HI-PEK-LÂI 13

1Tio̍h kè-sio̍k saⁿ-chhin saⁿ-thiàⁿ. 2Tio̍h ōe kì-tit hó khoán-thāi chhut-gōa-lâng. In-ūi ū lâng án-ni chòe, bô-ì tiong chiap-thāi tio̍h thiⁿ-sài. 3Tio̍h koan-hoâi siū koaiⁿ-kaⁿ ê lâng, chhin-chhiūⁿ kap in teh tâng siū koaiⁿ; tio̍h koan-hoâi siū ge̍k-thāi ê lâng, chhin-chhiūⁿ lín pún-sin teh siū ge̍k-thāi. 4Hun-in lâng-lâng tio̍h chun-tiōng; tio̍h pó-chhî sûn-kiat ê hu-chhe koan-hē, in-ūi Siōng-tè ōe sím-phòaⁿ su-thong kiâⁿ-îm ê lâng. 5M̄-thang tham-châi, ka-kī só͘-ū ê tio̍h ti-chiok, in-ūi Siōng-tè ū kóng, “Góa bōe lī-khui lí, mā bōe pàng-sak lí.” 6Só͘-í lán ōe-tàng hó-táⁿ kóng: Chú sī góa ê pang-chān, góa bô kiaⁿ-hiâⁿ, lâng ōe-tàng kā góa án-chóaⁿ? 7Tio̍h siàu-liām ín-chhōa lín, thoân Siōng-tè ê sìn-sit hō͘ lín ê lâng, chù-ì khòaⁿ in ê seng-oa̍h kap kiat-kio̍k lâi ha̍k-si̍p in ê sìn. 8Iâ-so͘ Ki-tok cha-ji̍t, kin-á-ji̍t, kàu éng-oán lóng bōe kái-piàn. 9Lín m̄-thang hō͘ ta̍k khoán kî-īⁿ ê kàu-gī chhōa bê-lō͘, in-ūi sim-lêng khah hó tio̍h khò Siōng-tè ê un-tián lâi kian-kò͘, m̄-sī khò chia̍h-mi̍h, che tùi chun-siú chia̍h-mi̍h kui-lē ê lâng lóng bô lī-ek. 10Lán ū chi̍t ê chè-tôaⁿ, chè-tôaⁿ téng ê chè-mi̍h, tī hōe-bō͘ lāi ho̍k-sāi ê [Iû-thài] chè-si bô koân thang chia̍h. 11In ê tōa-chè-si tòa cheng-siⁿ ê huih chìn-ji̍p Chì-sèng-só͘ ūi-tio̍h jîn-bîn sio̍k-chōe, cheng-siⁿ ê seng-khu khiok tī iâⁿ-gōa sio. 12Só͘-í, ūi-tio̍h beh ēng ka-kī ê huih hō͘ jîn-bîn tit-tio̍h kiat-chēng, Iâ-so͘ mā tī iâⁿ-gōa hi-seng lâi sí. 13Án-ni, lán tio̍h chhut-khì iâⁿ-gōa, kàu I hia, kap I tâng siū lêng-jio̍k. 14In-ūi tī chia lán bô éng-kiú ê siâⁿ; lán sī teh chhē hit-ê teh-beh lâi ê siâⁿ. 15Só͘-í, lán tio̍h thong-kè Iâ-so͘ kè-sio̍k chiong o-ló ê chè hiàn hō͘ Siōng-tè, che sī soan-jīn Chú ê miâ ê lâng ê chhùi-tûn só͘ kiat ê ké-chí. 16Tio̍h ōe kì-tit chòe hó-sū, hō͘-siōng pang-chān, in-ūi che sī Siōng-tè só͘ hoaⁿ-hí ê chè-mi̍h. 17Tio̍h ho̍k-chiông ín-chhōa lín ê lâng, thiaⁿ-thàn in ê ōe, in-ūi in put-sî teh khòaⁿ-kò͘ lín ê lêng-hûn, thang hō͘ in tùi Siōng-tè kau-tài chheng-chhó. Lín tio̍h hō͘ in hoaⁿ-hí kang-chok, bô thó͘-khùi; nā bô, tùi lín bô lī-ek. 18Tio̍h kè-sio̍k ūi-tio̍h goán kî-tó; goán khak-sìn ka-kī ū chheng-pe̍k ê liông-sim, ì-ài hoān-sū chiàu khí-kang seng-oa̍h. 19Góa khún-kiû lín tio̍h te̍k-pia̍t ūi-tio̍h góa kî-tó, kiû Siōng-tè hō͘ góa thang khah kín khì lín hia. 20Siōng-tè í-keng hō͘ lán ê Chú Iâ-so͘ tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h. I thong-kè Iâ-so͘ só͘ lâu ê huih khak-li̍p éng-oán ê iok, hō͘ Iâ-so͘ chiâⁿ-chòe iûⁿ-kûn ê Tōa-bo̍k-chiá. Goān chit-ūi sù pêng-an ê Siōng-tè hō͘ lín tī ta̍k hāng hó-sū oân-choân lâi kiâⁿ I ê chí-ì, thong-kè Iâ-so͘ Ki-tok tī lán tiong-kan sêng-chiū I só͘ hoaⁿ-hí ê sū! Goān êng-kng kui hō͘ Siōng-tè, ti̍t-kàu éng-éng oán-oán. Amen! 22Hiaⁿ-tī chí-bē, góa hō͘ lín ê phoe bô jōa tn̂g, góa khǹg lín nāi-sim thiaⁿ góa khoàn-bián ê ōe. 23Góa ài lín chai, lán ê hiaⁿ-tī [Thê-mô͘-thài] í-keng chhut-ga̍k; i nā khah-chá lâi, góa ōe sûi-sî kap i chòe-hé khì kìⁿ lín. 24Chhiáⁿ thòe góa kā só͘-ū lín ê léng-tō-chiá kap lóng-chóng ê sìn-tô͘ chhéng-an. Tùi [Ì-tāi-lī] lâi ê sìn-tô͘ mā beh kā lín chhéng-an. 25Goān Siōng-tè ê un-tián kap lín tāi-ke tông-chāi. Amen!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\