HI-PEK-LÂI 12

1Kì-jiân ū chiah-ni̍h chōe ê kiàn-chèng-jîn chhin-chhiūⁿ hûn kā lán pau-ûi teh, lán tio̍h pâi-tû it-chhè ê chó͘-gāi kap it-ti̍t teh tîⁿ-pòaⁿ lán ê chōe, kian-jím pháu-cháu thâu-chêng ê lō͘-thêng. 2Tio̍h chù-sîn khòaⁿ sìn ê chhòng-sí-chiá kap oân-sêng-chiá Iâ-so͘. I ūi-tio̍h pâi tī thâu-chêng ê hí-lo̍k, bû-sī lêng-jio̍k, jím-siū si̍p-jī-kè ê khó͘-lān, hiān-chāi í-keng chē tī Siōng-tè pó-chō ê chiàⁿ-pêng. 3Tio̍h siông-sè siūⁿ chit-ê lâng ê só͘-chòe, lín chiah bōe hoe-sim sit-chì. I án-chóaⁿ jím-siū chōe-jîn tùi I ê ngó͘-ge̍k. 4Lín kap chōe-ok tò͘-cheng iáu-bē tí-khòng kàu sí ê thêng-tō͘. 5Lín kiám bōe kì-tit Siōng-tè khó͘-khǹg lín chhin-chhiūⁿ teh khó͘-khǹg kiáⁿ-jî. I kóng: Góa ê kiáⁿ ah, m̄-thang khòaⁿ-khin Chú ê koán-kàu; siū I chek-pī mā m̄-thang hoe-sim. 6In-ūi Chú koán-kàu I só͘ thiàⁿ ê lâng, piⁿ-phah I só͘ chiap-la̍p ê ta̍k ê kiáⁿ-jî. 7Tio̍h jím-siū koán-kàu. Siōng-tè khoán-thāi lín chhin-chhiūⁿ kiáⁿ-jî, kiám ū kiáⁿ-jî bô siū pē-bú koán-kàu? 8Lín nā bô siū só͘-ū ê kiáⁿ-jî só͘ siū ê koán-kàu, lín chiū-sī su-seng-chú, m̄-sī chin-chiàⁿ ê kiáⁿ-jî. 9Siū jio̍k-thé ê pē-bú koán-kàu, lán to chun-tiōng in, hô-hòng siū lêng-sèng ê Pē koán-kàu, lán kiám m̄ eng-kai koh-khah goān-ì sūn-chiông lâi tit-tio̍h oa̍h-miā? 10Jio̍k-thé ê pē-bú chiām-sî kú chiàu ka-kī ê ì-sù koán-kàu, m̄-kú Siōng-tè ê koán-kàu sī beh hō͘ lán tit-tio̍h lī-ek, bo̍k-te̍k sī beh hō͘ lán ū hūn tī I ê sèng-kiat. 11Lán ta̍k piàn siū koán-kàu bōe kám-kak hoaⁿ-hí, hoán-tńg iu-siong, m̄-kú keng-kè koán-kàu thoàn-liān liáu-āu, ōe kiat hô-pêng ê ké-chí, kiâⁿ-chòe chèng-ti̍t. 12Só͘-í, lín kha-sng chhiú-nńg ê, tio̍h kian-kiông khí-lâi. 13Tio̍h siu-ti̍t lín beh kiâⁿ ê lō͘, chiah-bián hō͘ pái ê kha thu̍t-lûn, hoán-tńg tit-tio̍h i-hó. 14Tio̍h ló͘-le̍k kap chèng-lâng hô-bo̍k, kè sèng-kiat ê seng-oa̍h; nā bô, bô-lâng ōe kìⁿ-tio̍h Chú. 15Tio̍h kín-sīn, chiah-bián ū lâng sit-khì Siōng-tè ê un-tián; chiah-bián ū to̍k-chháu hoat khí-lâi, chō-sêng gûi-hāi, tì-kàu chin chōe lâng siū ù-jiám; 