ lí? Koh I kiám bat tùi tó chi̍t ê thiⁿ-sài kóng: Góa beh chòe i ê Pē, I beh chòe góa ê Kiáⁿ? 6Koh Siōng-tè chhe-khián I ê Tōa-kiáⁿ ji̍p sè-kan ê sî, I kóng: Siōng-tè só͘-ū ê thiⁿ-sài lóng tio̍h pài I. 7Koan-hē thiⁿ-sài, I kóng: Siōng-tè ēng hong chòe I ê thiⁿ-sài, ēng hé-iām chòe I ê chhe-ēng. 8M̄-kú koan-hē Kiáⁿ, I kóng: Siōng-tè ah, lí ê pó-chō éng-éng oán-oán chûn-chāi; lí ê Kok-tō͘ ê koân-pèng sī chèng-ti̍t ê koân-pèng. 9Lí ài kong-gī, oàn-hūn put-hoat. Só͘-í, Siōng-tè, lí ê Siōng-tè kéng-soán lí, ēng hoaⁿ-hí ê iû boah lí, chhiau-kè boah lí ê tâng-phōaⁿ. 10I koh kóng: Chú ah, lí tī khí-chho͘ ū kiàn-li̍p tōe ê kun-ki; thiⁿ mā-sī lí ê chhiú só͘ chō. 11Thiⁿ-tōe lóng ōe siau-bia̍t, m̄-kú lí éng-oán chûn-chāi. Thiⁿ-tōe lóng ōe chhin-chhiūⁿ i-ho̍k chiām-chiām kū, 12lí ōe chhin-chhiūⁿ kńg gōa-saⁿ kā in kńg khí-lâi; in ōe chhin-chhiūⁿ i-ho̍k kái-piàn. M̄-kú lí éng-oán bōe kái-piàn; lí ê hè-siū bû-kiông-chīn. 13Siōng-tè kiám bat tùi tó chi̍t ê thiⁿ-sài kóng: Lí chē góa ê chiàⁿ-pêng, kàu góa hō͘ lí ê tùi-te̍k khut-ho̍k tī lí kha-ē? 14Thiⁿ-sài kiám m̄-sī lóng teh ho̍k-sāi ê sîn, siū chhe-phài khì ho̍k-bū teh-beh niá-siū chín-kiù ê lâng?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\