HI-PEK-LÂI 11

1Sìn sī tùi só͘ ǹg-bāng ê sū ū pá-ak, tùi bô khòaⁿ-kìⁿ ê sū ōe-tàng khéng-tēng. 2Kó͘-chá-lâng in-ūi chit-ê sìn tit-tio̍h Siōng-tè jīn-tēng chiap-la̍p. 3Tùi sìn, lán chai ú-tiū sī tùi Siōng-tè ê ōe chhòng-chō ê; án-ni khòaⁿ-ōe-tio̍h-ê sī tùi khòaⁿ-bōe-tio̍h-ê lâi chō ê. 4Tùi sìn, [A-pek] pí [Kai-ún] hiàn khah hó ê chè-mi̍h hō͘ Siōng-tè; tùi chit-ê sìn, i tit-tio̍h Siōng-tè jīn-tēng chiap-la̍p chòe gī-lâng. Sui-jiân [A-pek] í-keng sí, thong-kè chit-ê sìn, i iáu teh kóng-ōe. 5Tùi sìn, [Í-lo̍k] bô keng-giām sí, siū chhian-sóa khì Siōng-tè hia. Lâng bô koh khòaⁿ-tio̍h i, in-ūi Siōng-tè kā i chhian-sóa khì; [Í-lo̍k] siū chhian-sóa í-chêng, í-keng hō͘ Siōng-tè jīn-tēng chiap-la̍p. 6Bô sìn chiū bōe-tàng hō͘ Siōng-tè hoaⁿ-hí, in-ūi chhin-kūn Siōng-tè ê lâng it-tēng tio̍h sìn Siōng-tè ū chûn-chāi, koh sìn I ōe hō͘ chhē-kiû I ê lâng tit-tio̍h pò-siúⁿ. 7Tùi sìn, [Ná-a] tùi iáu-bē khòaⁿ-tio̍h ê sū ū thiaⁿ Siōng-tè ê kéng-kò, chûn kèng-ùi ê sim, chō chi̍t chiah tōa-chûn kiù i choân-ke. Tùi chit-ê sìn, i tēng sè-kan-lâng ê chōe, koh kun-kù chit-ê sìn, i chiâⁿ-chòe gī ê kè-sêng-jîn. 8Tùi sìn, [A-pek-la-hán] siū tiàu khì teh-beh sêng-siū chòe sán-gia̍p ê tōe ê sî, sui-jiân m̄-chai beh khì tó-ūi, iáu-kú i ū sūn-thàn chhut-khì. 9Tùi sìn, i kià-ku tī èng-ún ê tōe, ná chhin-chhiūⁿ tiàm tī gōa-kok, kap chòe-hé sêng-siū kâng èng-ún ê [Í-sat], [Ngá-kok] tòa tī pò͘-pîⁿ; 10in-ūi i kî-thāi Siōng-tè só͘ siat-kè kap khí-chō hit-ê ū tōe-ki ê siâⁿ. 11Tùi sìn, [A-pek-la-hán] sui-jiân í-keng lāu, [Sat-la̍h] mā í-keng chhiau-kè seng-sán ê nî-hè, i iáu ōe-tàng choh lāu-pē, in-ūi khak-sìn èng-ún i ê Siōng-tè sī sìn-si̍t. 12Só͘-í thang kóng, tùi chi̍t ê teh-beh sí ê lâng ū siⁿ-thòaⁿ kiáⁿ-sun, chhin-chhiūⁿ thiⁿ-téng ê chhiⁿ hiah-ni̍h chōe, chhin-chhiūⁿ hái-piⁿ ê soa sǹg bōe-liáu. 13Chiah-ê lóng sī kàu sí it-ti̍t ū sìn-sim ê lâng; in bô tit-tio̍h só͘ èng-ún ê, m̄-kú tùi hn̄g-hn̄g khòaⁿ-kìⁿ chiū hoaⁿ-hí, sêng-jīn ka-kī put-kò sī tōe-chiūⁿ ê chhut-gōa-lâng, liû-lōng-kheh. 14Kóng chiah-ê ōe ê lâng piáu-sī in sī teh chhē chi̍t ê ka-hiong. 15In nā-sī teh hoâi-liām lī-khui ê só͘-chāi, iáu ū ki-hōe thang tò-khì. 16Put-kò, hiān-chāi in teh him-bō͘ ê sī thiⁿ-téng hit-ê koh-khah hó ê só͘-chāi. Só͘-í, Siōng-tè bô in-ūi in chheng I chòe Siōng-tè lâi kám-kak kiàn-siàu. I sīm-chì í-keng ūi-tio̍h in chún-pī chi̍t ê siâⁿ. 17Tùi sìn, [A-pek-la-hán] siū khó-giām ê sî hiàn [Í-sat] chòe chè-mi̍h, chiū-sī sêng-siū èng-ún ê [A-pek-la-hán] hoaⁿ-hí hiàn i ê ko͘-kiáⁿ. 18Siōng-tè ū tùi i kóng, “Tùi [Í-sat] siⁿ ê chiah thang sǹg-chòe lí ê kiáⁿ-sun.” 19[A-pek-la-hán] siūⁿ-kóng Siōng-tè ōe-tàng hō͘ [Í-sat] tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h, só͘-í thang phì-jū kóng [Í-sat] sī sí koh tò tńg-lâi. 20Tùi sìn, [Í-sat] ūi-tio̍h chiong-lâi