HI-PEK-LÂI 10

1Kì-jiân Lu̍t-hoat sī teh-beh lâi ê hó-sū ê iáⁿ, m̄-sī hó-sū pún-sin ê chin-siōng, só͘-í bōe-tàng chi̍t nî kè chi̍t nî kè-sio̍k ēng siâng-khoán ê chè-mi̍h hō͘ chhin-kūn Siōng-tè ê lâng tit-tio̍h oân-choân. 2Nā-sī ōe, in-ūi kèng-pài ê lâng chi̍t piàn chiū oân-choân tit-tio̍h kiat-chēng, bô koh ū chōe ê ì-sek, hiàn-chè ê sū eng-kai í-keng thêng-chí à. 3Kî-si̍t, ta̍k nî só͘ hiàn ê chè-mi̍h, chí-ū ōe hō͘ lâng siūⁿ-khí in ê chōe; 4in-ūi gû, iûⁿ ê huih bōe-tàng tû-khì lâng ê chōe. 5Só͘-í, Ki-tok lâi-kàu sè-kan ê sî ū kóng: Chè-sū kap lé-mi̍h, lí bô ài; m̄-kú lí ū kā góa chún-pī seng-khu. 6Sio-chè kap sio̍k-chōe-chè, lí bô kah-ì. 7Hit sî góa kóng: Siōng-tè ah, góa lâi lah; góa lâi sī beh si̍t-hêng lí ê chí-ì. Góa ê sū ū kì-chài tī chheh-ni̍h. 8Góa téng-bīn ū kóng, “Chè-sū kap lé-mi̍h, sio-chè kap sio̍k-chōe-chè lí bô ài, mā bô kah-ì; chiah-ê sī chiàu Lu̍t-hoat lâi hiàn ê.” 9I sòa lo̍h-khì kóng, “Khòaⁿ ah, góa lâi sī beh si̍t-hêng lí ê chí-ì.” Án-ni, Siōng-tè hòe-tû chêng-ê, sī beh kiàn-li̍p āu-ê. 10Iâ-so͘ Ki-tok si̍t-hêng Siōng-tè ê chí-ì, chí-ū chi̍t piàn hiàn I ka-kī ê seng-khu chiū kàu-gia̍h hō͘ lán tit-tio̍h sèng-hòa kui Siōng-tè. 11Chè-si ta̍k ji̍t khiā-teh ho̍k-sāi Siōng-tè, chi̍t piàn koh chi̍t piàn hiàn siâng-khoán ê chè, éng-oán bōe-tàng tû-khì lâng ê chōe. 12M̄-kú Ki-tok chí-ū chi̍t piàn hiàn sio̍k-chōe-chè, jiân-āu chē tī Siōng-tè ê chiàⁿ-pêng, 13thèng-hāu Siōng-tè hō͘ I ê tùi-te̍k chòe I ê kha-tiam. 14Ki-tok thong-kè chi̍t piàn ê hiàn-chè, hō͘ sèng-hòa kui Chú ê lâng éng-oán oân-choân. 15Sèng Sîn mā ū tùi lán choh-chèng. I ū kóng: 16Chú kóng, hiah-ê ji̍t-chí í-āu, Góa kap in só͘ beh li̍p ê io̍k chiū-sī án-ni: Góa beh chiong góa ê Lu̍t-hoat khǹg tī in ê sim-lāi, siá tī in ê náu-lāi. 17Jiân-āu I koh kóng: Góa bô koh kì-tit in ê chōe-ok kap kè-hoān. 18Kì-jiân chōe í-keng tit-tio̍h sià-bián, chiū m̄-bián koh hiàn sio̍k-chōe-chè. 19Só͘-í, hiaⁿ-tī chí-bē, lán khò Iâ-so͘ lâu-huih sí ōe-tàng ū khak-sìn kap ióng-khì chìn-ji̍p Chì-sèng-só͘. 20I thong-kè tiùⁿ-lî, chiū-sī ka-kī ê seng-khu, kā lán khui chi̍t tiâu sin koh oa̍h ê lō͘. 