HI-PEK-LÂI 2

1Só͘-í, lán it-tēng tio̍h koh-khah tì-ì só͘ thiaⁿ-tio̍h ê sìn-sit, chiah-bián phian-lī chin-tō. 2In-ūi thong-kè thiⁿ-sài só͘ thoân ê sìn-sit nā ū kong-hāu, pōe-ge̍k bô sūn-chiông ê lâng tio̍h siū èng-siū ê hêng-hoa̍t; 3án-ni lán hut-lio̍k chiah-ni̍h tōa ê chín-kiù, beh ná ōe-tàng siám-pī tio̍h siū ê hêng-hoa̍t? Chú pún-sin ū tāi-seng soan-pò͘ chit-ê chín-kiù, thiaⁿ-kìⁿ ê lâng mā ū tùi lán chèng-si̍t chit-ê sū. 4Siōng-tè koh ū ēng sîn-jiah, kî-sū, ta̍k khoán tōa koân-lêng ê chok-ûi, kap chiàu I ka-kī ê ì-sù só͘ hun-phòe Sèng Sîn ê un-sù chòe-hé choh-chèng. 5Siōng-tè bô chiong lán só͘ kóng chit-ê chiong-lâi ê sè-kài kau hō͘ thiⁿ-sài koán-lí. 6M̄-kú Sèng-keng ū chi̍t ê só͘-chāi choh-chèng kóng: Lâng sī sím-mi̍h, lí kèng-jiân kā i koan-hoâi? Sè-kan-lâng sī sím-mi̍h, lí kèng-jiân kā i koàn-kò͘? 7Lí hō͘ i sió-khóa khah-su thiⁿ-sài; lí ēng êng-kng chun-kùi hō͘ i chòe hoa-koan, 8hō͘ bān-iú lóng hâng-ho̍k tī i kha-ē. Siōng-tè kì-jiân hō͘ bān-iú lóng hâng-ho̍k i, chiū bô chi̍t hāng bô hâng-ho̍k i. M̄-kú kàu hiān-chāi lán iáu-bē khòaⁿ-kìⁿ bān-iú lóng hâng-ho̍k i. 9Lán khòaⁿ-kìⁿ hit-ê sió-khóa khah-su thiⁿ-sài ê Iâ-so͘ í-keng keng-kè sí ê thòng-khó͘, tit-tio̍h êng-kng chun-kùi ê hoa-koan; án-ni I khò Siōng-tè ê un-tián thang ūi-tio̍h chèng-lâng sí. 10Hit-ūi chhòng-chō koh î-chhî bān-iú ê Siōng-tè ūi-tio̍h beh chhōa chin chōe kiáⁿ-jî chìn-ji̍p êng-kng, chiah tio̍h hō͘ chín-kiù ê khai-thok-chiá Iâ-so͘ keng-kè khó͘-lān chiâⁿ-chòe oân-choân. 11Sū-si̍t, hō͘ lâng chiâⁿ-sèng ê kap tit-tio̍h chiâⁿ-sèng ê, lóng tùi kâng chi̍t ê goân-thâu chhut, in-ūi án-ni, Iâ-so͘ chheng-ho͘ in chòe kâng chi̍t ke ê lâng ia̍h bô kám-kak kiàn-siàu. 12I tùi Siōng-tè kóng: Góa beh tùi góa ê hiaⁿ-tī kap chí-bē pò-iông lí ê miâ, tī in ê hōe tiong gîm-si o-ló lí. 13I koh kóng: Góa beh sìn-khò I; iā kóng: Khòaⁿ ah, góa kap Siōng-tè só͘ hō͘ góa ê kiáⁿ-jî lóng tī chia. 14Kì-jiân chiah-ê kiáⁿ-jî sī ū-huih ū-bah ê lâng, I pún-sin mā kap in siâng-khoán chiâⁿ-chòe ū-huih ū-bah ê lâng, ūi-tio̍h beh thong-kè I ê sí lâi húi-bia̍t hit-ê chiáng-koán sí-bông ê Mô͘-kúi, 15koh tháu-pàng hiah-ê in-ūi sí-bông ê kiaⁿ-hiâⁿ it-seng chòe lô͘-châi ê lâng. 16Tong-jiân, I teh koan-sim ê m̄-sī thiⁿ-sài, sī [A-pek-la-hán] ê kiáⁿ-sun. 17Só͘-í, I tī ta̍k hong-bīn tio̍h kap I ê hiaⁿ-tī chí-bē kâng-khoán, thang tī Siōng-tè ê bīn-chêng choh jîn-chû tiong-sìn ê Tōa-chè-si, thang hō͘ chèng-lâng ê chōe tit-tio̍h sià-bián. 18In-ūi I ka-kī ū siū khó͘, siū khó-giām, I ōe-tàng pang-chān hiah-ê siū chhì-thàm ê lâng.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\