ê sū kā [Ngá-kok] kap [Í-sò] chiok-hok. 21Tùi sìn, [Ngá-kok] lîm-chiong ê sî kā [Iok-sek] ê kiáⁿ chi̍t-ê chi̍t-ê chiok-hok; i khò tī koáiⁿ-á-thâu kèng-pài Siōng-tè. 22Tùi sìn, [Iok-sek] lîm-chiong ê sî ū thê-khí [Í-sek-lia̍t]-lâng chhut [Ai-ki̍p] ê sū, koh hoan-hù koan-hē i ê kut-hâi bâi-chòng ê sū. 23Tùi sìn, [Mô͘-se] chhut-sì í-āu, i ê pē-bú khòaⁿ-tio̍h eⁿ-á chheng-siù, bô kiaⁿ ông ê bēng-lēng, chiong i chhàng saⁿ ge̍h-ji̍t kú. 24Tùi sìn, [Mô͘-se] tióng-tōa í-āu, kū-choa̍t lâng kā i chheng-chòe [Ai-ki̍p] kong-chú ê kiáⁿ, 25khah ài kap Siōng-tè ê chú-bîn tâng siū khó͘-lān, bô ài hióng-siū chōe tiong chi̍t-ē-á kú ê khoài-lo̍k. 26I khòaⁿ ūi-tio̍h Ki-tok siū lêng-jio̍k pí [Ai-ki̍p] ê châi-pó khah pó-kùi, in-ūi i gióng-bōng chiong-lâi ê pò-siúⁿ. 27Tùi sìn, [Mô͘-se] bô kiaⁿ ông ê siū-khì lī-khui [Ai-ki̍p]; in-ūi i ká-ná ū khòaⁿ-kìⁿ lâng só͘ khòaⁿ bōe-tio̍h ê Siōng-tè, kian-chhî m̄-khéng tò-khì. 28Tùi sìn, [Mô͘-se] siat-li̍p Pôaⁿ-kè-choeh, hoan-hù tio̍h hiù huih tī mn̂g-ni̍h, chiah bōe hō͘ Châu-bia̍t-chiá kha̍p-tio̍h [Í-sek-lia̍t]-lâng ê tōa-kiáⁿ. 29Tùi sìn, [Í-sek-lia̍t]-lâng kè [Âng-hái] chhin-chhiūⁿ teh kiâⁿ ta-tōe; [Ai-ki̍p]-lâng mā siūⁿ-beh kè, soah hō͘ chúi im-sí. 30Tùi sìn, [Í-sek-lia̍t]-lâng se̍h [Iâ-lī-ko]-siâⁿ chhit ji̍t, siâⁿ-chhiûⁿ chiū tó lo̍h-khì. 31Tùi sìn, chhiong-ki [Lat-ha̍p] chhin-chhiat chiap-thāi cheng-thàm, só͘-í bô kap hiah-ê m̄ sūn-ho̍k Siōng-tè ê lâng chòe-hé bia̍t-bông. 32Góa kiám tio̍h koh kóng? Góa bô kàu sî-kan thang thê-khí [Ki-tiân], [Pa-la̍k], [Chham-sun], [Iâ-hut-tha], [Tāi-pi̍t], [Sat-bó-ní], kap chèng sian-ti ê sū. 33Chiah-ê lâng khò sìn-sim thâi-iâⁿ lia̍t-kok. In thui-hêng chèng-gī, niá-siū Siōng-tè ê èng-ún. In hong-ba̍t sai ê chhùi, 34phah-hoa lia̍t-hé, tô-thoat to-kiàm ê sat-hāi. In loán-jio̍k pìⁿ-chòe kian-kiông, tī chiàn-tiûⁿ pìⁿ-chòe ióng-béng, phah-iâⁿ gōa-kok ê kun-tūi. 35Ū chi̍t-kóa hū-jîn-lâng ū chiap in ê chhin-lâng tùi sí-lâng tiong tò tńg-lâi. Mā ū chi̍t-kóa lâng ūi-tio̍h beh koh-oa̍h, tit-tio̍h khah hó ê oa̍h-miā, kū-choa̍t tháu-pàng, kam-goān siū khok-hêng kàu sí. 36Ū chi̍t-kóa lâng siū hì-lāng, piⁿ-phah; mā ū chi̍t-kóa lâng siū khún-pa̍k, koaiⁿ-kaⁿ. 37In hō͘ lâng ēng chio̍h-thâu tìm-sí, ēng kú-á kù-sí, ēng to thâi-sí. In chhēng mî-iûⁿ á-sī soaⁿ-iûⁿ ê phê, ta̍k só͘-chāi phun-pho, jím-siū khiàm-kheh, pek-hāi, ge̍k-thāi. 38Chit sè-kan bô ta̍t-tit in khiā-khí; in tī khòng-iá, soaⁿ-niá, chio̍h-tōng á-sī tōe-hia̍t, sì-kòe liû-lōng. 39Chiah-ê lâng thong-kè in ê sìn lóng ū tit-tio̍h Siōng-tè jīn-tēng chiap-la̍p, m̄-kú bô tit-tio̍h só͘ èng-ún ê, 40in-ūi Siōng-tè ūi-tio̍h lán ū khah hó ê an-pâi; I ê chí-ì sī ài chiah-ê lâng kap lán ū hūn tī chit-ê an-pâi, án-ni só͘ sìn ê chiah ōe-tàng oân-choân si̍t-hiān.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\