21Lán í-keng ū chi̍t ūi úi-tāi ê chè-si teh tī-lí Siōng-tè ê ke, 22lán tio̍h ēng chin-sêng ê sim, kian-koat ê sìn, chheng-khì bô khui-khiàm ê liông-sim kap chheng-chúi sóe kè ê seng-khu lâi chhin-kūn Siōng-tè. 23Lán tio̍h kian-koat chhî-siú só͘ soan-jīn ê ǹg-bāng, in-ūi èng-ún lán ê Siōng-tè khó-khò. 24Lán tio̍h hō͘-siōng koan-sim thang kek-lē saⁿ-thiàⁿ kap chòe hó-sū. 25Ū chi̍t-kóa lâng thêng-chí chū-hōe, m̄-thang o̍h in ê si̍p-koàn, tian-tò tio̍h hō͘-siōng khoàn-bián; kì-jiân lín chai Chú ê Ji̍t teh-beh kàu, koh-khah tio̍h án-ni. 26Lán jīm-sek chin-lí í-āu iáu kò͘-ì hoān-chōe, chiū bô koh ū thang sio̍k-chōe ê chè-mi̍h, 27chí-ū ēng kiaⁿ-hiâⁿ ê sim thèng-hāu sím-phòaⁿ kap teh-beh sio-bia̍t te̍k-tùi Siōng-tè ê lâng ê lia̍t-hé. 28Ûi-hoān [Mô͘-se] ê Lu̍t-hoat ê, kun-kù nn̄g ê á-sī saⁿ ê lâng choh-chèng chiū thang kā i chhú-sí, lóng bô khoan-sià. 29Án-ni, thún-ta̍h Siōng-tè ê Kiáⁿ, biáu-sī hō͘ in sèng-hòa kui Chú ê iok ê huih, koh bú-bān si-un ê Sèng Sîn ê lâng, lín siūⁿ in eng-kai siū ê hêng-hoa̍t ōe ke jōa tāng? 30Lán chai, kóng “Sin-oan chāi góa, góa beh pò-èng”, koh kóng “Chú beh sím-phòaⁿ I ê chú-bîn” hit-ūi sī sím-mi̍h lâng? 31Hām-lo̍h éng-oa̍h Siōng-tè ê chhiú si̍t-chāi chin thang kiaⁿ! 32Lín tio̍h ōe kì-tit kè-khì ê ji̍t-chí. Lín siū Siōng-tè ê kng chiò í-āu, ū jím-siū tōa cheng-tò͘ ê khó͘-lān; 33ū sî lín kong-jiân siū bú-jio̍k, ge̍k-thāi; ū sî lín kap pa̍t-lâng tâng-siū ge̍k-thāi. 34Lín kap siû-hoān tâng siū-khó͘; lín ê châi-bu̍t siū chhiúⁿ-toa̍t mā kam-goān jím-siū, in-ūi chai lín ka-kī ū koh-khah hó koh éng-oán chûn-chāi ê sán-gia̍p. 35Só͘-í, m̄-thang sit-lo̍h ióng-khì; chit-ê ióng-khì ōe hō͘ lín tōa ê pò-siúⁿ. 36Lín tio̍h ū nāi-sim chiah ōe-tàng si̍t-hêng Siōng-tè ê chí-ì, niá-siū I só͘ èng-ún ê hok-hūn. 37In-ūi koh chi̍t-sî-á kú, Hit-ūi teh-beh-lâi ê ōe kàu, bōe iân-tî. 38M̄-kú sio̍k góa ê gī-lâng ōe tùi sìn lâi oa̍h. Nā ū lâng tiû-tû thòe-āu, góa chiū bô kah-ì. 39Lán leh, lán m̄-sī thòe-āu tì-kàu tîm-lûn, sī tùi sìn tì-kàu sìⁿ-miā tit-tio̍h pó-choân.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\