16chiah-bián ū lâng îm-loān, bô kèng-ùi Siōng-tè, chhin-chhiūⁿ [Í-sò] ūi-tio̍h chi̍t-tǹg-chia̍h chhut-bōe tōa-kiáⁿ ê bêng-hūn. 17Lín chai, āu-lâi i ài tit-tio̍h chiok-hok ê sî siū kū-choa̍t; sui-jiân i lâu ba̍k-sái khún-kiû mā bô tit-tio̍h, in-ūi i chhē bô ki-hōe thang hóe-kái. 18Lín m̄-sī lâi-kàu hit-ê bong ōe-tio̍h ê [Se-nái]-soaⁿ, tī hia ū hé-iām, ba̍t-hûn, o͘-àm, kap pō-hong, 19koh ū lat-pah ê hiáng-siaⁿ kap kóng-ōe ê siaⁿ. Thiaⁿ-kìⁿ ê lâng khún-kiû Siōng-tè m̄-thang koh tùi in kóng-ōe, 20in-ūi in bōe-tàng jím-siū bēng-lēng in ê ōe, kóng: “Liân cháu-siù nā kha̍p-tio̍h soaⁿ mā tio̍h ēng chio̍h-thâu tìm-sí.” 21Hit-ê kéng-siōng hui-siông thang kiaⁿ, tì-kàu [Mô͘-se] kóng, “Góa kiaⁿ-kah phi̍h-phi̍h-chhoah.” 22M̄-kú, lín sī lâi-kàu [Sek-an]-soaⁿ, éng-oa̍h Siōng-tè ê siâⁿ, thiⁿ-téng ê [Iâ-lō͘-sat-léng], tī hia ū chheng-chheng bān-bān ê thiⁿ-sài chū-chi̍p khèng-chiok. 23Lín lâi-kàu Siōng-tè ê tōa-kiáⁿ chū-chi̍p ê hōe-só͘; in ê miâ í-keng kì tī thiⁿ-téng. Lín lâi-kàu sím-phòaⁿ bān-lâng ê Siōng-tè bīn-chêng, kàu í-keng tit-tio̍h kái-chō chiâⁿ-chòe oân-choân ê gī-lâng ê lêng-hûn hia. 24Lín lâi-kàu sin ê iok ê tiong-kan-jîn Iâ-so͘ ê bīn-chêng, kap só͘ hiù ê huih hia, chit-ê huih pí [A-pek] ê huih só͘ piáu-ta̍t ê koh-khah hó. 25Tio̍h kín-sīn, m̄-thang kū-choa̍t teh tùi lín kóng-ōe Hit-ūi. Hiah-ê kū-choa̍t tī tōe-chiūⁿ kéng-kài in hit-ūi ê lâng to bōe-tàng thoat-lī chōe, lán nā kū-choa̍t tùi thiⁿ-téng kéng-kài lán Hit-ūi, koh-khah bōe-tàng thoat-lī. 26Hit sî I ê siaⁿ iô-tāng tāi-tōe, m̄-kú taⁿ I ū èng-ún kóng, “Koh chi̍t piàn, góa m̄-nā hō͘ tōe, mā beh hō͘ thiⁿ iô-tāng.” 27“Koh chi̍t piàn” chit kù ōe chí-bêng, hiah-ê siū chō ê mi̍h siū iô-tāng, siū chhian-sóa, sī beh hō͘ hiah-ê bô siū iô-tāng ê lâu lo̍h-lâi. 28Só͘-í, lán tio̍h kám-siā, in-ūi lán ū tit-tio̍h hit-ê bōe siū iô-tāng ê Kok-tō͘. Lán tio̍h chiàu Siōng-tè só͘ hoaⁿ-hí ê, ēng khiân-sêng kap kèng-ùi lâi ho̍k-sāi I, 29in-ūi lán ê Siōng-tè sī húi-bia̍t ê hé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\